Такси, лихви и комисиони, начислявани от ЦКБ за платежни услуги


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Платежната услуга, която ми предоставя банката, ме улеснява при разплащане. И понеже безплатен обяд няма, няма и безплатни платежни услуги. Още повече, че срещу мен стои банка, а тя трябва да печели. Затова трябва да заплащам начислените от банката такси, комисиони и лихви.

Заплащането на такси, комисиони и лихви означава, че трябва да изпълня парично задължение. Основанието ми да го изпълня е, че ще получа насреща платежна услуга от банката. Дали това е такса, комисиона или лихва за мен няма значение, защото са все пари. Но за моята информираност трябва да знам, че:

  • таксата е парична сума, която плащам предварително, за да получа някаква услуга –  например плащам такса, за да направя платежно нареждане.
  • комисионата е възнаграждение, което плащам на банката за изпълнено задължение по сделка – например обменна сделка с валута.
  • лихвата дължа, като добавка към мое основно задължение, когато съм се забавил да изпълня.

Банката има право да събира тези парични задължения, защото законът й позволява. Аз трябва да ги заплащам. Нещо повече, банката може да ми ги удържа служебно. Техният размер е определен в Тарифа за таксите, лихвите и комисионите. Нея мога да прочета тук.

Когато аз съм получател на услуга, например богатият ми чичо от Австралия е направил паричен превод в моя полза, банката има право служебно да удържи от преведената сума, дължимите за нея такси. Ако пък съм платец, като притежател на платежна сметка, банката служебно (по своя инициатива) в деня на превода удържа съответните суми. А за да бъде водена и поддържана банковата ми сметка, банката отново служебно и ежемесечно удържа такси. Когато не е налице необходимата наличност, която да покрие размера на таксата, последният банката обозначава като неразрешен овърдрафт. Например, ако таксата за поддържане на сметката ми е 5 лева, а наличността ми е 3.50 лв., банката ще удържи тези 5 лева, като за неизпълнената част от 1.50 лв ще се начисляват високи лихви и аз трябва да ги заплатя бързо, за да избегна това.

Когато е необходимо да бъде извършена операция, която изисква и обменна сделка се прилага обявеният към деня на операцията курс в салоните на банката.

В случай, че Банката ми дължи пари по разплащателна, спестовна или друга сметка, и аз не съм заплатил изискуема сума, която дължа на банката, банката има право да използва парите за погасяване на дълга ми към нея. Тя извършва прихващане.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете експерт със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на ЦКБ

чл. 178 ОУ ЦКБ – относно размера на задълженията
чл. 179 ОУ ЦКБ – относно удържане на сумите при получаване на плащане
чл. 185 ОУ ЦКБ – относно сделките в чужда валута
чл. 186 ОУ ЦКБ – относно прихващането
чл. 21 Наредба No 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции – относно служебното удържане
чл. 104 ЗЗД – относно прихващането
чл. 36 и 37 ЗПУПС – относно правото на събиране на парични задължения

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.