Права на “Кредисимо”, моите права и задължения, забава и предсрочна изискуемост


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

А какви са правата на “КРЕДИСИМО”?

КРЕДИСИМО” има доста права, като от особена важност е правото да индексира лихвата по кредита ми (т.е. да я промени в зависимост от процента на инфлация). В случай на инфлация, по-голяма от 2 % за месеца или 24 % за годината по официални данни на Националния статистически институт, “КРЕДИСИМО” може да преизчисли дължимите от мен лихви с индекса на инфлацията. За това трябва да ме уведомят по телефона, по електронната поща или чрез смс в срок до 10 дни, след като вземат решението за увеличаване на лихвата.

“КРЕДИСИМО” може да прехвърли всички свои права по този договор на трето лице, без да иска съгласието ми, но трябва да ме уведоми за промяната, ако кредитът ми ще се управлява от третото лице.

Разбрах за правата и задълженията на “КРЕДИСИМО”. А моите права и задължения?

Освен да спазвам условията на договора и да си плащам редовно, важно е да знам, че при забава, разходите, които “КРЕДИСИМО” направи за адвокатски хонорари, покани и принудително изпълнение, са за моя сметка. Трябва и да уведомя незабавно “КРЕДИСИМО”, ако някое от условията, при които са ми отпуснали кредит се е променило или когато се откажа от покупката на стока, за която ми е отпуснат кредитът.

Имам право да получавам безплатно във всеки един момент извлечение за платените от мен суми, както и какво ми остава да платя и в какви срокове.

В 14-дневен срок от сключване на договора с “КРЕДИСИМО” мога да се откажа от него без да дължа обезщетение или да има нужда да мотивирам отказа си. Необходимо е, след като уведомя на хартия или на друг траен носител “КРЕДИСИМО” за желанието си, да върна получената сума (ако вече съм я получил), да върна получената сума, както и съответните лихви до деня на отказа ми. Ако не платя лихвите в 7-дневен срок и не върна главницата в 30-дневен срок, се смята, че вече не искам да се откажа от договора и той продължава да е в сила. В случай, че усвоя сумата по изтегления кредит, с това изразявам изричното си съгласие ползването на услугата на “КРЕДИСИМО” да започне преди изтичането на срока за отказ.  Тези правила не важат, ако заемът ми е на стойност под 400 лева. В такъв случай не мога да се откажа от кредита.

“КРЕДИСИМО” може да ми предостави отстъпка по негова преценка при пълното погасяване на задълженията ми, ако съм плащал редовно и в пълен размер дължимите суми.

За какво да внимавам, ако все пак се забавя с някое плащане?

Ако се стигне до принудително изпълнение чрез частен съдебен изпълнител, дължа разноските за него и отделно от това лихви за забава. Тези суми се добавят към лихвите, главницата и таксите, които дължа по договора.

В следните случаи кредитът ми може да стане предсрочно изискуем, т.е. да трябва да го платя преди уговорения срок:

  • ако друг мой кредитор, който и да било, започне принудително изпълнение срещу мен чрез услугите на частен съдебен изпълнител;
  • при наложен запор (при запор мои движими вещи се предназначават за принудително удовлетворяване на  взискателя, който в случая ще е КРЕДИСИМО и ми се забранява да се разпореждам с тези вещи – например запор на колата ми);
  • или при възбрана на имуществото ми ( при възбрана мои недвижими имоти се предназначават за принудително удовлетворяване на КРЕДИСИМО и ми се забранява да се разпореждам с тях).

Тези действия са показатели, че изпитвам затруднения с плащанията към кредиторите си.

Предсрочна изискуемост? Това пък какво е?

При настъпване на предсрочна изискуемост на момента дължа вече всичко –  всички неплатени лихви и такси по кредита, главницата, всички разноски на “КРЕДИСИМО” за принудителното му събиране, както и законната лихва за забава до момента, в който погася задълженията си.

Трябва да знам, че таксите за уведомяването ми по телефона, чрез писма или посещения са уредени в тези общи условия и не могат да ми начисляват разноски по различни от тези цени. Също така са уредени и разходите, които трябва да платя на агенции за събиране на кредити и други подобни, които “КРЕДИСИМО” може да използва, ако се стигне до техните услуги.

Особено важно е, че дори да имам проблеми с обслужването на един кредит, всичките ми кредити към “КРЕДИСИМО” стават предсрочно изискуеми.

Ако искам, мога да позволя на “КРЕДИСИМО” да си изтегли парите, които му дължа по кредита ми или поне част от тях от моята сметка – т.нар. “директен дебит”. За целта трябва да представя копие от съгласието си с печати и подписи  и от банките, където са сметките ми.

Какво ще стане, ако например хакери разбият системата на “КРЕДИСИМО” по време на сключване на договора или на изпълнението му?

“КРЕДИСИМО” няма да носи отговорност за тези или подобни форсмажорни обстоятелства – в това число влизат бунтове, природни катаклизми, технически неизправности, предизвикани не от “КРЕДИСИМО” и др. Ако обаче остане без пари, това не е основание за форс мажор. Стигне ли се до форс мажор, “КРЕДИСИМО” трябва да уведоми в срок от една седмица от настъпването на съответното събитие В противен случай, ако изпусне срока за уведомяването ми, “КРЕДИСИМО” си носи съответната отговорност.

Има ли нещо друго, на което да обърна внимание?

Клаузите по договора могат да се променят само с мое съгласие, “КРЕДИСИМО” не може едностранно да ги измени.

Кореспонденцията с “КРЕДИСИМО” се осъществява на посочените от мен адрес, електронна поща или телефон. Ако получа уведомление на тях, но междувременно съм ги изменил и не съм информирал “КРЕДИСИМО”, ще се смятам за редовно уведомен.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

# Общи условия за предоставяне на кредити:

Раздел VIII.
чл. 2.3
– относно повишаването на размера на дължимата лихва
чл. 2.5 – относно прехвърлянето на правата по договора на трето лице
чл. 3.4 – относно изискването за уведомяване в случай на промяна на обстоятелствата
чл. 3.5 – относно поемането на разноските, свързани с неизпълнение на задълженията по договора
чл. 4.1 – относно предоставянето на информация
чл. 4.2 – относно правото на отказ от договора
чл. 4.2.2 – относно невъзможността за отказ от договора
чл. 4.3.3 – относно възможността за отстъпка

Раздел X.
чл. 2
– относно обезщетението за забава
чл. 3.5 – относно предсрочната изискуемост
чл. 3.6 – относно налагането на принудителни мерки
чл. 5 – относно дължимите суми при предсрочна изискуемост на кредита
чл. 6 – относно начините на уведомяване при забава или предсрочна изискуемост
чл. 8 – относно възможността “КРЕДИСИМО” да използва агенции за събиране на вземанията
чл. 9 – относно прилагането на правилата за предсрочна изискуемост

Раздел XI.
чл. 2
– относно преценяването на кредитоспособността

Раздел XIII.
чл. 3
– относно мерките при настъпване на форс мажор
чл. 4 – относно липсата на пари

Раздел XIV.
чл. 2
– относно промяната на клаузите по договора
чл. 3 – относно начините на кореспонденция

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.