Какво не знам за отношенията си с Виваком?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Използването на различни услуги е свързано с трайно установяване на взаимоотношения с определена компания, които са оформени в договорна форма.

Когато става въпрос за Vivacom, има някои точки, които трябва да имам предвид. Ето и бърз поглед към общите условия, с които се съгласявам, ставайки абонат на Vivacom.

На първо място е важно да се отбележи, че  удостоверявам съгласието си с общите условия на Vivacom чрез полагане на подпис върху договор, като абонат може да бъде всяко лице, фирма или институция.

Да изменят или допълват условията по договора имам право както аз, така и компанията.

Абонат на мобилния оператор Vivacom мога да бъда както ако съм български, така и ако съм чуждестранен гражданин. За подписване на договора ми е необходимо да предоставя валиден документ за самоличност с вписан постоянен адрес на територията на страната, а ако съм чуждестранен гражданин трябва да предоставя документ с вписан адрес в Република България.

Според изискванията на компанията юридическите лица трябва да представят акт, удостоверяващ регистрацията им и документ за актуалното състояние на фирмата и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ. Тези документи могат да ми бъдат предоставени от Агенция по вписванията.

Страните се съгласяват да комуникират помежду си писмено на адресите  и номерата, посочени в договора, като Vivacom има право да изпраща уведомления, използвайки номера ми. Важно е при промени да уведомя Vivacom, тъй като  няма как да се позова на невъзможност за получаване на уведомленията/съобщенията.

Чрез писмено изявление мога да поискам вписване или заличаване на  данните ми в телефонен указател, както и използването им за маркетингови цели, като Vivacom си запазва правото да предоставя същите данни на трети фирми, за включването им в справочници и справочни услуги.

Прекратяване на договора се извършва:

  • От страна на Vivacom, ако 14 дни след срока за плащане на  сметките ми все още не съм предприел действия по погасяването му. Когато ми е поискан гаранционен депозит, който не съм предоставил. Прекратяването ще се осъществи в такъв случай със 7-дневно предизвестие или при достигане на уговорения кредитен лимит.
  • Ако не съм използвал предплатена SIM карта за срок от 12 месеца. Ако изплатя задълженията си към Виваком, може чрез телефонно обаждане отново да активирам достъпа до ползваните услуги, като договорът ще се счита продължен при същите условия, но  губя бонусите и отстъпките.

Имам право да прекратя договора си след погасяване на задълженията чрез едномесечно писмено предизвестие.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ

за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” EАД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS (“Общи условия”) (последни изменения от 24.05.2013 г.):

т. 7 – относно удостоверяването на съгласие за влизане във взаимоотношения;

т. 8 – относно договарянето на допълнителни клаузи;

т. 10.1 – относно сключването на договор между Виваком и чуждестранен гражданин;

т. 10.2 – относно сключването на договор между Виваком и юридическо лице;

т. 12 – относно начините на комуникация;

т. 59 – относно споделяне на информация на трети лица чрез телефонен справочник;

раздел 5 – относно прекратяването на договора;

т. 143 – относно едностранното прекратяване на договора от моя страна.

Мария е част от Юридическия факултет към Университета за национално и световно стопанство. Широкият спектър от интереси са причината да премине през множество стажове в Българска агенция за инвестиции, Административен съд София - град, Софийски районен съд и други държавни институции и частни кантори.