Обща информация за “Кредихелп” ООД и описание на предоставяните услуги


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Искам да си купя нещо ново, а защо не и да отида на мечтаната почивка. Нуждая се спешно от малка сума пари и затова съм решил да изтегля кредит от “Кредихелп” ООД.

Какво трябва да знам, преди да предприема тази крачка?

“Кредихелп” е небанкова финансова институция, т.е.  е институция, която не е банка и която предоставя заеми със средства, които не се набират чрез публично привличане на влогове за разлика от банките.

Компанията предлага няколко възможности за кандидатстване за кредит – кандидатстване в офис, кандидатстване онлайн (чрез попълване на формата за кандидатстване на сайта и подписване на договор онлайн), кандидатстване чрез посещение на служител на компанията в моя дом или на удобно за мен място.

В случай че желая да кандидатствам за заем от „Кредихелп“, попълвайки и изпращайки онлайн предложение за получаване на заем, то в мой най-голям интерес е да се запозная с общите условия на компанията.

Какви са условията, за да мога да се възползвам от услугите на “Кредихелп”?

Мога да получа заем, в случай, че отговарям на следните условия: дееспособен съм,  (т.е. мога чрез лични свои действия да упражнявам права и да поемам задължения), навършил съм 18-годишна възраст и съм преминал успешно процедурата за одобрение на компанията.

Преди да ми предостави заем, компанията извършва проверка на кредитоспособността ми – т.е. проверява дали ще бъда в състояние да възстановя кредита, който съм взел. Компанията има право да ми поиска предоставяне на обезпечение на бъдещ или вече предоставен кредит, в случай че съществува риск да не мога да върна сумата, която съм получил и/или лихвите по заема. Обезпеченията, които може да ми се наложи да предоставя са:

  • поръчител, който да изпълни моите задължения по договора за заем, в случай, че за мен е невъзможно да сторя това;
  • запис на заповед в полза на компанията.

В случай че се съглася да предоставя поръчител, то компанията ще извърши проверка и на неговата кредитоспособност, т.е. на годността му да изпълни задълженията по договора. Ако резултатът от тази проверка е положителен, може да бъде сключен Договор за встъпване в дълг между компанията и бъдещия поръчител, а ако резултатът е отрицателен – аз следва да посоча друг поръчител в договорения между мен и компанията срок.

Договорът за встъпване в дълг между поръчителя и компанията се сключва чрез използването на квалифициран електронен подпис. Квалифицираният електронен подпис е една от разновидностите на електронните подписи, като най-големият му плюс е, че предоставя по-голяма сигурност на самоличността ми.

Електронният подпис  е реализация на личния ми подпис в онлайн пространството и ми дава възможност да се подписвам върху документи и да действам от свое име без да се налага личното ми присъствие в различните институции.

В случай че предложеният от мен поръчител бъде одобрен от компанията, той получава на посочен от него електронен адрес проект на Договор за встъпване в дълг, който той следва да подпише с квалифициран електронен подпис и да изпрати обратно на посочения от компанията електронен адрес. Този договор влиза в сила от момента на получаването му от компанията.

Много е важно какво пише в индивидуалния ми договор за заем, който съм сключил с компанията. Ако по някаква причина между индивидуалния ми договор и общите условия има разминаване, прилага се написаното в договора, то има по-голяма сила пред общите условия.

Всички разноски по отпускане на кредита са за моя сметка.

Тъй като общите условия могат да бъдат променяни, промените се отразяват на сайта на “Кредихелп”. Дори и общите условия да бъдат променени, след като съм получил заема, за него ще важат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора между мен и компанията.

Важно е да знам, че аз като заемател не дължа плащания, които не са изрично посочени в общите условия или в договора за заем. Дори и лице, което е представител на компанията да поиска заплащането на лихви, такси, комисионни и т.н. аз не ги дължа и затова не трябва да ги заплащам.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия към индивидуалните договори за паричен заем, сключвани от “Кредихелп” ООД, при онлайн предложения, попълвани от заемателите:

Раздел II.
чл. 2.4
– относно условията да бъде едно лице заемател
чл. 2.5 – относно кредитоспособността
чл. 2.7 – относно поръчителството
чл. 2.8 – относно сключването на договора за встъпване в дълг
чл. 2.9 – относно подписването на договора за встъпване в дълг
чл. 2.10 – относно общите условия и съотношението им с индивидуалните договори
чл. 2.12 – относно разноските по предоставяне на заема
чл. 2.13 – относно изменението на общите условия

Раздел III.
чл. 3.3
– относно допълниелните плащания

# Закон за електронния документ и електронния подпис:

чл. 13, ал. 1 – относно електронния подпис
чл. 16, ал. 1 – относно квалифицирания електронен подпис

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.