Права, задължения и отговорност


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

За много хора е странно да се говори за права, щом става въпрос за институции, предоставящи бързи кредити. За най-голямо учудване такива има, колкото и ограничени да са, като срещу всяко право, съответства определено задължение.

Имам право да използвам кредита за всичко, което не е забранено от закона, но пък се задължавам да изплатя кредита своевременно. На моето право да влизам в сайта на Вивус.бг и да имам профил, съответства задължението ми да полагам грижи, за да не попадне информацията ми в трета страна, а по-точно всеки друг освен мен и Вивус.бг.

Вивус.бг има право да събира и предоставя информацията за кредита ми на Българска Народна Банка, както и на Централния кредитен регистър. Възможно е  кредитът ми бъде отказан поради състоянието на моята кредитоспособност. Това представлява предполагаемата възможност да посрещна задължението за погасяване на кредита. В такъв случай, с приемането на Общите условия аз се съгласявам Вивус.бг да извършва всички справки, нужни за проверка на моята кредитоспособност, без мое изрично и допълнително разрешение.

По отношение на правата, задълженията и отговорностите, свързани с изплащането на кредита може да се направи заключението, че притежавам по-малко права и повече задължения. Мое задължение е да давам точна, вярна и пълна информация, свързана с договора за кредит. При нарушението му Вивус.бг има право да търси отговорност от мен.

При всяко неизпълнение по Договора Вивус.бг ще ме уведомява по електронната поща, като с това уведомление имам 5-дневен срок, за да продължа да си спазвам задълженията (например плащане на вноска), в противен случай Вивус.бг има право да изисква от мен цялата оставаща сума.

Ако просроча внасянето на вноска по кредита, то Вивус.бг има правото да начислява наказателна лихва в размер на 10.03%, но може да варира, в зависимост от основния лихвен процент, определен от Българска народна банка. Същевременно Вивус.бг има право да използва всякакви възможности, предоставени от българското законодателство за събиране на задължения – да използва фирми и институции за събиране на вземания (услугите на ЧСИ например). Всички разноски по привеждането в действие на тези мерки са за моя сметка, например предвидено е, че могат да ми се изпращат напомнителни писма, като цената на всяко от тях е 10 лева. С приемането на Общите условия аз се съгласявам, че този условия са справедливи и основателни.

В общите условия е предвидена и хипотезата, при която една от страните не може да изпълнява своите задължения поради непреодолима сила. Такава сила е всяко обстоятелство, което страните не биха могли да предотвратят . Например, при земетресение или наводнение, мога да се освободя от задължението за плащане на вноската, но е нужно да са налице няколко предпоставки, а именно:

  • да съм изправна страна по Договора за кредит, т.е да спазвам всички мои задължения според договора (за уведомяване при промяна на обстоятелства, плащане на вноските по кредита и т.н);
  • да уведомя незабавно другата страна по договора.

След прекратяването на непреодолимата сила (земетресението, наводнението и т.н) отново всички задължения по договора за кредита се възстановяват.

Със съгласяването с Общите условия на Вивус.бг одобрявам изброените хипотези, при които Вивус.бг има право да иска от мен цялата дължима сума по кредита, а именно:

  • срещу мен има заведено дело на стойност по-висока от стойността на кредита ми от друго лице;
  • срещу мен бъде заведено дело пред съдебен изпълнител;
  • в Централния кредитен регистър се впише друг кредит, чиято стойност е по-висока от тази на кредита ми от Вивус.бг;
  • ако съм търговец и изпадна в несъстоятелност.

В тези ситуации имам задължението да изплатя цялата дължима сума при поискване от Вивус.бг. Договорът може да бъде прекратен и чрез взаимно съгласие между мен и Вивус.бг.

Вивус.бг има право да продаде и прехвърли своето вземане по сключения договор за кредит, т.е. продава на друго трето лице  (всяко друго лице без мен и Вивус.бг) правото да събере вноските, които аз дължа по кредита си. Единственото условие е да ме уведомят. От момента на уведомлението аз дължите оставащата част от сумата към това трето лице. Този способ за продаване и прехвърляне на вземания срещу лица се нарича цесия. От момента, в който ми е съобщено за нея, аз съм длъжен да плащам към третото лице. Освен основното задължение с цесията се прехвърлят и всички дъжими лихви, разноски и неустойки.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

Общи условия Вивус.бг
чл. 9.1 – относно задължението за точно изпълнение
чл. 12.1 – относно използването на кредита
чл. 12.3 – относно задължение за пълна информация
чл. 12.5 – относно предоставянето на информация на ЦКР и БНБ
чл. 13.2 – относно задължение на уведомяване по пощата при мое неизпълнение
чл. 13.3 – относно просрочване на вноската по кредита
чл. 13.4 – относно просрочване на вноската по кредита
чл. 13.5 – относно просрочване на вноската по кредита
чл. 13.6 – относно просрочване на вноската по кредита при непреодолима сила
чл. 14.1 – относно предсрочната изискуемост от Вивус.бг
чл. 14.2 – относно предсрочната изискуемост от Вивус.бг
чл. 14.3 – относно прекратяването на договора по съгласие и на двете страни
чл. 14.5 – прехвърляне на вземането

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
чл. 99, ал. 2 – относно правилата за прехвърляне на вземане

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.