Общи разпоредби относно платежните услуги на ЦКБ


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Когато редовно извършвам платежни услуги, аз съм си открил разплащателна сметка и съм сключил рамков договор, към който се прилагат и общите условия на ЦКБ. Така съм направил, защото не искам да се занимавам с редене по опашки по гишета, където възрастни и сърдити индивиди приемат с неохота плащането ми. Освен всичко, което прочетох от другите статии на dogovor.at, трябва да обърна внимание и на някои общи въпроси.

Общото на въпросите е това, че те се прилагат винаги. Основното, което ме интересува, се състои в следното:

  1. Когато сключвам договор, аз предоставям лични данни. Те могат да бъдат използвани недобросъвестно и да се окаже, че дължа няколко хиляди лева, което да разбера от някой “лош от страшния филм” – съдебен изпълнител. Поради това трябва да се уверя, че предоставям данните си само в банката и на служител на банката, защото тя е адинистратор на лични данни и е длъжна да ги пази. С факта на подаване на искане за платежна услуга или с подписване на договор, декларирам, че банката ме е уведомила за правата ми свързани със защита на данните ми – право на достъп до тях; право на информация кои от тях се обработват и дали се обработват; право да искам коригиране, заличаване и т.н. на данните си; право на възражение при неправомерно обработване на лични данни и т.н.

Необходимо е да ми бъде предоставена информацията за банката като администратор, каква е целта, която има при администрирането и при какви условия те могат да бъдат разкрити на трети лица.

Освен това се съгласявам банката да обработва личните ми данни и да ги предоставя на трети лица. Тези трети лица могат да са цесионери. Цесионерът най-общо е купувач. Особеното е това, което купува. Той не купува вещ, а вземането на банката. Тоест, ако имам кредит, след цесията ще го изплатя не на банката, а на цесионера, защото той го е купил. Най-често на цесионера се възлага събирането на вземането срещу мен.

Само когато подписвам договор, се съгласявам, че ЦКБ може да използва данните ми за извършване на статистически и маркетингови проучвания.

  1. По време  на действие на рамковия договор имам право да поискам следната информация от банката, която тя е длъжна да ми даде на хартиен или друг носител:
  • доставчика на платежни услуги;
  • платежните услуги;
  • таксите, комисионите, лихвените проценти и обменните курсове във връзка с предоставяните платежни услуги;
  • реда за осъществяване на комуникация между страните по договора;
  • защитните мерки за съхраняване на платежните инструменти;
  • отговорността на всяка от страните по платежната операция;
  • срока на договора и реда за защита на правата.

Когато счета, че при извършване на платежна операция е нарушен законът или мои права, имам право на възражение. Възражението ми трябва да е писмено. Банката е длъжна да даде становище по него и да ме уведоми в едноседмичен срок. Когато тя не ме уведоми, както и когато не съм доволен от решението ѝ, мога да повдигна спора до Помирителната комисия за платежни спорове. Тя е помирителен орган към Комисия за защита на потребителите, независима е  и към нея не могат да се отправят задължителни указания относно изпълнение на дейността ѝ. Повече за нея мога да прочета тук.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете експерт със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на ЦКБ

чл. 189 ОУ  ЦКБ – относно съгласието за обработване на лични данни
чл. 191 ОУ ЦКБ – относно правото на информация
чл. 192 ОУ ЦКБ – относно възражението
чл. 19, 26, 28а, 34а ЗЗЛД – относно правата върху лични данни
чл. 41 ЗПУПС

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.