Сметката ми за ток и начини за плащане


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Както повечето хубави неща, луксът да ползвам ток също се заплаща. Интересното е обаче, че  съм задължен да плащам не само електроенергията, която изразходвам, но и още нещо – сума за пренос на електроенергията по разпределителната мрежа. А цените за снабдяване и разпределение се утвърждават от КЕВР, по-позната с предишното си наименование ДКЕВР. Въпреки трудностите ми да разбера тази абстракция, задължението си е задължение.

Заплащането се извършва веднъж в месеца, а периодът, в който мога да платя, е 10 дни.

ЧЕЗ ми изпраща всеки месец съобщение за сумите, които дължа, на адреса на обекта, в който получавам електроенергията. Ако изразходваната енергия се отчита на различен от едномесечния период, съобщението ще бъде изпратено, в зависимост от графика на отчитане.

Съобщението от ЧЕЗ задължително трябва да съдържа следната информация:

 • Клиентския ми номер;
 • Продължителността на отчетния период;
 • Използваната електрическа енергия;
 • Цената за снабдяване;
 • Цената за разпределение.

И сега идва най-интересната част – сумите, които дължа за:

 • отчетената енергия;
 • за преноса на тази енергия по разпределителната мрежа;
 • за акциза;
 • за добавката за зелена енергия;
 • ДДС, който дължа върху горните суми.

 

 • Периода за плащане;
 • Периода на следващото отчитане;
 • Срокът, след чието изтичане ЧЕЗ има право да спре тока, ако не платя задълженията си.

Съобщението, което получавам ме уведомява за задълженията ми по недвусмислен начин – черно на бяло в буквален смисъл. По този начин съм надлежно уведомен. NB! Неполучаването на съобщението не ме освобождава от задължението да платя в срок. Не мога да избегна или забавя плащането и ако подам възражение срещу сметката.

Важно е, че имам право да платя конкретно свое задължение, а ЧЕЗ не може да откаже да приеме плащането ми. Т.е. ако имам повече от една неплатена сметка, мога да посоча коя плащам, без задължениетo да платя най-напред най-старата, например.

Ако вече съм се научил да разчитам сметката си за ток, може и да я платя. Имам право на всички начини за плащане, достъпни в наши дни:

 • на каса;
 • чрез пощенски запис;
 • по банков път, чрез превод;
 • по банков път, чрез разплащателна сметка;
 • чрез банкова карта;
 • по електронен път (Интернет).

При плащането, независимо от начина, който съм избрал, трябва да посоча абонатния си номер, за да бъда разпознат.

Важно е да платя в срок. Ако последният ден от срока се пада почивен ден, няма място за паника. Плащането ще е коректно до края на следващия работен ден.

Има и вариант да открия сметка в банка по мой избор и от тази сметка да се заплащат бъдещи мои задължения, когато не съм платил в срок. Т.е. необходимо е дам пред съответната банка съгласие, че ако не платя в срок, ЧЕЗ може да изтегли от сметката ми сумата, отговаряща на неплатеното ми задължение. В този случай не дължа лихва за забава на плащането.

В моя полза е и още една опция – да заплащам определено количество електрическа енергия предварително. ЧЕЗ е длъжен да ми осигури тази възможност в срок от 30 дни.

В случай, че съм се увлякъл и съм платил на ЧЕЗ повече отколкото дължа, имам две възможности:

 1. До датата на издаване ( а не на получаване )  на следващата фактура мога да поискам от ЧЕЗ писмено да ми възстанови надвнесената сума, в случай че нямам други неплатени задължения към ЧЕЗ. Ако са налице такива задължения, ЧЕЗ има право да използва надвнесената сума за тяхното уреждане.
 2. След като новата фактура е издадена ЧЕЗ може да запише в новата фактура, че приспада от новото ми задължение надплатената сума за предходния период.

Ако надплатената сума е по-голяма от неплатените ми задължения, ЧЕЗ ще използва остатъка за следващите ми задължения.

Интересно е какво се случва, когато съм внесъл повече пари, в резултат на грешка при отчитането. След като грешката е установена и е направена корекция, ЧЕЗ трябва да ми върне надплатената сума или да я прихване за следващите ми задължения. Дължи ми и лихва върху тази сума до деня, в който цялата сума е върната или прихваната. Важно е, че няма задължението непременно да ми я върне, т.е. може да избере възможността да я прихване, така че нямам основание да искам връщане твърде настойчиво.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД

чл. 19, ал. 1 – относно заплащането на електрическата енергия и сума за пренос на тази енергия по разпределителната мрежа веднъж месечно. Относно цените за снабдяване и разпределение, утвърдени от ДКЕВР;

чл. 19, ал. 2 – относно 10-дневната продължителност на периода за плащане;

чл. 19, ал.3 – относно изпращането на съобщение за дължимите суми на адреса на обекта, в който се получава електрическата енергия;

чл. 19, ал.4 – относно изпращането на съобщение за дължимите суми на потребители, при които отчетът на изразходваната енергия се извършва на период, различен от едномесечния;

чл. 19, ал.5 – относно задължителното съдържание на съобщенията за дължимите суми;

чл. 19, ал.7– относно надлежното ми уведомяване за задълженията ми, чрез изпращането на съобщение;

чл. 19, ал. 8 – относно случаите, в които не съм получил съобщение;

чл. 19, ал.9 – относно подаването на възражение срещу сметката – не отпада задължението ми да заплатя сумите, отразени в нея;

чл. 19, ал.10 – относно задължението на ЧЕЗ да приеме от мен плащане на дължима от мен сума, отговаряща на конкретно негово вземане;

чл.23 – относно начините за заплащане на сметката за ток;

чл. 24 – относно възможността за да открия банкова сметка, с която да бъдат покривани бъдещите ми задължения към ЧЕЗ, в случай, че нямам възможност да ги изпълня в срок;

чл. 25 – относно задължението на ЧЕЗ да ми осигури възможност в 30-дневен срок да заплащам предварително определено количество електроенергия;

чл. 26, ал.1 – относно възможността да поискам от ЧЕЗ връщане на надплатени от мен суми в срок до издаването на следващата фактура;

чл. 26, ал. 2 – относно правото на ЧЕЗ да извърши прихващане, в случите, в които не съм поискал връщане на надплатената сума в определения срок;

чл. 26, ал. 3 – относно случите, при които е налице просрочено мое задължение към ЧЕЗ – продавачът има право да използва надплатената сума за погасяване му;

чл. 26, ал. 4 – относно прихващането, когато дължимата сума е по-малка от надплатената. ЧЕЗ има право да използва разликата за заплащане на бъдещи мои задължения;

чл. 26, ал.5 – относно задължението на ЧЕЗ да ми възстанови надплатена сума, когато е налице грешка при отчитането.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.