Сключване на договор за паричен заем, лихви по заема, начин и срок на връщане, право на отказ и право на предсрочно погасяване на заема


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Преди да получа желания заем, “Кредихелп” проверява както достоверността на предоставените от мен данни в предложението за отпускане на кредит, така и дали съм кредитоспособно лице, т.е. дали ще мога да обслужвам отпуснатия заем. Едва след това дружеството взема решение дали да ми отпусне заем или не.

Дали съм одобрен или не, разбирам чрез съобщение, изпратено на посочения от мен мобилен номер или чрез телефонно обаждане от оператор на дружеството, а по преценка на дружеството мога да бъде уведомен и на посочената от мен електронна поща.

В случай че бъда одобрен, текстът на индивидуалния договор за заем ще бъде достъпен чрез акаунта ми. Веднага след одобрението, получавам на посочената от мен поща или на посочения от мен мобилен телефон електронен подпис, както и копие от Общите условия.

Договорът за заем се сключва писмено в два еднакви екземпляра – един за мен и един за “Кредихелп”. За писмен се счита договорът написан на хартия или на друг носител, който позволява да бъде възпроизвеждан. За да е валиден договорът в електронен формат, той трябва да е подписан с електронен подпис. Достатъчен е обикновеният електронен подпис, като в отношенията между мен и “Кредихелп” той има силата на саморъчен подпис.

Електронният подпис, който използвам, показва, че точно аз съм се съгласил със съдържанието на подписания документ. За всеки отделен договор за заем ще получавам отделен електронен подпис за легитимация.

Моят електронен подпис следва да се изобразява в долния десен ъгъл на договора, а този на “Кредихелп” в долния ляв ъгъл.

След като подпиша договора с моя електронен подпис, автоматично проектът става валиден. След подписването с електронния подпис, в моя акаунт се генерира копие на подписания договор във формат, който не позволява да се нанасят промени. Копието е достъпно за мен от акаунта ми по всяко време.

За времето на действие на договора съм длъжен да не разкривам никаква информация относно електронния ми подпис на трети лица, а също и да не го изобразявам или копирам на хартиен, магнитен или друг траен носител (например флаш памет, диск, външна памет). Ако не изпълня това си задължение и някой изтегли заем с моя електронен подпис, аз ще отговарям за връщането на всички погасителни вноски по новия заем.

За да избегна тази отговорност, съм длъжен, ако изгубя или забравя комбинацията от букви и цифри на моя електронен подпис или се съмнявам, че някой е разкрил тази комбинация, незабавно да уведомя за това “Кредихелп”.

Вече съм одобрен за получаването на заем и съм получил потвърждение. В какъв срок трябва да сключа договора?

Срокът за подписването на договора е 24 часа от момента на получаването на одобрението на искането ми за кредит. Ако се забавя повече от 24 часа, “Кредихелп” има право да се откаже от договора и да не го сключи.

Възможно е, ако съм се договорил с “Кредихелп” да подпиша запис на заповед за сумата на кредита. По този начин обезпечавам задължението си за връщането й.

“Кредихелп” ми предоставя исканата сума чрез превод на посочената от мен банкова сметка в срок от 1 работен ден след сключването на договора за отпускане на заем. Погасителните вноски се заплащат съгласно погасителния план, който е нерзаделна част от договора за отпускане на заем. Вноските са анюитетни.

Кога и как следва да върна заема?

Срокът за връщане на заема започва да тече от деня на отпускането му. Плащането на дължимите погасителни вноски се извършва по банков път по посочена от “Кредихелп” банкова сметка. Като при заплащането на дължимите вноски, трябва задължително да посочвам имената си или кода на договора за заем. В случай че “Кредихелп” получи неидентифицирано плащане, то се смята неплатено, докато не бъде идентифицирано.

Ако не изпълня някое от задълженията си по договора за заем, “Кредихелп” има право да ме уведомява за некоректното ми поведение чрез електронни съобщения, стикери и др. Неплащането на вноските от моя страна може да доведе и до принудително изпълнение  (т.е. събиране на дължимото чрез съдия-изпълнител), както и до затруднения при отпускането на нов заем в бъдеще.

Ами ако реша, че искам да погася предварително цялата сума, която дължа?

По всяко време имам право да погася отпуснатия ми кредит, като в този случай имам право на намаляване на лихвата и разходите по оставащата част от срока на договора.

За целта трябва да попълня молба за предсрочно погасяване на кредита и да я изпратя на посочената от “Кредихелп” електронна поща. “Кредихелп” не може да ми откаже да приеме предсрочно връщането на сумата по кредита.

Тъкмо сключих договор за заем с “Кредихелп” и неочаквано получих наследство. Заемът вече не ми е необходим. Мога ли да се откажа от договора?

Като заемател аз имам право да се откажа от сключения договор за потребителски кредит в 14-дневен срок от сключване на договора, като дори не необходимо да посочвам основателна причина, както и да заплащам на “Кредихелп” обезщетение или неустойка.

В случай че взема решение да се откажа от кредита, се задължавам да върна на “Кредихелп” получената заемна сума, както и лихвата, която дължа по начало по получения кредит. Длъжен съм да изпълня това без забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до “Кредихелп” за упражняване правото на отказ от договора.

Как следва да упражня правото си на отказ от сключения договор за заем?

За да упражня правото си на отказ от сключения договор за заем, следва да изпратя уведомление на електронната поща на “Кредихелп”, съдържащо трите ми имена, ЕГН, електронния ми подпис, кода на договора и волеизявление за отказ от сключения договор.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия към индивидуалните договори за паричен заем, сключвани от “Кредихелп” ООД, при онлайн предложения, попълвани от заемателите:

Раздел V.
чл. 8.1
– относно вземането на решение за отпускане или отказ за отпускане на заем
чл. 8.2 – относно уведомяването на заемателя за решението за отпускане на заем
чл. 8.3 – относно текста на индивидуалния договор за заем и електронния подпис на заемателя
чл. 8.4 – относно сключването на договора за заем
чл. 8.5 – относно електронния подпис на заемателя
чл. 8.7 – относно подписването на договора за заем
чл. 8.8 – относно запазването в тайна на електронния подпис на заемателя
чл. 8.9 – относно нарушаването на тайната на електронния подпис на заемателя
чл. 8.10 – относно срока за потвърждаване на сключването на договора за заем
чл. 8.11 – относно правото за заемодателя да се откаже от сключването на договора, в случай, че заемателят го потвърди след изтичане на срока
чл. 8.12 – относно възможността заемателят да обезпечи изпълнението на заълженията си чрез издаването на запис на заповед

Раздел VI.
чл. 9.1
– относно предоставянето на заемната сума

Раздел VII.
чл. 10.2
– относно вноските по заема

Раздел VIII.
чл. 11.3
– относно идентификацията на заемателя при заплащане на дължимите вноски
чл. 12 – относно последиците, в случай, че заемателят не изпълнява задълженията си

Раздел IX.
чл. 13.1
– относно предсрочното погасяване на заема

Раздел X.
чл. 14.1
– относно правото на отказ от договора за заем

# Закон за електронния документ и електронния подпис:

чл. 3, ал. 1 – относно електронния подпис

# Закон за потребителския кредит:

чл. 29, ал. 1 – относно правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит
чл. 29, ал. 4 – относно упражняването на правото на отказ от договора за потребителски кредит
чл. 32, ал. 1 – относно предсрочното погасяване на кредита
чл. 32, ал. 2 – относно задължението на кредитора да приеме предсрочното изпълнение на кредита

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.