Права и задължения на клиента на ЦКБ


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Като клиент на банката, аз подписвам договор за потребителски кредит, който поражда за мен права и задължения, на които съответстват насрещни такива на банката. Като съвестен гражданин аз знам, че освен че трябва да върна парите, които са ми дали, следва да спазвам и друго поведение. Иначе ще си навлека излишен гняв, поради което ще трябва да се изправя срещу група враждебни създания, наречени юристи, и да търся помощта на други от същото съсловие, което би предизвикало у мен нервно напрежение и умерена погнуса от самочувствието им.

Преди всичко трябва да съм наясно, че за срока на договора съм длъжен да го спазвам, като това означава да спазвам и общите условия, тъй като те са неразделна част от него. Не бива да допускам с поведението си да настъпи ситуация, при която банката може да обяви предсрочна изискуемост на кредита. Защото иначе аз ще страдам…

Това е мое общо задължение, което следва от закона. По-конкретно аз съм задължен за няколко неща:

  1. Да дам актуална и истинна информация за:
  • Финансовото си състояние. Необходимо е тоест да си призная при кого работя, колко получавам, имам ли други приходи, заровени съкровища и т.н..
  • Платежоспособността си. Платежоспособността е моята способност да плащам, колкото и нелепо да е това определение. Плтежоспособен съм, когато имам свободни парични средства. Иначе може да съм много богат, но неплатежоспособен – например имам яхта за осемцифрена сума, но нямам пукнат лев в брой. Това е от значение за банката.
  • Дадените обезпечения. Това означава да опиша точно и изцяло стойността на вещта, съответно финансовото състояние и платежоспособността на поръчителя ми или на солидарния длъжник.
  1. Да уведомявам незабавно банката за:
  • Всяка промяна в данните, които съм дал;
  • Образуваните срещу мен дела и постановените решения на съда. Отнася се до тези решения, които имат значение за имущественото ми състояние. Едва ли на банката й пука, че съм осиновил някого.
  • Образуваните срещу мен изпълнителни дела при държавен или частен съдебен изпълнител. Необходимо е да уведомявам банката за всяка получена покана за доброволно изпълнение (съобщение, с което съдебният изпълнител ме кани да изпълня задължението си доброволно) и всяко съобщение за наложен запор на банкови сметки или на трудово възнаграждение или възбрана върху недвижим имот.
  1. Да поема задължението да не прехвърлям или да не учредявам право на ползване върху вещи, които служат за обезпечение. Това не означава, че не мога да ги прехвърля. Единственият ми проблем е, че ще плащам на банката обезщетение, задето не съм спазил задължението си.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете експерт със спецификите на вашата ситуация.
Източници

ОУ на ЦКБ -VIII
VIII, чл. 1 относно предсрочната изискуемост
VIII, чл. 2 относно конкретните задължения
чл. 20 a ЗЗД-относно действието на договора

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.