Пренасяне на телефонен номер от и към Виваком


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Най-доброто преимущество на конкуренцията е правото на избор, което имам. Тъй като по-изгодни оферти се появяват постоянно, е добре да знам как мога да сменя Виваком, ако не отговарят на очакванията ми.

Всеки има право да използва услугата преносимост на номера като процедурата по пренасяне започва с подаване на заявление при доставчика, чийто услуги желая да използвам, в стандартна форма.

Ако желая да заменя Теленор с Виваком например, следва да подам заявлението си в офис на Виваком. С неговото подаване се счита, че уведомявам телекома за прекъсване на договора ми, което ще доведе до заплащане на неустойка. Това, разбира се, може да бъде избегнато, ако отправя по-рано предизвестие за прекратяване на договора си в рамките на месец преди изтичането му и договорът не е подновен за нов период.

Отказ от пренасяне на номер може да е налице, ако:

  • номерът е несъществуващ;
  • номерът е неактивен;
  • не са изплатени съществуващи задължения към телекома, които могат да бъдат заплатени в 30-дневен срок от подаване на заявлението за пренос.

При пречка за осъществяване на процедурата по пренасяне подаденото заявление и предизвестие се считат за оттеглени, което води до продължаване на договора автоматично. За всеки отделен номер, когато заявлението за пренос включва искане за повече от един номер, се преценява отделно.

NB! Ако желая все пак да прекратя договора си, следва да заявя намерението си писмено.

Ако размисля и се откажа от промяната на доставчика имам право да прекратя процедурата по прехвърляне на номера, като подам в същия търговски обект, където съм подал предходното заявление за прехвърляне на номера, нови документи, включващи оригинала на заявлението за прехвърляне на номера, договора, сключен под условие и при връщане на всички получени добавки или плащане на тяхната равностойност, тази процедура може да бъде извършена най-късно в последния работен ден, предхождащ деня за преносимост. С оттегляне на заявлението се прекратява и процедурата за преносимост.

Ако желая да стана абонат на Vivacom, като пренеса номера си от друг мобилен оператор, следва лично или чрез пълномощник да представя заявление по образец, документ за самоличност, ако заявлението се представя от друго лице и пълномощно, а ако става въпрос за фирма, и удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията не по-рано от месец преди датата на подаване на заявлението за пренос на номера.

Заявлението дава право на Vivacom да прекъсне досегашните ми взаимоотношения с предишния доставчик на услугата, както и да заплати от МОЕ име и за МОЯ сметка натрупаните задължения.

Vivacom си запазва правото да спре процедурата при следните условия :

  • номерът не съществува или не е предоставен от оператора, от който е заявено от потребителя желание за прехвърляне;
  • номерът е неактивен;
  • стартирана е вече процедура по прехвърляне на номера;
  • неизплатени задължения;
  • некоректна подадено заявление.

Vivacom ме уведомява за пречките в хода на процедурата, които ако бъдат отстранени в 30-дневен срок, водят до успешно завършване на процедурата или в противен случай до нейното преустановяване. Прекратяването на процедурата от страна на Vivacom се извършва с изричен писмен отказ. Ако е налице искане за пренасяне на повече от един номер основанията за отказ се преценяват отделно за всеки номер.

При неизпълнение на някои от задълженията на телекома имам право да подам жалба към Комисията за регулиране на съобщенията във възможно най-кратък срок.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ

за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” EАД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS (“Общи условия”) (последни изменения от 24.05.2013 г.):

раздел 3 т. 18 – относно правото на преносимост

т. 20 – относно началото на процедурата по пренос на номера;

т. 39 – относно хипотезите за отказване на преносимост;

т. 39а – относно пренос на повече от един номер;

т. 47 и 48 – относно прекратяване на процедурата по отказ;

т. 33-34 – относно стартиране на процедурата по пренасяне на номер /документи/;

т. 39 – относно пречките при осъществяване на преносимостта.

Мария е част от Юридическия факултет към Университета за национално и световно стопанство. Широкият спектър от интереси са причината да премине през множество стажове в Българска агенция за инвестиции, Административен съд София - град, Софийски районен съд и други държавни институции и частни кантори.