Правата на Близу


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

За да ползвам без сътресения така необходимите за оцеляването ми телевизия, Интернет и телефон, трябва да уважавам правата на оператора си и да се примиря с тяхното съществуване. Колкото по-добре ги познавам, толкова по-малко изненади ми предстоят.

Ето какво не трябва да ме изненадва, или иначе казано, Близу има право:

 • Да предоставя електронни съобщителни услуги (телевизия, Интернет, телефон) – разбира се, иначе нямаше да чета тази статия.
 • Да откаже да сключи договор с мен, ако не му представя необходимите документи или ако вече има друг сключен договор между нас и аз не съм уредил задълженията си към Близу по него.
 • Да получава от мен сумите за ползваните услуги в съответните срокове.
 • Да получава от мен обезщетенията, предвидени в договора ни, анекс към него, Общите условия или ценовата листа. За щастие това право влиза в действие само в случай че не изпълнявам задълженията си.
 • Да прави едностранно промени в условията, при които ползвам услугите, когато това се налага, поради извънредни обстоятелства.
 • Да спре предоставянето на услугите без предупреждение веднага след изтичането на срока за плащане.
 • Да прекрати без предизвестие договора между нас, ако забавя непростимо дълго плащане, т.е. ако не платя до края на текущия месец сумите, които дължа за предходния.
 • Да ми дава указания и инструкции за използването на оборудването.
 • Да състави указател, в който да включи името, адреса, телефонния ми номер и да предоставя тази информация на трети лица.
 • Да измерва и управлява трафика на данни в мрежата.
 • Да изисква от мен такса за посещение на техник – ако съм го извикал без да осигуря достъп до адреса си, до общите части или не съм уговорил с етажната собственост как оборудването ще бъде разположено в общите части.(например откъде ще минават кабелите, къде ще бъде монтирана кутията). Понякога разговорът със съседа от първия етаж или намирането на ключа за тавана са предизвикателства,  с които обаче трябва аз да се нагърбя.
 • Да прекъсва предоставянето на услугите, когато се налага да извърши профилактика, ремонт или настройка на мрежата, като ме уведоми своевременно (най-малко 24 часа предварително).
 • Да ограничи достъпа ми до услугите и дори да прекрати едностранно договора ни, ако се усъмни и има основания да смята, че без разрешение от него препродавам или споделям с други лица услугите, които операторът предоставя на мен. Край на поделянето на месечната сметка за Wi-Fi със съседите.
 • Да предостави личните ми данни на трети лица и да ги упълномощи  да сключат договор от негово име с мен, да получават плащания от мен, да събират неплатени мои задължения или за да се свързват с мен с рекламна цел или за маркетингови проучвания.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

Общи Условия на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги

чл. 11.1. – относно правото на Близу да предоставя на потребителите електронни съобщителни услуги чрез мрежата си
чл. 11.2. – относно правото на Близу да получава от потребителите суми за ползваните от тях услуги в определените срокове
чл. 11.3. – относно правото на Близу да ми дава указания и инструкции за правилното ползване на предоставеното оборудване
чл. 11.4. – относно правото на Близу да преустанови без предизвестие предоставянето на услугите незабавно след изтичането на срока за плащане
чл. 11.7. – относно правото на Близу да прекъсва временно предоставянето на услугите, заради извършване на ремонт, профилактика или настройка на мрежата.
чл. 11.5. – относно правото на Близу да получава обезщетения
чл. 11.8. – относно правото на Близу да откаже да сключи договор с мен ако има друг сключен между нас договор, по който не съм изплатил задълженията си към Близу или ако не представя необходимите документи
чл. 11.10 – относно правото на Близу едностранно да прави промени в условията, при които ползвам услугите при извънредни обстоятелства
чл. 11.11 – относно правото на Близу да състави телефонен указател, в който да включи данните, свързани с името, адреса ми и предоставения ми телефонен номер, както и да предоставя тези данни на трети лица.
чл. 11.20 – относно правото на Близу да измерва и управлява трафика на данни в мрежата.
чл. 12.19. – относно правото на Близу да изисква от мен такса за посещение на техник в случай, че не съм осигурил достъп до адреса си или до общите части или не не съм съгласувал с етажната собственост извършването на инсталирането в общите части.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.