Платежни сметки и обща информация за Ти Би Ай Банк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Подписвайки договорът си за разплащателна сметка в Ти Би Ай Банк ЕАД, забелязвам, че освен договорът за разплащателната ми сметка, изискват от мен да се разпиша и на друг документ, носещ наименованието “Общи условия за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк ЕАД”. Питам банковите служители какво точно съдържат те, но никой не може да ми даде задоволителен отговор.

Е, сега ще видя за какво става въпрос в тези общи условия!

“Ти Би Ай Банк ЕАД” е банкова институция, която има лиценз за извършване на банкови и други, свързани с тях операции и сделки. Известно е, че всяка банка има голям брой клиенти. Затова при такива случаи е обичайна практика да се създават общи условия, които да уреждат правата и задълженията на всички клиенти на банката. Естествено освен тях банката посочва и собствените си задължения спрямо всички клиенти. И затова Общите условия са задължителни, както за банката, така и за всички нейни клиенти.   

Съгласно общите условия и лиценза за извършването на дейността си, Ти Би Ай Банк ЕАД може да открива всички видове сметки, които са познати на нашето законодателство. Това включва както масовите (разплащателни, депозитни, набирателни и т.н.), така и не толкова популярните (напр. escrow – сметка, с която банката гарантира, че човекът, който и е титуляр, ще плати едно свое задължение; сметки с особен режим и т.н.)

В общите условия на Ти Би Ай Банк ЕАД има разпоредби за това какво е съдържанието на отделните видове сметки, т.е. кога се открива например разплащателна сметка, за какъв срок, какви са правата на титуляра й, кой (освен титуляра) може да се разпорежда със парите в нея, как може да бъде закрита тя.

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

По принцип разплащателна е сметката, чрез която мога да внасям, да тегля пари, да плащам сметки, заплати и да извършвам всякакви други плащания. Разплащателната сметка се открива за неопределен срок, като титуляра на сметката може да се разпорежда (да тегли и да внася пари, да извършва преводи към други лица) само с парите, които са налични в сметката.

Например: откривайки сметката си в Ти Би Ай Банк ЕАД, съм внесъл 5000 лева. Следователно мога да се разпореждам само с тези пари, докато не внеса повече или изтегля от тях.

Възможно е обаче да се ползват повече пари отколкото има налични по сметката ми. В този случай се говори за т.нар. “овърдрафт”. Това е вид кредитен инструмент, който мога да използвам, в случай че имам нужда от повече от парите, с които разполагам. Напр. в нашия пример – ако разполагам с 5000 лв. по разплащателната си сметка, то чрез овърдрафт, мога да изхарча повече от 5000 лв.

Важно! Овърдрафт, съгласно общите условия на Ти Би Ай Банк ЕАД, може да бъде ползван, само ако е договорен отделно от договора за разплащателна сметка. 

За престояването на парите Ти Би Ай Банк ЕАД плаща годишна лихва съгласно лихвения бюлетин на банката – 0,5%, ако сметката е в лева и евро; и 0,2% – за щатски долари.

Разплащателната сметка може да се закрие, както от мен като клиент на Банката, така и от мой пълномощник (това е човек, на който съм издал документ, по силата на който той  може да ме представлява пред Банката, като пълномощното следва да е заверено от нотариус), моите наследници (в случай че междувременно съм умрял), а за юридическо лице – от неговите законни представители (управители например).

Закриването на разплащателната сметка става с нарочно искане за закриване на разплащателна сметка по образец, който ми се предоставя от Банката. Закриването става веднага – не е необходимо да чакам да изтече някакъв срок.

Следва продължение

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област. 

 

Източници

#ОУ за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк ЕАД

 

Раздел II Платежни сметки

 

т.2.1 – относно видовете сметки които Ти Би Ай Банк ЕАД може да открива

т.2.2 – относно уговорки за разплащателните сметки в Ти Би Ай Банк ЕАД

т.2.2, изр.2 – относно възможността за ползване на овърдрафт по разплащателна сметка

 

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк ЕАД (актуален към 01.08.2014г.)

 

т.1.1.2 – относно възможността за разпореждане със сметките от пълномощници

т.2.2 – относно лихвите по разплащателни сметки в Ти Би Ай Банк ЕАД

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.