Допълнителни условия


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Никога не обръщам внимание на раздела Допълнителни условия в общите условия на компаниите. Първо, защото е последен  и напълно съм изгубил вдъхновение за четене. И второ, защото ме интересуват основните условия, а не допълнителните. Често обаче в този раздел се съдържа интересна информация, която не е за пренебрегване.

В допълнителните условия на ЧЕЗ е уреден въпросът за начина, по който действат и се променят общите условия. Не бих искал да пропусна тази подробност.

На първо място е успокоителният факт, че за да се „задействат“ общите условия, трябва да бъдат одобрени от КЕВР (бившата ДКЕВР). След това ЧЕЗ има задължението да ги публикува в централен и местен вестник, на интернет страницата си и да ги предостави на разположение в офисите си. След публикуването, общите условия влизат в сила. Изрично писмено приемане или съгласие от моя страна не е нужно, защото аз съм ги приел по принцип  – чрез договора, подписан с ЧЕЗ.

NB! Има обаче възможност в 30-дневен срок от влизането им в сила да предложа на ЧЕЗ различни условия – чрез писмено заявление. Ако ЧЕЗ ги приеме, те ще бъдат отразени в анекс (допълнително споразумение), подписано от нас. Този анекс също трябва да е в рамките на закона и да не ме поставя в неравноправно положение. И тук авторите на общите условия едва ли са имали предвид, че в пристъп на умопомрачение бих предложил условия, които са в моя вреда. Под неравноправно положение се има предвид по-скоро, че условията не трябва да бъдат по-благоприятни за мен, в сравнение с условията, които важат за другите потребители.

ЧЕЗ задължително трябва да ми предостави екземпляр от общите условия, ако съм нов потребител. Ако пък вече имаме договор, при поискване от моя страна отново има задължението да ми предостави екземпляр от тях.

Промените в общите условия се извършват и влизат в действие по същия начин, по който и самите общи условия. А проектите за промени  се обсъждат публично.

Ако законодателството, на базата на което са изготвени общите условия се промени и някои от клаузите в тях са в противоречие със закона, те ще бъдат заместени  директно от новите норми. Независимо, че съм ги приел, законът е над всички общи условия и ако те му противоречат, аз мога да изисквам спазването му, дори ако това е в разрез с текст от тях.

Следващoто допълнително условие е важният въпрос за защита на личните ми данни. Би трябвало да развия рефлекс, чрез който да следя как е уреден този въпрос от всяка компания, с която подписвам договор. При ЧЕЗ личните ми данни имат адекватна защита в рамките на закона. ЧЕЗ има право да ги обработва, във връзка с услугите, които предоставя, а аз се съглaсявам на това с приемането на общите условия. Компанията е длъжна да полага грижа за събирането им, но и за съхранението им, като дори отговаря за защитата на личната ми информация. Тази отговорност отпада в екстремни случаи като непреодолима сила, случайно събитие или действия на трети лица.

Има само няколко варианта, при които ЧЕЗ има право да разкрие моята лична информация:

  • Ако съм се съгласил изрично;
  • Ако  информацията се предоставя на случаители на ЧЕЗ, по повод услугите или за извършване на административна дейност;
  • Ако информацията се изисква от публичен орган (например съд, МВР и др.);
  • В случаите, в които по закон ЧЕЗ задължен да предостави информация за мен.

Важно е и че ЧЕЗ не носи отговорност, ако съм попълнил невярно личните си данни. Ако трето лице претърпи вреди, отговорността е моя. Затова е добре да въведа данните си коректно.

Има и още нещо допълнително, което в определен момент може да се окаже от особена важност. Документите, съобщенията и уведомленията, които ЧЕЗ ми изпраща, във връзка с продажбата на електроенергия, ще получавам на адреса за кореспонденция, който съм записал в заявлението за започване на продажбата. Това означава, че не трябва да забравям да проверявам посочената пощенска кутия, ако очаквам послание от ЧЕЗ. Някои съобщения и уведомления изискват навременна реакция от мен, затова би било добре и навреме да отворя правилната пощенска кутия, в която ме чака изпратеното от ЧЕЗ съобщение.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД

чл. 49, ал.2 – относно адреса, на който се изпращат документите, уведомленията и съобщенията;

чл. 53, ал. 1 – относно влизането в сила на общите условия;

чл. 53, ал. 2 – относно правото ми в 30-дневен срок от влизането в сила на общите условия да предложа на продавача специални условия;

чл. 53, ал.3 – относно задължението на продавача да предостави екземпляр от общите условия на всеки нов потребител и при поискване – на потребителите, скоито вече има договор;

чл. 54, ал. 1 – относно съгласието за обработка на личните ми данни, което давам с приемането на общите условия;

чл. 54, ал. 3 – относно задължението на ЧЕЗ да полага дължимата грижа за събирането и съхранението на личните данни;

чл. 54, ал. 4 – относно задължението на ЧЕЗ да отговаря за защитата на информацията за потребителите;

чл. 54, ал. 5 – относно случаите, в които ЧЕЗ има право да разкрива пред трети лица информация за потребителите;

чл. 54, ал. 7 – относно отговорността на ЧЕЗ за попълнени невярно данни от потребителя;

чл. 55, ал. 1 – относно промените в общите условия;

чл. 55, ал. 2 – относно публичното обсъждане на проектите за промени в общите условия;

чл. 55, ал.3 – относно случаите на промени в законодателството, при които разпоредбите на общите условия противоречат на измененията и заместването им с нормите на закона.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.