Дарение на недвижим имот

Искаш да сключиш такъв договор? Лесно е:

1. Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори.

2. Разгледай бланката на договора. Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай.

3. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

Страни

Дарител и дарен. Дарител може да бъде както физическо, така и юридическо лице. Физическото лице задължително трябва да бъде пълнолетно и дееспособно ( да може чрез свои действия да упражнява права и да поема задължения).

Дареният може да бъде и физическо и юридическо лице, като е без значение дали физическото лице е пълнолетно, непълнолетно или малолетно и дали е поставено под пълно или ограничено запрещение. Всяко юридическо лице може да бъде надарено – фондация, кооперация и др.

Предмет

С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. / чл. 225, ал. 1 Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) /

Предмет на договора може да бъде недвижим имот или ограничено вещно право върху недвижим имот – право на строеж, право на надстрояване и пристрояване, сервитути ( случаите, при които един недвижим имот обслужва нужда на друг недвижим имот). Възможно е даряваният имот да е в режим на съпружеска имуществена общност – това ще рече, че всички имуществени права, придобити през времето на брака, за придобиването на които са допринесли и двамата съпрузи, им принадлежат общо, независимо на чие име са записани.

Срок
Безсрочен

Цена
Безвъзмезден

Прекратяване

не се прекратява

Дарението може да бъде отменено, ако дареният:

  • умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление;
  • набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена; или
  • отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае. / чл. 227, ал. 1 ЗЗД/

Договорът за дарение може да се развали и ако са нарушени запазените части на наследниците.

Отмяната на дарението може да се претендира в срок от една година от сключването на договора. / чл. 227, ал. 3 ЗЗД/

Отмяната на дарението има обратно действие, т.е. все едно дарение не е било правено.

Специални моменти

 

Дарението на недвижим имот трябва да бъде извършено във формата на нотариален акт.

Възможно е дарението да бъде срочно – в този случай дареният става титуляр на отстъпеното му право, но не се ползва от него веднага – например подарил съм апартамента си на свой приятел, но съм уговорил, че ще го ползвам още 5 месеца.

Допустимо е дарителят да постави условие на дарения ( например, че подарявам апартамента на сина си, ако завърши отлично средното си образование), което обаче е с морална стойност и неговото неизпълнение не води до проблем с договора за дарение.

Но ако поставеното условие е невъзможно – например подарявам ти апартамента си, ако завършиш средното си образование за една година – в този случай договорът ще е нищожен и няма да породи действието си / чл. 226, ал. 3 ЗЗД/.

Дарението може да е с тежест. В този случай дарителят възлага на дарения някакво обременяване – наример подарявам ти автомобила си, ако ми построиш паметник на гроба ми.

Обещанието за дарение е нищожно, т.е. не поражда действие и страните не могат да се позовават на него. / чл. 226, ал. 1 ЗЗД/

Бланка

Нотариална такса по ЗННД
Удостоверяван материален интерес:
………………… лв.
Пропорц. такса: ………………………. лв.
Обикн. такса: …………………………. лв.
Доп. такса: ……………………………. лв.
Всичко: ………………………………… лв.
Сметка № ………………от …………… г.
Кв. № ……………… от ……………… г.
Вписване по ЗС/ПВ
Служба по вписванията
Вх. рег. № …………..….……… от ………………… г.
Акт № ….……, том …….., дело № .…..……./…….. г.
Партидна книга: том …………..…., стр. ……..……..,
Такса за вписване по ЗДТ: ………………. лв.
Кв. № ………………… от ………………… г.
Съдия по вписванията:
……………………………………………………………

 

 

НОТАРИАЛЕН АКТ
за дарение на недвижим имот

№ …………………, том …………., рег. № ……….., дело № …………….. от ………….. г.

Днес,……………………….., пред мен, нотариус ……………………………………………………………………………………………., регистриран под № …………., с район на действие Районен съд – гр………………………., в кантората ми, намираща се в гр. …………………………, ул. …………………………. №…., се явиха:

I. ………………………………………………………………………………………., с ЕГН ………………., с л.к. №…………………, издадена от МВР - ………………..., на …………………..., наричан накратко Дарител, от една страна и
 и ………………………………………………………………………………, с ЕГН ………………., с л.к. №…………………, издадена от МВР – …………………, на ……………………, наричани накратко Дарители, от една страна и

II. …………………………………………………………………………………, с ЕГН ……………….., с л.к. № …………………., издадена от МВР – …………………., на …………………, наричан за накратко Дарен, от друга страна.

След като се уверих в тяхната самоличност и дееспособност, същите ми заявиха, че сключват следния договор:

1. Дарителите прехвърлят безвъзмездно и незабавно на Дарения притежавания от тях в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, с идентификатор ………………………..., намиращ се в ………………………..., състоящ се от ………………………………………………………………………………………………………, с площ ……………………………
1. Дарителят прехвърля безвъзмездно и незабавно на дарения недвижим имот с идентификатор …………………………, намиращ се в …………………………, състоящ се от ………………………………………………………………………………………………………, с площ ……………………………

2. Дареният приема дарението с признателност и благодарност.
Като се уверих, че дарителите са собственици на дарявания имот и са спазени изискванията на закона, съставих този нотариален акт
Като се уверих, че дарителят е собственик на дарявания имот и са спазени изискванията на закона, съставих този нотариален акт.

При съставянето на нотариалния акт бяха представени следните документи:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 

Дарител:

1. ……………………….

2. ……………………….

 

Дарен: …………………………….

 

Нотариус: ……………………..

 

Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

# Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)

чл. 225, ЗЗД – относно легалното определение за дарение

чл. 226, ал. 1, ЗЗД – относно обещанието за дарение

чл. 226, ал. 3, ЗЗД – относно невъзможното условие

чл. 227, ал. 1 – относно основанията за отмяна на дарението

чл. 227, ал. 2, ЗЗД – относно основанието за отмяна на дарението

чл. 227, ал. 3, ЗЗД – относно срока за подаване на иск

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.