Запис на заповед

Заемите между приятели са лесен начин да избегнем взаимоотношенията си с кредитни институции,но както при тегленото на кредит и тук съществуват способи за защита на кредитора. За да защитя вземането, което съм дал, е необходимо да издам Запис на заповед

 

Страни

Поемател – това е моят „кредитор“, лицето към което дължим плащането и платец – задълженото лице, което трябва да извърши погасяването. Възможно е да се появят допълнителни страни, наречени джиранти или това са лицата на които вземането е прехвърлено. От момента на прехвърлянето дължа на тях, а не на първоначалния си кредитор. Както и  авалисти

Предмет

Връщане на отпуснат паричен заем

Срок

Срокът на връщане се уговоря конкретно между страните, но ако такъв не е уговорен вземането трябва да се изиска до 1 година от издаването.

Цена
Дължи се вземането. Възможно е уговарянето на лихва, посочена процентно.

Прекратяване

Чрез погасяване на задължението, а  при липса на погасяване, следва да се пристъпи към издаване  на нотариална покана за плащане. След изтичане на срока, при липса на погасяване, започват да текат лихви върху задължението. На заемодателя в подобна ситуация  може да се издаде документ, наречен протест, който удостоверява отказа на длъжника. Този документ се издава от нотариус. Кредиторът може да отнесе спора и в съда. Тук отново са налице две опции – подава се молба за заповед за изпълнение до районния съд, в случай, че съдът уважи молбата се издава изпълнителен лист. Възможно е кредиторът да подаде и искова молба, като в случай на уважаването й се пристъпва към принудително изпълнение, като длъжникът отговаря с цялото си имущество.

Специални моменти

Записът на заповед трябва да включва следното здължително съдържание:

  1. наименованието “запис на заповед” в текста на документа на езика, на който е написан- задължително;/чл. 535 ал 1 т. 1 /
  2. безусловно обещание да се плати определена сума пари;/чл. 535 ал. 1 т. 2/
  3. дата на плащане, ако не е посочена такава се плаща при предявяване,но не по-късно от 1 година от датата на издаване;/чл. 535 ал. 1 т. 3 и  чл. 536 ал. 2/
  4. място на плащането, ако не е посочено за такова се смята мястото на издаване;/чл. 535 ал. 1 т. 4 и чл. 536 ал.3/
  5. името на лицето,  на което трябва да се плати;/чл. 535 ал. 1 т. 5/
  6. дата и място на издаването; / чл. 535 ал. 1 т.6/
  7. подпис на издателя. / чл. 535 ал. 1 т. 7/

При заплащане на нашето задължение можем да поискаме от кредитора да отбележи плащането и да ни предаде записа на заповед. /чл. 492 ал. 1 ТЗ/

Бланка

З А П И С   Н А   З А П О В Е Д

Платима при предивяване
платим на падеж ……………………
                                                                                       

 

За сумата :

………………………………………… лв.

Днес,  ……………… 20… г., в гр. (с.) ……………………………., община ………………………….,

……………………….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

/трите имена по ЛК/

ЕГН .….….….….…., лична карта № .….….…., издадена на .….….…200… г. от МВР – гр. .….….….…, с постоянен адрес гр. .….….….….….….….….….….…., ул……………………………………………………………………………………………

                                                                                               

като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на:    

…………………………………………………………………..… ЕГН .….….….….….….…., лична карта № .….….….….….….…, издадена на .….….…200… г. от МВР – гр. .….….….….….….…., с постоянен адрес гр. .….….….….….….….….….….…., ул. .….….….….….….….….….….….….….….….….…., сумата:  .….….…………, (.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……) лева. 

Падежът на паричното задължение е на .….….….….….….….….….….….…..
 Паричното задължение е платимо при предявяване.

 

Настоящият запис на заповед се изготви в един единствен екземпляр и същият се предаде от

Издателя във владение на Поемателя

Дата на издаване: .….….….….….….….….….….…..

Място на издаване: .….….….….….….….….….….….….

Издател: .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

(трите имена и подпис собственоръчно)

 

Авалирам записа на заповед :
незадължителен елемент

 

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….., ЕГН .….….….….….….….….….….….…, лична карта № .….….….….….….….….…, издадена на .….….…200… г. от МВР – гр. .….….….….….….….….….….……, с постоянен адрес гр. .….….….….….….….….….….…., ул. .….….….….….….….….….….….….….….….….….

Подпис: .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

# Търговски закон (ТЗ)

чл. 492 ал. 1 – относно плащането

чл. 535, ал. 1 т.1 ТЗ – относно реквизитите на записа на заповед

чл. 535, ал. 1 т. 2 ТЗ – относно реквизитите на записа на заповед

чл. 535, ал. 1 т. 3 ТЗ – относно реквизитите на записа на заповед

чл. 535, ал. 1 т. 4 ТЗ – относно реквизитите на записа на заповед

чл. 535, ал. 1 т. 5 ТЗ – относно реквизитите на записа на заповед

чл. 535, ал. 1 т. 6 ТЗ – относно реквизитите на записа на заповед

чл. 535, ал. 1 т. 7 ТЗ – относно реквизитите на записа на заповед

чл. 536, ал. 2 ТЗ – относно липсата на падеж

чл. 536, ал. 3 и ал. 4 ТЗ – относно мястото на издаване

Мария е част от Юридическия факултет към Университета за национално и световно стопанство. Широкият спектър от интереси са причината да премине през множество стажове в Българска агенция за инвестиции, Административен съд София - град, Софийски районен съд и други държавни институции и частни кантори.