Сключване на договор с Булсатком (II част)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Сключване на договора

Мога да сключа срочен или безсрочен договор, тъй като това е основното деление на този тип договори в обществото. Договорът с компанията може да се продължи за определен срок само след изричното ми съгласие. Ако не съм предприел действия по прекратяването му преди да изтече срокът, той продължава своето действие като безсрочен  със същите условия, които сме договорили при неговото подписване, като мога да го прекратя с писмено предизвестие по всяко едно време.  Преди да положа подписа си внимателно преглеждам дали съдържа всички изчерпателно изброени условия, за да породи своето действие, а именно: трите ми имена, ЕГН, постоянен и временен адрес, услугите, които са включени, срокове, изискване за минимално потребление, такси, неустойки, обезщетения, възстановяване на разходи, едностранно прекратяване на договора, цени, тарифи, лица за контакт – както мои, така и на компанията. В случай че договорът не съдържа някое от изискванията от Общите условия, то имам пълното право да претендирам същият да бъде прекратен или да се поправи и допълни това, което е изпуснато.

В случай, че не аз, а друг подписва договора от мое име трябва да го упълномощя с нотариално заверено пълномощно, което да съдържа изрично текст, който да посочва за какви точно действия упълномощавам конкретното лице – обем на представителната власт. Същото важи и ако сключвам договор от името на юридическо лице освен ако не съм управител, защото тогава ще съм законен представител на фирмата и ще мога да сключвам договор по всяко време. Ако чуждестранен гражданин ми е направил пълномощно, за да го представлявам пред компанията ми е необходимо същото да е минало легализиран превод през Министерството на външните работи.

Изменение на договора

С компанията можем по всяко едно време на действие на договора да правим изменения по него. Договорът може да се прекрати при една от следните хипотези:

  • настъпване на непреодолима сила;
  • промени във вътрешното законодателство;
  • наличие на решение или друг акт на международна организиция или орган на ЕС, в сила за Република България;
  • причини, свързани с опазване на обществения интерес;
  • с оглед осигуряване на по – добра защита на интересите на потребителите;
  • при разпореждане на компетентен регулаторен орган, действащ в рамките на своята компетентност или съд.

Непреодолимата сила представлява събитие, което отговаря на две изисквания – да е от извънреден характер и да е възникнало след сключването на договора. Ако е възникнало преди това, компанията не може да се позовава на появата му. Самата непреодолима сила може да бъде природно явление, гражданска война, акт на съответен държавен орган, който да прекрати действието на Булсатком занапред, стачка на служителите на компанията или на друг орган, който възпрепятства изпълнението на задълженията на компанията и др. Самото й значение се изразява в следното:

  1. Непреодолимата сила освобождава компанията от отговорност спрямо мен и тя няма да носи задължение за обезщетение в случай, че нямам интернет или кабелна продължително време;
  2. За да се позовем или аз или компанията на непреодолима сила сме длъжни да уведомим насрещната стрна;
  3. Изпълнението на каквото и да е задължение по договора може да се спре, докато трае непреодолимата сила, ако е с временен характер;
  4. Ако повече нямам интерес от действието на договора имам право да го прекратя без да дължа неустойки за това.

В случай че компанията фалира или й отнемат лиценза, договорът автоматично прекратява своето действие. В случай че компанията промени Общите условия и те са по-тежки спрямо мен, имам право да прекратя договора с едномесечно предизвестие, след като си заплатя всичко дължимо към нея. Същото правило се прилага и в случай на смърт, като заявлението трябва да бъде отправено от мой роднина.

Прекратяване на договора от страна на БУЛСАТКОМ

Като икономически по-силната страна в случая Булсатком предвижда определени обстоятелства, по силата на които има право да прекрати договора, когато поведението ми е нелоялно спрямо договорните условия. Така, ако не си плащам в продължение на  три месеца за ползваните услуги, компанията ще прекрати сключеният между нас договор без предизвестие. Последиците от това са ясни – договорът ще бъде прекратен, най-вероятно ще ми бъде начислена неустойка, няма да мога да използвам предвидения пакет услуги, а в случай, че желая отново да ползвам услугите на  БУЛСАТКОМ, то ще трябва да сключа нов договор и да заплатя нова такса за всички устройства. Да, независимо, че всички кабели и рутери ще бъдат в собствения ми дом и може би преди това съм заплатил за тях не е изключено да се наложи да си заплатя за услугата, защото сключвам нов договор с компанията, поведението ми не е било изрядно и това ще служи като гаранция, че повече няма да злоупотребявам с противоправното си поведение. Разбира се, винаги с компанията можем да уговаряме индивидуално бъдещите клаузи на договора и да не се стигне до там да плащам допълнителни разходи. В случай че повредя предоставените ми устройства, когато последните са собственост на компанията, договорът също може да бъде прекратен. В другия случай компанията ще ми даде подходящ срок да заплатя това, което съм повредил, а ако не го направя договорът ще бъде прекратен. Като потребител нямам право да отдавам под наем предоставените ми устройства, кабели и пр. на други лица, когато са собственост на компанията. Това може да стане само и единствено тогава, когато компанията писмено се е съгласила.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

чл. 11 от ОУ – относно срок на договора;

чл. 11.1 от ОУ – относно правото да внасяме изменения в ОУ;

чл. 12.1 от ОУ – относно условия  за сключване на договора;

чл. 12.2.а от ОУ – относно упълномощаване на друго лице да сключи договора от мое име;

чл. 12.2.в. от ОУ – относно необходимостта от легализиран превод пред Минситерството на външните работи;

чл. 13.1. от ОУ – относно случаи на прекратяване или изменение на договора;

чл. 14.1 от ОУ – относно действие на договора в случай на фалит на компанията;

чл. 14.2. от ОУ – относно случай, че Булсатком внесе едностранно изменения по договроа;

чл. 14.2.2. от ОУ – относно случай на смърт на оператора;

чл. 14.3.2. от ОУ – прекратяване на договора едностранно от Булсатком в случай, че не си изпълнявам задължението да си плащам месечната такса;

чл. 14.3.2. от ОУ – прекратяване на договора в случай, че повредя предоставената ми техника за ползване;

чл. 14.3.3. от ОУ – относно предоставяне на подходящ срок от страна на компанията за прекратяване на договора;

чл. 14.4.4 от ОУ – относно прекратяване на договора в случай, че счупя предоставената ми техника.

Николай е V-ти курс студент по “Право” в Софийски университет "Климент Охридски". Проявява интерес към гражданскоправните науки, като стремежът му е да задълбочи своите познания и в областта на икономиката.