Кредитен лимит по револвираща кредитна карта от Сибанк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Какво значи кредитен лимит по револвираща кредитна карта?

Всичко започва с определянето на кредитен лимит. Това е горната граница на сумата, която банката ми позволява да получа като кредит. Всеки път, когато използвам кредитна карта за плащане, сумата се приспада от кредитния ми лимит. Когато върна на банката дължимото, кредитният ми лимит се възстановява. Обикновено погасяването става с плащането на минимална погасителна вноска, която е само част от изразходваното през месеца. Останалите непогасени суми се прехвърлят, като задължение за следващия месец. Възможността да пренеса част от задълженията си за следващия период, се нарича револвиране. За разлика от обикновения кредит, където всяка месечна вноска е предварително определена, тук имам свобода да избера каква част от изхарчените пари да върна, а останалото да прехвърля като задължение за следващия месец.

За какво мога да използвам револвираща кредитна карта от СИБАНК?

СИБАНК предоставя кредитен лимит по револвираща кредитна карта с цел финансиране на текущи нужди. Например за покупка на стоки, за образование, пътуване и т.н.

Как банката обезпечава интересите си?

СИБАНК предоставя кредитни лимити по карта с обезпечение – трудово възнаграждение или депозит. Банката предлага и кредитен лимит без обезпечение.

Освен това СИБАНК изисква да учредя залог върху паричните ми вземания по съществуващи и бъдещи сметки в банката.

На какви условия трябва да отговарям, за да получа кредитен лимит?

СИБАНК има строги изисквания към евентуалните кредитополучатели. Трябва да бъда пълнолетно, дееспособно лице (дееспособен съм, когато мога чрез лични действия да упражнявам права и да поемам задължения) и да си открия разплащателна сметка в банката, да съм редовен платец на държавата, да покривам съществуващите си кредити, да получавам стабилен доход от заплата, хонорари или пенсии в ПРИЕМЛИВ за банката размер, ако няма да предоставя обезпечение.

Трябва ли да плащам нещо, за да получа информация за кредитите на СИБАНК?

СИБАНК предоставя информация за условията си преди да е сключен договор с кредитополучателя напълно безплатно.

Какъв кредитен лимит мога да получа и как се усвоява?

Кредитен лимит може да ми бъде отпуснат само в лева, а размерът му зависи от предоставените обезпечения и кредитоспособността ми.

За да усвоя кредита, трябва да учредя договорените обезпечения в полза на банката и да заплатя съответните такси. Ще получа кредита си чрез банкова карта в СИБАНК и мога да го ползвам по всякакъв удобен за мен начин за срока на договора.

Колко ще ми струва?

Върху кредитния лимит се начислява годишна фиксирана лихва, която се определя индивидуално. Освен това, за използвания, но непогасен кредитен лимит до 15-то число на месеца, следващ отчетния месец, ще ми бъде начислявана лихва с договорения лихвен процент. За тази лихва се смята, че годината им 365 дни. Банката има право да събере дължимите от мен суми по останалия неизползван кредитен лимит, ако имам такъв.

Освен всичко това, трябва да имам предвид и годишния процент на разходите /ГПР/, който се изчислява по законово определена формула и зависи от размера на кредитния ми лимит.

Как се погасява револвиращ кредит в СИБАНК?

Банката ми определя минималната погасителна вноска, която следва да внасям по сметка между 1 и 15 число на месеца, следващ отчетния месец. Всяко внасяне в този период се брои за внасяне на минималната погасителна вноска. Извън този период, ако имам непогасени задължения, върху тях се начислява лихвата по редовен дълг плюс законовата лихва за забава. Минималната погасителна вноска е 3,5% от усвоения в отчетния месец кредитен лимит, увеличен с начислените лихви за периода, но не по-малко от 50 (петдесет) лева, като към това се добавят и лихвите за просрочени плащания.

А как да се откажа от договора?

Имам право да се откажа от договора до 14 дни след сключването му, без да давам обяснения и да дължа наказателни такси. За целта трябва да уведомя писмено банката и да върна получените суми, заедно с дължимите лихви до датата на пълното погасяване на кредита. В този случай банката няма да ми върне платените такси и комисионни.

Какво друго трябва да знам?

В случай че в договора за кредит и в Общите условия за отпускане на потребителски кредит пише нещо различно, с предимство се ползва написаното в договора.

Настоящите общи условия следва да са съобразени с действащото законодателство, а в случай на противоречия, с предимство се ползват законите.

Банката може да променя общите си условия, като следва да уведоми за това потребителите, предоставяйки информация по интернет и в банковите си салони.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия за предоставяне на кредитен лимит по револвираща кредитна карта на физически лица:

чл. 2 – относно целите на кредитиране

чл. 3.1 – относно кредитния лимит без обезпечение

чл. 3.2 – относно кредитния лимит с обезпечение на бъдещи вземания

чл. 3.3 – относно кредитния лимит с обезпечение депозит

чл. 4 – относно допълнителните обезпечения

чл. 5 –  относно изискваниятя към кредитополучателя

чл. 6 –  относно изискванията към дохода на кредитополучателя

чл. 7 –  относно предоставянето на преддоговорна информация

чл. 8 – относно размера, срока и валутата на кредита

чл. 9 – относно годишния процент на разходите

чл. 10 – относно ползването на кредитния лимит

чл. 11 – относно  начина на ползване на кредита

чл. 12 –  относно лихвите, таксите и комисионните

чл. 13 –  относно освободения от лихва процент

чл. 14 –  относно плащането на такси и комисионни

чл. 16 –  относно срока за погасяване

чл. 17 –  относно минималната погасителна вноска

чл. 18 –  относно особеностите на минималната погасителна вноска

чл. 19 –  относно ппределянето на минималната погасителна вноска

чл. 20 – относно  правото на отказ от договора

чл. 21 –  относно таксите при отказ от договора

чл. 22 – относно предимството на договора пред общите условия

чл. 23 – относно предимството на законите пред общите условия

чл. 24 – относно правото на банката да променя общите си условия

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.