Договор от разстояние с Виваком. Какво трябва да знам?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Отдавна вече за сключването на договор не е задължително присъствието на двете страни в едно помещение. Това може да се случи и от разстояние, чрез използване на едно или повече средства за комуникация. Обикновено подобни запитвания се отправят по телефона, като е важно да се знае, че представителят на Vivacom, е длъжен в своето обаждане да ме информира за следното:

  • основните параметри на предлаганата услуга;
  • името на търговеца, както и изчерпателна информация за мястото на регистрация и извършване на търговска дейност;
  • крайна цена за услугата; /Тук се включва цената на стоката /услугата + данъка добавена стойност, с който се облагат и се заплаща от всеки потребител/;
  • условията и срока за отказ от договора;
  • период, през който направеното предложение е валидно;
  • минимална продължителност на договора;
  • условията за уреждане на отказ от договора, както и в случаите, че такъв не е предвиден, това следва да ми бъде съобщено.

При евентуален спор, Виваком, а не аз,  е длъжен да докаже стриктното предаване на информацията.

След сключване на съответната сделка от разстояние Vivacom е длъжен да ми изпрати копие на договор, в който са посочени параметрите на избраната услуга, данни за предоставените гаранции /ако се налага предоставяне на такива/, процедурата за отказ и за прекратяване на договора. Договорът влиза в сила от датата на писменото ми потвърждение, че се съгласявам с така изготвеното предложение. Все пак си запазвам правото на отказ от договора, в случай че размисля през следващите дни.

Важно е да знам, че Vivacom си запазва правото да ми изпрати писменото потвърждение (изготвено най-често под формата на двустранен договор) до 7 работни дни след отправяне на предложението чрез телефонен разговор. Срокът, в който мога да упражня  правото си на отказ, тече след като го получа и писмено удостоверя получаването. В случай на отказ от договора и в случай, че съм получил мобилно или друго устройство, следва да го върна в 14-дневен срок или да платя цената му, ако се забавя.

Ако Vivacom е пропуснал да ме уведоми за възможността за отказ, имам право да се възползвам от това свое право в срок до 1 година и 14 дни. Ако все пак ме е уведомил, но по-късно –  в период от 1 година, считано от датата на писменото ми потвърждение отново имам право на отказ. Но това трябва да се случи в същата година до 14-я ден от узнаването за наличие на тази възможност.

При евентуален спор задължението да докажа  направения отказ от сключения договор се носи от мен.

Когато съм упражнил правото си на отказ, Виваком е длъжен да възстанови всички суми, които съм заплатил. Това включва разходите за доставка, освен в случаите, когато съм използвал услуга по свое желание, която е различна от стандартната и съответно по-скъпа. Трябва да получа  и разходите за връщане на получените мобилни устройства, освен ако изрично не съм уведомен , че са за моя сметка.

Губя правото си на отказ, ако по мое желание при договор, който съм сключил с цел да се ползвам от конкретната услуга, тя е предоставена напълно и изпълнението й е започнало именно по мое желание.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ДОГОВОР ОТ

РАЗСТОЯНИЕ

т. 1.2.1  ОУ и чл. 47 ал.1 т.1 – относно, задължителната информация, която трябва да ми бъде предоставена при сключването на договор от разстояние;

т. 1.2.2 ОУ чл. 47 ал. 1 т. 2 и 3 – относно, задължителната информация, която трябва да ми бъде предоставена при сключването на договор от разстояние;

т. 1.2.3 ОУ чл. 47 ал. 1 т. 5 – относно, задължителната информация, която трябва да ми бъде предоставена при сключването на договор от разстояние;

т. 1.2.4 ОУ чл. 47 ал. 1 т. 8 – относно, задължителната информация, която трябва да ми бъде предоставена при сключването на договор от разстояние;

т. 1.2.5 ОУ – относно задължителната информация, която трябва да ми бъде предоставена при сключването на договор от разстояние;

т. 1.2.6 ОУ чл. 47 ал. 1 т. 16 – относно, задължителната информация, която трябва да ми бъде предоставена при сключването на договор от разстояние;

т. 1.2.7 ОУ чл. 47 ал. 1 т. 10 и 11 – относно, задължителната информация, която трябва да ми бъде предоставена при сключването на договор от разстояние;

т. 2 ОУ  чл 48 ал. 1 ЗЗП –  относно предоставяне на условията по сделката в писмен вид;

т. 2.1  ОУ- относно съдържанието на документа;

т. 2.2  ОУ – относно правото на отказ;

т. 2.3  ОУ- относно правото на отказ и неустойките;

т. 2.4 ОУ – относно условията за прекратяване на договора;

т. 2.5 ОУ- относно данните за предоставяне на услугата и съответните гаранции;

т. 3  ОУ- относно влизане на договора в сила;

т. 4 ОУ –  относно правото на отказ без неустойка;

чл. 51 от ЗЗП – относно сроковете за отказ;

чл . 54 от ЗЗп – относно възстановяването на сумите при отказ.  

Мария е част от Юридическия факултет към Университета за национално и световно стопанство. Широкият спектър от интереси са причината да премине през множество стажове в Българска агенция за инвестиции, Административен съд София - град, Софийски районен съд и други държавни институции и частни кантори.