Права, задължения и отговорности на Теленор


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Теленор като страна по договор е носител на права, задължения и отговорности към мен като потребител.

1. Теленор има право:

 • Да получава в срок всички плащания, които  му дължа.
 • Да променя номерата на потребителите, когато структурни промени в мрежата налагат това. Теленор ме уведомява за промените най-малко 30 дни предварително и при повикване към променения номер в продължение на 30 календарни дни от промяната, ми дава безплатна информация за новия номер.
 • Да ми спре временно достъпа до мобилните телефонни услуги при изграждането и/или поддържането на Мрежата, като това става за възможно най-кратък срок с минимум неудобства за потребителя. Теленор ме уведомява за изключване на връзката по един от следните начини: с препоръчано писмо, с обратна разписка; по факс; чрез електронна поща; с кратко съобщение; по телефона; чрез медиите; на Интернет страницата на Теленор.
 • Едностранно да ми спре ползването на услугите Гласова поща, ММS и GPRS в случай че не съм ги ползвал повече от 60 последователни дни. Като потребител имам право да поискам възобновяване на тeзи услуги. Активирането и деактивирането им става с обаждане на кратък номер 123 и е в съответствие с ценовата листа на Теленор.
 • Да откаже сключването на договор с мен и да ми предложи ползване на предплатени услуги в случай на неплатени от моя страна задължения към Теленор. Отказът може да бъде поради въведени допълнителни условия или ограничения за сключване на индивидуален договор.
 • Да ми спре достъпа до услугите в случай на постъпване на писмена жалба срещу мен за извършване на незаконни действия и/или обезпокоителни обаждания, която подлежи на детайлно проучване. Теленор ме уведомява за спирането по телефона, СМС и др. Спирането може да продължи до окончателно изясняване на написаното в жалбата. След проучването Теленор възобновява или окончателно спира достъпа ми до мобилни телефонни услуги. В случай че след проучване, жалбата се окаже неоснователна и спирането на достъпа ми до услугите е незаконно, Теленор се задължава да намали с 1/30 месечния абонамент за всеки ден, отчетен от момента на спиране на достъпа до услугите до възстановяването им и да увеличи регистрацията ми с времето, за което не съм имал достъп до услугите.
 • Да ми спре достъпа до услугите, в случай че с поведението си виновно застрашавам или преча на нормалното ползване на услугите от страна на други потребители. В случай че достъпът ми на потребител до услугите е  прекратен, индивидуалният договор между мен и Теленор прекратява действието си.

Прекратяването на договора влиза в сила от датата, на която Теленор ме уведомява за това. Уведомлението за прекратяване на договора, ограничаване на услуги и прекратяване на достъп се извършва по телефон, СМС, и-мейл, факс, с писмо, независимо от причините за това.

2. Теленор е длъжен:

 • да предприема действия и носи отговорност за отстраняване на повредите, дължащи се на външни причини и поддръжка на мрежата в най-кратък срок;
 • да отстранява във възможно най-кратък срок повреди в мрежата, появили се при нормални условия на работа;
 • да ме уведомява в качеството ми на потребител (на уебсайта, в медиите, със СМС, по телефон и др.) 7 дни предварително за намерението си да извърши профилактични прегледи, ремонти и/или изменения в Мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата.

3. Теленор носи отговорност, както следва:

 • При забава за включване, която не е по моя вина, Теленор ми дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 1/30 част от платения месечен абонамент по приложимия за потребителя абонаментен план. Неустойка не се дължи, когато имам неплатени задължения към Теленор.
 • Теленор отговаря и за съвместимостта на Крайни устройства  със СИМ карти на Теленор.
 • Когато Теленор сключи договори с трети лица за изграждане и поддържане на Мрежата, той остава отговорен за технически коректното й функциониране.
 • При виновна забава при отстраняване на повреди в Мрежата, както и при неизпълнение на договорните задължения по причини, за които Теленор носи отговорност, той ми възстановява част от месечния абонамент, пропорционален на периода, през който не съм ползвал услуги, респективно увеличава регистрацията ми с времето, за което не съм имал достъп до услугата.

Възстановяването се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни от възникване на причината за възстановяване. То става чрез приспадане на съответната дължима сума от моите задължения към Теленор за следващ отчетен период.

При период с влошено качество на услугата (различно от договореното техническо ниво) по вина на Теленор, дружеството следва да ми възстанови част от месечния абонамент, пропорционален на периода. Например, ако 10 (десет) дни от 30-дневен месец качеството на услугите е било по-лошо от договореното техническо ниво, Теленор трябва да ми възстанови ⅓ от месечния абонамент.

При виновно неизпълнение от страна на Теленор на приетите процедури за преносимост на номерата и при пренесен номер без мое съгласие, Теленор ми дължи неустойка в размер на един месечен абонамент, но не повече от общо 100 (сто) лева и независимо от броя на пренесените и засегнатите от конкретното нарушение номера. Неустойката е за покриване на бъдещи задължения на потребителя и се изплаща по банков път, ако като потребител нямам неплатени задължения по настоящия или други договори с Теленор. Когато имам задължения, Теленор има право да извърши прихващане от неустойката с дължимите от мен суми. Възстановяването на суми на потребител Теленор извършва по банков път на писмено посочена от мен банкова сметка.

Важно е да знам, че Теленор не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на неправилната употреба или мои умишлени действия, които са направили на пух и прах СИМ картата ми, телефона или други устройства, които са ми предоставени. Ако не ги пазя и ги направя негодни за ползване, нанесените вреди са за моя сметка и Теленор няма да е отговорен за тях.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ

чл. 49 –  относно правото на Теленор да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя.

чл. 50 –  относно правото на Теленор да променя номерата на потребителите, когато промени се налагат по силата на ИАА или НА или поради структурни промени в Мрежата. Задължение на Теленор да уведомява потребителите най-малко 30 дни предварително и да осигурява безплатно в продължение на 30 календарни дни, безплатна информация за новия номер.

чл. 51 –  относно правото на Теленор да спре временно достъпа на потребителя до услуги в най-кратък срок и във време, причиняващо най-малко неудобства, когато това се налага за целите на изграждане на Мрежата и задължението на Теленор да информира потребителя за това.

чл. 52 –  относно правото на Теленор едностранно да преустанови ползване на услугите гласова поща, MMS и GPRS от потребителя в случай, че той не е ползвал тези услуги повече от 60 последователни дни и правото на потребителя да поиска възобновяването им.

чл. 53 –  относно правото на Теленор да откаже сключване на договор с потребителя и да предложи ползване на предплатени услуги в случай на неплатени изискуеми вземания от страна на потребителя, както и при неизпълнение на договорни задължения и др.

чл. 54 –  относно правото на Теленор да спре достъпа до услугите на потребител в случай на постъпване на писмена жалба за извършване на неправомерни действия и/или обезпокоителни обаждания от страна на потребителя.

чл. 55 –  относно правото на Теленор да спре достъпа до услугите на потребител, който с поведението си застрашава или пречи на нормалното ползване на услугите от страна на други потребители.

чл. 56 –  относно задължението и отговорността на Теленор да предприема действия за отстраняване на повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на Мрежата в състояние на нормална работа в най-кратък срок след отпадане на причините, както и да информира потребителя за влошаване на качеството на услугите.

чл. 57 – относно задължението на Теленор да отстранява  в най-кратък срок повредите в Мрежата, появили се при нормални условия на работа.

чл. 58 – относно задължението на Теленор да уведомява потребителите 7 дни предварително за намерението си да извършва профилактични прегледи, ремонти или изменения в Мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата.

чл. 59 – относно отговорността на Теленор при забава за включване, която не е по вина на потребителя – неустойка за всеки ден закъснение в размер на една тридесета част от платения месечен абонамент по приложимия за потребителя абонаментен план/програма/пакет. Неустойка не се дължи в случай, че потребителят има незаплатени задължения към Теленор.

чл. 60 –  относно отговорността на Теленор при виновно забавяне отстраняването на повреди в Мрежата, както и при неизпълнение на договорните задължения, дължащо се на причини, за които Теленор носи отговорност – да възстанови на потребителя част от месечния абонамент, пропорционален на периода, през който потребителят не е ползвал услуги, респективно увеличава регистрацията му с времето, за което не е имал достъп до услугата. Процедура и срокове за това.

чл. 61 –  относно отговорността на Теленор за съвместимостта на Крайни устройства, за които е издадена гаранционна карта на Теленор, със СИМ карти на последния.

чл. 62 – относно факта, че Теленор  не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на неправилна употреба или умишлени действия от страна на потребител и причинили негодност за ползване на СИМ карти, мобилни телефони или друг вид електронни съобщителни устройства.

чл. 63 –  относно отговорността на Теленор за спазването на техническите изисквания, на които трябва да отговаря мрежата и съоръженията в нея, когато сключи договори с трети лица за изграждане и поддържане на Мрежата.

# ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

чл. 103, ал. 1 – относно прихващането – когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване срещу задължението си.

Чл. 104, ал. 2 – относно нормата, че двете насрещни вземания се смятат погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

Даниела e студент по Право в Нов Български Университет. Участва в dogovor.at като aвтор, мотивирана от обществената кауза да помага на неюристите в областта на договарянето.