Откриване, обслужване, закриване на сметки в Уникредит Булбанк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Имам нужда от от нова банкова сметка  и решавам, че Уникредит ще бъде моята банка. За да не губя време и енергия в проучване на отделните видове сметки и вариации на договори, е добре предварително да се запозная с общите условия за откриване и поддържане на банкова сметка, тъй като основна част от правата и задълженията ми като клиент са разписани там.

Мога да открия банкова сметка в български лева и/или чуждестранна валута, лично или чрез пълномощник. Ако действам чрез пълномощник, следва изрично да опиша какви права има той, какви действия може да извършва от мое име. При откриване на сметка представям и образец от подписа си (спесимен), а ако някой друг освен мен ще има право да тегли пари (да прави нареждания от сметката), е нужен и неговият спесимен. Мога да открия сметка в полза на трето лице (например съпруга ми), което означава това трето лице да има право да ползва сумите по сметката. Ако то е под 18 години или е лишено от определени права като гражданин с официален документ (обикновено съдебно решение), при откриване на сметката трябва да представя и съгласие на родителя/попечителя на това лице за разпореждане със сметката. Детска спестовна сметка в полза на малолетното/ непълнолетното си дете мога да открия само лично.

В срок от 30 календарни дни от откриване на сметката съм длъжен да я захраня с парична сума, съгласно минималните изисквания за съответния тип сметка на банката.  Ако не спазя това си задължение от банката имат право да прекратят договора.

Всеки, който има желание, може да преведе сума по моята сметка. По-сложен е въпросът за разпореждане със сметката. Единствено аз като титуляр или мой пълномощник с нотариално заверено пълномощно в оригинал, в което изрично да се посочва видът на действията, можем да теглим суми или да превеждаме по друга сметка, да правим плащания от сметката.

Важно е в момента, в който настъпят промени в моите данни  – имена, адрес, нова лична карта – да уведомя банката. В противен случай последната не носи отговорност, ако е изпълнила нареждания на лице, което се яви с редовни документи. Банката не носи отговорност и ако аз съм прекратил/оттеглил пълномощното на моя пълномощник, но не съм съобщил в банката и той се яви и извърши разпоредителни действия със сметката.

Ако съм се опитал да извърша дадено действие със сума от банковата си смета – плащане, преводно нареждане и не съм успял – съм длъжен да уведомя банката в едномесечен срок, но не по-късно от 13 месеца от извършването на действието. Ако неизвършването на действието е по вина на банката, тя дължи възстановяване на стойността. В случай че поради грешка или пък чрез измама в моята сметка постъпят суми без основание, които не ми се дължат, банката има право служебно да блокира сметката ми и да събере тези суми. Още с подписването на договора аз съм дал съгласието си за извършването на тези действия от страна на банката.

Прекратяване на договора и закриване на сметка

Мога да прекратя договора по моя воля. Ако по време на действието на договора имам 0.00 лева в сметката си или ако в този срок не захраня сметката си с нужните суми за покриване на задълженията ми към банката, последната има право да прекрати договора, като ме уведоми два месеца предварително писмено. При смърт близките ми (не е нужно да са мои наследници) следва писмено да уведомят банката за смъртта като приложат и акт за смърт. Банката изплаща наличността по сметката само на лицата, които са се легитимирали като мои наследници (с удостоверение за наследници), след което закрива сметката.

Дотук си изясних какви са основните стъпки по откриване, поддържане и закриване на една банкова сметка. За различните видове банкови сметки банката въвежда и специфични изисквания. Повече информация за тях мога да получа от тази статия.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

“Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни  услуги и инструменти”

Глава I Общи правила при откриване, водене и закриване на банкови сметки

глава I, раздел I, т.2 – относно начин на откриване на банкова сметка и необходимите документи;

глава I, раздел I,т.4  – относно откриване на сметки в полза на трети лица;

глава I, раздел I,т.5 – относно срока за захранване на сметката с определена парична сума;

глава I, раздел III, т.21, т.22 – относно начина и необходимите документи за разпореждане със сметката;

глава I, раздел III,т.26 – относно задължението за уведомяване при промяна на идентификационни данни;

глава I, раздел III, т.27 – относно отговорността на банката при извършване на плащане без да е уведомена за промени в данните/респективно оттегляне на упълномощаването;

глава I, раздел IV, т.40 – относно правото на банката да блокира сметката  и да събира служебно недължимо постъпилите в нея суми;

глава I, раздел V – относно хипотезите на закриване на банковата сметка и прекратяване на договора;

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.