Условия за предоставяне и усвояване на потребителски кредити от ЦКБ


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Човек, особено на младини, е нетърпелив да се сдобие с някои неща – телефон, апартамент, кола, яхта, самолет, хеликоптер, совалка… Често обаче нямам необходимата сума, поради което прибягвам до кредит. Хубавото е, че парите ги получавам накуп. Лошото е, че трябва да ги връщам.

Кредитът е вид заем, при който банката ми предоставя парична сума за определена цел, която аз връщам с лихва при изтичането на срока. Когато предназначението на кредита е за някои текущи нужди (абитуриентски бал, сватба, кръщене) и под формата на заем, разсрочено плащане и всяка друга подобна форма на улеснение за плащане, която връщам чрез периодически вноски, той се нарича потребителски и се предоставя на физически лица (тоест на мен като обикновен гражданин, без да участвам в качеството си на упражняващ професионална или търговска дейност).

За да ми бъде предоставен кредитът, е необходимо да бъдат спазени някои условия, които са определени в Общите условия на ЦКБ за предоставяне на потребителски кредити на физически лица (ОУ).

За да стигна до сключване на договор за кредит, е необходимо да подам писмено Искане до банката по образец – тоест като отида в клон на банката ще ми предоставят. Освен това банката може да иска и други документи във връзка с правото й да извърши оценка на кредитоспособността ми. Кредитоспособен означава, че съм надежден длъжник, имам доходи и ще си върна заема. Оценката се прави въз основа на проверка в кредитен регистър. Изискваните документи могат да бъдат например копие от сключени трудови или граждански договори, удостоверение от съдебен изпълнител за липса на изпълнителни дела по справка от Националния регистър на длъжниците и т.н. Това е необходимо с оглед определяне на размера на кредита, който мога да получа. Тъй като този договор е винаги срочен, срокът се определя на базата на предназнчението на кредита и предоставените залози или броя на поръчителите.

След като банката ме проучи, в срок от 5 дни след подаване на Искането ме уведомява за своето решение. “Присъдата” й не се мотивира. Ако се съгласи да предостави кредит това й решение важи един месец. Ако в този месец не подпиша договор, след това наново трябва да бъда проучван и да подавам Искане. Ако всичко е наред, подписвам Договор за потребителски кредит.

Банката ми поставя определени условия, за да мога да усвоя сумата по кредита:

  • Учредяване на договорените обезпечения. Имайки предвид по-малкия размер на потребителските кредити, това най-често е поръчителство. То се учредя чрез сключване на Договор за поръчителство между банката и поръчителя.
  • Заплащане на съответните такси по Тарифата.
  • Сключване на договорените застраховки.

Начинът на усвояване на кредита се уговаря между мен и банката. Може да бъде чрез създаване на разплащателна сметка, чрез посочване на вече създадена такава, чрез превишаване на наличността на разплащателна или картова сметка – овърдрафт и т.н.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете експерт със спецификите на вашата ситуация.

Източници

ОУ на ЦКБ – I, чл. 1 – относно писменото искане

I, чл. 3 – относно оценката на кредитоспособността
I, чл. 5 – съобщение за резултат от проверката
I, чл. 6 – сключване на договор
II, чл. 1 ОУ – относно условията за усвояване на кредита
II, чл. 4 ОУ – относно
чл. 430 Търговски закон – относно договора за банков кредит
чл. 9 ЗПК – относно дефиницята на потребителски кредит
чл. 16, 17, 18 ЗПК – относно изкискуемите документи
чл. 143, ал. 1, т. 6 Закон за защита на потребителите – относно неравноправните клаузи

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.