Моите права и задължения като клиент на Теленор


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

За да се възползвам от услугите на Теленор, е необходимо да сключа договор, в който се задължавам да спазвам условията на компанията. В него се съдържат и правата ми като потребител, за чието неспазване мога да предявя претенции. Освен това там са изброени задълженията и отговорностите ми към Теленор, с които доброволно се обвързвам поне до края на договора. След изтичане на срока му, договорът става безсрочен и имам право да го прекратя едностранно с едномесечно писмено предизвестие. Като потребител имам право да прекратя срочен или безсрочен договор едностранно с едномесечно писмено предизвестие при съществено или системно нарушение на Общите условия и индивидуалния договор от страна на Теленор.

1. Като Потребител на Теленор имам право:

  • На жалби до Теленор и/или до Комисията за регулиране на съобщенията, ако качеството на телефонната услуга не отговаря на предвиденото в договора. Съответно – да получавам от Теленор информация и отговори на жалбите ми.
  • Срещу заплащане на такса да получавам подробни извлечения по всяка фактура. Всички данни за тези справки се съхраняват от Теленор дванадесет месеца.
  • Да поискам от Теленор временно спиране ползването на услугите за срок, не по-дълъг от 3 месеца. Условия за това е договорът ми да е безсрочен, да са платени всички дължими суми (в това число цена за спиране на услугата) и спирането да е еднократно. Молбата да е подадена не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди исканата начална дата на спиране. Ако желая временното спиране да продължи (но не повече от 3 месеца общо), трябва да заявя желанието си за това не по-късно от 7 (седем) дни преди изтичане на срока на временното спиране. Не по-късно от 7 (седем) дни преди изтичане на срока на временното спиране, трябва да заявя желанието си за повторно включване или за удължаване срока на временното спиране. В случай, че не спазя този срок, Теленор има право да преустанови достъпа ми до услугите или да прекрати едностранно договора ми.
  • Да се откажа от договора си с писмено уведомление, в случай че Теленор завиши едностранно цените с повече от 20% в сравнение с уговорените в договора, което увеличение се отнася както до месечния абонамент, така и до всяка една цена на ползваните услуги, в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на увеличаване на цените.

2. Като Потребител имам задължения:

  • да спазвам разпоредбите на индивидуалния ми договор, Общите условия и всички анекси или други документи, подписани между Теленор и мен, както и да заплащам определените цени в срок;
  • да ползвам телефонните услуги само с разрешени от закона устройства;
  • да не допускам извършването на фалшиви повиквания по спешност, злоумишлени и/или обезпокоителни обаждания през моята СИМ-карта;
  • в случай на кражба или изгубена СИМ карта да уведомя Теленор по телефон, факс или и-мейл, възможно най–бързо и в срок от 48 (четиридесет и осем) часа да потвърдя писмено желанието си за спиране на достъпа на изгубената или открадната СИМ карта. Важно е да зная, че ще заплатя всички повиквания, извършени от кражбата до момента на уведомяването на Теленор.

3. Като Потребител нося отговорност, както следва:

  • При неспазване на някое задължение по т. 2 или по договора Теленор има право незабавно да спре телефонните ми услуги или да прекрати едностранно индивидуалния ми договор, както и да откаже сключване на нов договор с мен.
  • При неплащане от моя страна на уговорените суми в уговорените срокове, Теленор има право едностранно да прекрати договора ми, ако имам задължения по други договори, сключени с Теленор. (Плащането по фактурата трябва да извърша в срока, посочен в нея, но не по-късно от 18 дни от издаването й.)

Като потребител нямам право да прехвърлям правата или задълженията си по договора на трети лица без изричното писмено съгласие на Теленор. Например да предоставя за ползване от друго лице мобилен номер, регистриран на мое име. В този случай си оставам страна по договора и носител на правата и задълженията по него и ако лицето реши да не плаща, например, всички задължения се трупат за моя сметка.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ

чл. 18 – относно факта, че потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора на трети лица.

чл. 19 – относно нормата, че ако потребител предостави на друго лице, регистриран на негово име номер, потребителят остава титуляр на правата и задълженията, произтичащи от договора.

чл. 19а относно правото на потребителя едностранно да прекрати срочния или безсрочния си договор с едномесечно писмено предизвестие.

чл. 22 –  относно правото на потребителя да прекрати договора в 7 дневен срок, в случай че Теленор едностранно увеличи цените на услугите с повече от 20%.

Чл. 27 – относно задължението на потребителя да заплаща сумата по фактурата в посочения в нея срок, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й.

чл. 49 –  относно правото на Теленор да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя.

чл. 65 – относно правото на потребителя да получава от Теленор параметрите на качеството на услугите.

чл. 66 –  относно правото на потребителя на жалби до Теленор и до КРС.

чл. 67 –  относно правото на потребителя да получава от Теленор информация и отговори на жалбите си.

чл. 68 – относно правото  на потребителя да получава от Теленор подробно извлечение на фактури. Всички данни за изготвяне на извлеченията се съхраняват в срок от 12 месеца в Теленор.

чл. 69 –  относно правото  на потребителя да поиска от Теленор еднократно временно спиране ползването на услугите по договора за срок не повече от 3 месеца, процедурата и сроковете за това.

чл. 70 –  относно задължението на потребителя да спазва нормите на ОУ, договора и всички документи, подписани между него и Теленор.

чл. 71 –  относно задължението на потребителя да заплаща определените от Теленор цени по начин и срокове, предвидени в ОУ и договора.

чл. 72 –  относно задължението на потребителя да не използва крайни устройства, които не отговарят на изискванията, съгласно действащото законодателство.

чл. 73 –  относно задължението на потребителя да не извършва и да не допуска извършването чрез своята СИМ-карта на фалшиви повиквания по спешност злоумишлени и/или обезпокоителни обаждания.

чл. 74 –  относно задължението на потребителя в случай на кражба или изгубване на СИМ карта, да уведоми Теленор чрез телефонния номер, чрез факс номера или чрез електронния адрес, възможно най–бързо за това и в срок от 48 (четиридесет и осем) часа да потвърди писмено желанието си за спиране на достъпа на изгубената или открадната СИМ карта.

чл. 75 –  относно отговорността на потребителя при неизпълнение на задълженията по чл. 70-74 вкл. от ОУ, при неспазване на които Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 19б и т. 19в да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него.

чл. 76 –  относно правото на Теленор едностранно да прекрати индивидуалния договор с потребителя, ако има изискуеми задължения по други договори, сключени между потребителя и Теленор.

Даниела e студент по Право в Нов Български Университет. Участва в dogovor.at като aвтор, мотивирана от обществената кауза да помага на неюристите в областта на договарянето.