Опасностите, които ме грозят и начините, по които да ги избегна, с “Кеш Кредит”


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Какво си казва всеки човек при тегленето на бърз кредит? “Редовно ще плащам вноските си, те и без това не са толкова големи и няма да са ми никакъв проблем!” За жалост обаче плановете невинаги отговарят на реалността и ако съм невнимателен, мога да си изпатя сериозно дори от наглед безобидно малката сума, която съм изтеглил. За справка – в най-лошия случай може да се наложи да платя в пъти по-голяма сума от изтеглената. В следващите редове ще бъде разгледан пътят, по който може да се стигне до това, всички опасности, които ме грозят и начините, по които да ги избегна.

На първо място, нещото, което не искам да се случи, е кредитът ми да бъде обявен за предсрочно изискуем. До това може да се стигне, ако  КЕШ КРЕДИТ установи, че не съм ги уведомил относно важна промяна в личните ми данни или ако в продълежение на 2 месеца не плащам вноските си. Например – плащам вноската си от 60 лева на 12-ти май, след това на 12 юни и 12-ти юли пропускам, и на юли 13-ти (вероятно петък) може да ми бъде отправена покана да платя начаса целия си кредит, който възлиза (например) на 600 лева. За да се стигне до предсрочна изискуемост двете вноски, които не съм внесъл трябва да са последователни, ако са през една например такава последица не би трябвало да има.

Освен че от мен ще се иска да върна взетата сума + уговорената лихва, ще ми бъде поискана и допълнителна лихва за забава (тя се определя от Министерски Съвет и може да бъде проверена онлайн). Допълнителната лихва не се начислява от втория месец, в който последователно не плащам вноската си, а от първия такъв. Освен това обаче може да се наложи да платя и разноски за адвокатски хонорари, както и разноските направени за телекомуникационни и куриерски услуги (Да, КЕШ КРЕДИТ може да  поиска да платя за импулсите, които операторите им са изхабили, когато са се свързвали с мен да ми напомнят за вноските). Това обаче не е всичко! Имам специалното задължение да платя и всички държавни такси и такси за съдебно изпълнение, които фирмата направи във връзка с дълга ми.

По какъв начин КЕШ КРЕДИТ ще събере вземането си, когато то е предсрочно изискуемо? Следва да бъда уведомен за това и да ми бъде даден кратък срок, в който да изпълня задължението си. Ако не го направя, от институцията могат да отнесат нещата към съда. Трябва да имам предвид, че когато подписвам общите условия на КЕШ КРЕДИТ се съгласявам всички спорове, свързани с кредита, да бъдат решавани от Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата, а действията по принудително изпълнение да бъдат осъществявани въз основа на Закона за международния търговски арбитраж.

Тук следва да бъда запознат с няколко важни особености. Първата такава е, че производството в съда следва да започне от момента, в който ми бъде съобщено, че спорът ми с институцията ще бъде разгледан съдебно. Целта тук е нещата да се развиват максимално бързо и следващата стъпка в тази насока е възможността делото да се проведе дори ако не присъствам на него. От само себе си става ясно колко ключово е да бъда в крак с тези събития, затова е важно да съм дал актуални средства за връзка, на които да бъда информиран за случващото се (по-подробно – тук).

При лошо развитие на обстоятелствата – ако съдът приеме иска на КЕШ КРЕДИТ срещу мен за основателен, на кредитния ми партньор следва да бъде издаден изпълнителен лист. Чрез него той ще може да използва услугите на съдия-изпълнител, който по принудителен начин да събере вземането на кредитната компания от мен. А що се отнася до поръчителите ми ли? В случай, че съм избрал мои близки да гарантират за мен и искам да продължа да поддържам добри отношения с тях, следва да ги уведомявам своевременно за всички събития, които се случват във връзка с кредита ми. Това е така, защото веднъж станали мои поръчители, те дължат сумата заедно с мен и нищо не пречи ако няма уговорка за това към кого да бъде насочено принудителното изпълнение, искът на КЕШ КРЕДИТ да бъде заведен срещу тях.

Ами ако искът, заведен срещу мен, е несправедлив и искам да потърся правата си? Не бива да забравям, че спорът ми с кредитната институция може да бъде разгледан в съда, където всички са равни. Когато срещу мен е предявен иск, мога с възражение да му се противопоставя и да обоснова защо смятам, че той е несправедлив. Ако в Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата не вземат предвид възраженията ми, имам срок от 3 месеца, в който мога да обжалвам решението пред Върховния касационен съд. Трябва да внимавам за това дали съм бил уведомени по надлежен начин за стартирането на делото, дали когато искът е бил заведен, действително е изтекъл необходимият срок за обявяване на кредита за предсрочно изискуем и други подобни факти – те могат да имат ключово значение в хода на процеса.

Ето и систематизирано обобщение на това какво се случва, когато не връщам парите по кредита си:

 1. Неплащане на месечна вноски от моя страна -> Законна лихва започва да тече по неплатените суми от първия ден просрочие.
 2. След втората неплатена вноска -> Покана от КЕШ КРЕДИТ да изпълня задължението си в кратък срок -> Ако не го направя – обявяване на кредита ми за предсрочно изискуем. + Бивам включен в списъка на компанията за ненадеждни платци
 3. В случай, че не успяваме да уредим сметките си -> Завеждане на иск от КЕШ КРЕДИТ срещу мен или мой поръчител пред Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата.
 4. Ако искът бъде уважен -> Издаване на изпълнителен лист от Софийски градски съд в полза на КЕШ КРЕДИТ -> Ангажиране на частен или държавен съдебен изпълнител, който да събере вземането. (Възможност да обжалвам решението на Арбитражния съд пред ВКС в 3-месечен срок!)
 5. Удовлетворяване на кредитора в пълна степен, което обхваща плащането на следните суми:
 • изтеглената от мен като кредит сума;
 • уговорената лихва върху главницата;
 • законна лихва за забава;
 • адвокатски хонорари;
 • разноски направени за телекомуникационни и куриерски услуги;
 • държавни такси и такси за съдебно изпълнение.
 1. Приключване на взаимоотношенията ми с КЕШ КРЕДИТ.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД

чл. 32.2 – относно процесуалните действия, предприемани от КЕШ КРЕДИТ
чл. 39.1 – относно действията на КЕШ КРЕДИТ в случай, че клиентите не предоставят информация за промени в личните си данни
чл. 31 – относно срока, който трябва да измине, за да се обяви предсрочна изискуемост
чл. 32.1 – относно включването на клиенти в списъците с ненадежни платци
чл. 30 – относно законната лихва, която се дължи при просрочие
чл. 43 – относно подсъдността на споровете, свързани с потребителския кредит

#Закон за международния търговски арбитраж

чл. 23 – относно началния момент на арбитражното производство
чл. 35 – относно възможността арбитражният съд да постанови решение без страните да присъстват
чл. 47 – относно възможността за обжалване на решението на арбитражния съд

#ЗЗД

чл.87 – относно необходимостта преди разваляне на договор по вина на длъжника кредиторът да му даде покана за изпълнение

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.