Условия и ред за кандидатстване, първо, второ и последващо кандидатстване за заем


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Тъй като имам нужда спешно от сума пари, а искам да си спестя време и усилия, съм решил да изтегля заем от “Кредихелп”. Какви са условията и редът за отпускане на заем?

Необходимо е:

 • да съм дееспособно физическо лице (дееспособен съм, когато мога чрез лични свои действия да упражнявам права и да поемам задължения) и да имам постоянно местопребиваване в България;
 • да регистрирам собствен акаунт, като попълня електронната форма за регистрация, която е посочена на сайта на “Кредихелп” –  www.credihelp.bg;
 • да предоставя пълни и верни данни за своята самоличност;
 • да посоча електронна поща и номер на мобилен телефон, които не са използвани при друга регистрация – на тях “Кредихелп” изпраща паролата и потребителското име за достъп до акаунта ми;
 • да предприема мерки за опазване в тайна на потребителското ми име/ електронна поща и паролата ми за достъп до услугите на “Кредихелп”;
 • да дам съгласието си за обработка на личните ми данни;
 • да сключа споразумение за използване на електронен подпис, с който ще се легитимирам при подписването на всички документи, свързани със заема от “Кредихелп”.

Това ще бъде първото ми кандидатстване за заем от “Кредихелп”. Какво следва да предприема?

Необходимо е да попълня електронната форма “Предложение за сключване на договор за паричен заем” и да го подпиша със своя обикновен електронен подпис. Възможно е едновременно с попълване на данните за регистриране на акаунт да заявя желанието си за отпускане на определена сума пари и срок на връщане и впоследствие само да потвърдя това.

При попълване на предложението за сключване на договор за паричен заем задължително трябва да посоча верни данни относно своята самоличност, както и при промени в срок от 3 дни да уведомя “Кредихелп”.

Парите ще ми бъдат изплатени на посочена от мен сметка в банка, която обаче не може да бъде на името на някой друг, пък било то и на някой мой близък, т.е. задължително трябва да посоча лична банкова сметка.

При попълване на предложението, посочвам адрес на актуална електронна поща, както и актуален мобилен и/или стационарен телефон, на които с изрично мое съгласие да получавам информация относно просрочени погасителни вноски (ако се стигне до това), промяна в общите условия за отпускане на заеми от “Кредихелп”, както и всякаква друга информация от дружеството.

Веднага след попълването на предложението за заем и преди неговото подписване и изпращане, имам право да се запозная с преддоговорната информация по желания от мен заем чрез стандартен европейски формуляр (СЕФ).

СЕФ дава възможност на потребителя, т.е. на мен като заемател, да осмисля условията на желания кредит и да преценя дали този кредит ще бъде подходящ за мен. Всички кредитори (в това число и “Кредихелп”) са длъжни да предоставят СЕФ по определен образец, за да могат потребителите бързо и лесно да успеят да сравнят условията на предлаганите кредити. СЕФ следва да съдържа:

 • максимален размер на кредита или искана сума;
 • информация кога и по какъв начин потребителят ще получи парите;
 • срок на договора за заем;
 • размер и брой на погасителните вноски;
 • общата сума, която потребителят следва да върне;
 • обезпечение;
 • фиксиран или променлив лихвен процент;
 • годишен процент на разходите (Той показва разликата в цената на два кредита и включва главницата, заедно с лихви, такси, комисионни и всички останали разходи).

Тази информация трябва да бъде предоставена по ясен и разбираем начин, без дребен шрифт. Важно е да знам, че като потребител нямам право да се откажа от правото си да се запозная с предоставяната от кредитора преддоговорна информация.

След като се запозная с информацията от СЕФ и ако преценя, че съм съгласен с условията по кредита и смятам, че той е подходящ за мен, следва да подпиша предложението за отпускане на кредита с електронния си подпис и да натисна бутона “Кандидатствай”. От този момент насам параметрите по кредита се фиксират и не подлежат на промяна.

При последващо кандидатстване за заем съм длъжен да проверя предоставените при предходното кандидатстване данни и незабавно да отразя всяка станала промяна в тях. В противен случай компанията ще приеме за верни, пълни и актуални предоставените при предходното кандидатстване данни. При всяко кандидатстване за заем имам право да се запозная с преддоговорната информация по желания от мен заем чрез СЕФ.

С изпращането на всяко предложение аз упълномощавам “Кредихелп” да обработва предоставените от мен лични данни, да изисква от Националния осигурителен институт, Централния кредитен регистър и Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване информация за доходите ми, за кредитната ми задлъжнялост, както и други лични данни, да прави проверка за достоверността на предоставените данни в държавни регистри, кредитни и финансови институции и др.

В случай, че предоставените от мен данни са неверни, “Кредихелп” има право да:

 • откаже сключването на договор и предоставянето на заем, ако договор още не е сключен;
 • или да прекрати договора без предизвестие и да поиска предсрочно връщане на заема, заедно с всички такси и разходи за разглеждане на предложението, сключване на договора и превеждане на заема по банковата ми сметка, в случаите когато е сключен договор, заем е отпуснат и сумата е преведена по банковата ми сметка.

Като заемател имам право да поискам и да получа разяснения по телефона за всичко от предложението за заем, което не ми е станало ясно. В случай, че получа отказ за отпускане на заем, “Кредихелп” не е длъжно да посочи причините за този отказ.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия към индивидуалните договори за паричен заем, сключвани от “Кредихелп” ООД, при онлайн предложения, попълвани от заемателите:

Раздел IV.
чл. 4.1
– относно изискванията, за да бъда заемател
чл. 4.2 – относно регистрацията на акаунт
чл. 4.3 – относно предоставянето на лични данни
чл. 4.4 – относно предоставянето на електронна поща и номер на мобилен телефон
чл. 4.5 – относно опазването в тайна на потребителското име и парола за достъп до услугите на “Кредихелп”
чл. 4.6 – относно съгласието ми за използване на личните ми данни и сключването на споразумение за използването на електронен подпис
чл. 5.1 – относно попълването на предложението за сключване на договор за заем
чл. 5.2 – относно потвърждаването на параметрите на желания кредит
чл. 5.3 – относно предоставянето на пълни и верни данни от страна на заемателя
чл. 5.4 – относно получаването на известия на посочена от заемателя електронна поща
чл. 5.5 – относно получаването на известия по телефона
чл. 5.6 – относно стандартния европейски формуляр
чл. 5.7 – относно подписването на договора
чл. 6.2 – относно личните данни в случаите на последващо кандидатстване за кредит
чл. 7.1 – относно обработването на личните данни от страна на заемодателя
чл. 7.2 – относно последиците при предоставянето на неверни лични данни от страна на заемателя
чл. 7.3 – относно предоставянето на разяснения по телефона
чл. 7.4 – относно обосноваването на отказ за отпускане на заем

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.