Спиране, прекъсване и възстановяване на ток от ЧЕЗ


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Животът без ток може би има и хубави страни, но въпреки това искам в жилището ми да има поне лек привкус на цивилизация, който идва с електричеството. Затова отварям очи широко и започвам да чета как да избегна спирането на тока. ЧЕЗ има право да прекъсне или ограничи продажбата на електроенергия, ако аз не изпълнявам което и да е от задълженията си. Например, ако не осигуря достъп до електромера си, за да бъде отчетена използваната от мен електроенергия, токът ми може да бъде спрян. Трябва обаче да бъда уведомен писмено 7 дни преди спирането.

Разбира се, ЧЕЗ ще ми спре тока и ако не изпълня едно от най-важните си задължения – да заплатя сметката си. Може да го направи в срок от 10 дни след изтичането на срока за плащане. А ако използвам електроенергията за стопански нужди – в срок от 3 дни. Толкова пъти съм се вглеждала в сметката си за ток, че мога да я видя във всеки момент, без да е пред очите ми. Освен множеството показатели, за вникването в които се изисква специална подготовка, има и информация, която е разбираема, а и може би най-съществената – колко дължа и в какъв срок. В сметката винаги виждам и още по-значимата дата – тази, на която токът ми ще бъде спрян, ако не платя. По този недвусмислен  начин ЧЕЗ ме уведомява за потенциалното спиране и няма задължението отново да ми изпраща писмено известие.

Във връзка с прекъсването на тока ЧЕЗ въвежда една клауза в моя защита. Токът ми не може да бъде прекъснат в събота и неделя, на официален празник (неработен ден) или в деня преди това.

В случай на прекъсване, мога да подам пред ЧЕЗ писмено възражение, което може да е свързано:

  • с причината, поради която токът ми е прекъснат (например ако причината е свързана с неплатена сметка, а аз съм платил задълженията си);

или

  • със срока, в който е прекъснат токът (например в сметката, изпратена от ЧЕЗ пише, че при неплащане токът ще бъде спрян на опредeлена дата, а  на практика това се случи по-рано).

Възражението ми има ефект на практика – започва проверка от страна на ЧЕЗ, а снабдяването с ток се възстановява до приключването на проверката.

В 7-дневен срок след подаването на възражението, ЧЕЗ е длъжен да го разгледа и да ме уведоми писмено за резулатата.

При забавено плащане мога да подам заявление за разсрочване. При постигнато съгласие, ще подпишем споразумителен протокол. Тогава ЧЕЗ няма право да прекъсва снабдяването заради сумите, за които сме се договорили да бъдат платени разсрочено.

Има и вариант за временно спиране на продажбата на електроенергия по моя инициатива – чрез подаването на писмено заявление. Трябва да го подам най-малко 7 дни преди датата, от която искам да бъде спрян токът. В искането трябва да посоча датата, от която искам подаването на ток да бъде спряно, часа, както и периода на спирането.

За правото да поискам спиране на снабдяването с електрическа енергия, а след това възстановяването, дължа такса.

Снабдяването с ток може да бъде прекъсвано или ограничавано и в определени случаи, в които ЧЕЗ не носи отговорност, като логично и не ми дължи обезщетение.

Освен причини и начини за прекъсване на снабдяването с ток, има и начини за възстановяването му. Това става след отстраняването на причините, поради които се е наложило прекъсването. Ако е по моя вина, преди ЧЕЗ да осигури възстановяването, аз трябва да заплатя освен другите си задължения, и разходите за прекъсване и възстановяване на снабдяването.

Възможно е, според правилата на общите условия, ЧЕЗ да поиска от мен да си открия банкова сметка за покриване на бъдещи задължения. Тогава аз трябва в срок от десет дни след възстановяването да представя на ЧЕЗ документ от банката, който доказва, че имам открита сметка там и че определена сума е блокирана в полза на ЧЕЗ. (с оглед заплащането на бъдещите ми задължения) Ако не изпълня тези изисквания, ЧЕЗ има право да ми прекъсне тока без предупреждение, докато не му представя документа от банката.

Както и когато подавам заявление, за да стана потребител, така и сега може да се наложи да декларирам писмено, че електрическите ми инсталации отговарят на изискванията.

След като извърша всичко, което се изисква от мен, във връзка с възстановяването, ЧЕЗ има задължението да възстанови снабдяването.

Друг вариант за спиране на тока предлага радикално решение. Това е прекратяване на продажбата на електроенергия. Това може да се случи:

  • като изпълнение на решение компетентен орган, например от съда;
  • ако има обективни причини, поради които продажбата на ток е станала невъзможна и същевременно няма как да бъде прекратена с мое съгласие;
  • по инициатива на ЧЕЗ – ако престана да отговарям на изискванията за потребител на електроенергия. Като специален случай е посочен вариантът, при който изтича срокът, в който собственикът на имота ми е дал разрешение да ползвам ток;
  • по моя инициатива – с писмено искане, подадено 7 дни преди датата, от която искам да бъде прекратена продажбата. Ето процедурата, по която се случва: С ЧЕЗ уговаряме дата и час за “интервенцията“. Трябва да присъствам или да упълномощя някого. Представителят на ЧЕЗ отчита използваната до момента електроенергия. След това прекъсва снабдяването на имота ми с ток. В същия ден съм длъжен да заплатя използваната елекроенергия. По този начин договорните ни отношения с ЧЕЗ се прекратяват. Ето го дълго търсеният повод да употребя купищата свещи, които ми подаряват за всеки рожден ден.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД

чл. 42, ал. 1 – относно правото на ЧЕЗ да прекъсне или ограничи снабдяването с електроенергия при неизпълнение на което и да е мое задължения по общите условия;

чл. 42, ал. 2 – относно правото на ЧЕЗ да прекъсне снабдяването с електроенергия в 10-дневен / 3-дневен срок, ако е налице забава на плащането от моя страна.

чл. 42, ал. 3 – относно начина, по който ЧЕЗ ме уведомява за срока на прекъсването или ограничаването на снабдяването;

чл. 42, ал. 4 – относно прекъсването на електроснабдяването в почиввни дни и официални неприсъствени празници;

чл. 43, ал. 1 – относно правото ми да подам писмено възражение, ако считам, че прекъсването не е в определения срок или липсва основание. Относно действието на възражението ми;

чл. 43, ал. 2 – относно 7-дневния срок, вкойто ЧЕЗ е длъжен да разгледа възражението ми и да ме уведоми за резултата;

чл. 43, ал. 3 – относно подаването на заявление за разсрочване на задължението ми;

чл. 44, ал. 1 – относно спирането на продажбата на електрическа енергия след подадено заявление от моя страна;

чл. 44, ал. 2 – относно съдържанието на заявлението за спиране;

чл. 44, ал. 3 – относно задължението ми да заплатя спирането и възстановяването на продажбата;

чл. 45 – относно възможността снабдяването с електроенергия да бъде прекъсвано или ограничавано в случаите, в които ЧЕЗ не носи отговорност;

чл. 46, ал. 1 – относно възстановяването на снабдяването с електрическа енергия – след отрстраняване на причините за това и след компенсиране на разходите за прекъсване и възстановяване от моя страна;;

чл. 46, ал. 2 – относно случаите, пи които се изисква да открия банкова сметка за покриване на бъдещи задължения;

чл. 46, ал. 3 – относно правото на ЧЕЗ да поиска от мен писмена декларация за съответствие на електрическите ми инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми;

чл. 46, ал. 4 – относно възстановяването на прекъснатото електроснабдяване след изпълнението на всички изискуеми условия;

чл. 47, т.1  – относно прекратяването на продажбата на електрическа енергия, когато потребителят престане да отговаря на изискванията или когато изтече срокът, за който титулярът на вещното право върху имота е дал съгласие;

чл. 47, т. 2 – относно прекратяването на продажбата на електрическа енергия, когато има безспорни доказателства за обективни причини, поради които продажбата е станала невъзможна и не може да бъде прекратена със съгласието на потребителя;

чл. 47, т. 3 – относно прекратяването на продажбата на електрическа енергия по искане на потребителя, направено  7 дни предварително;

чл. 47, т. 4 – относно прекратяването на продажбата на електрическа енергия по разпореждане на компетентен орган;

чл. 48 – относно прекратяването на продажбата на електроенергия по искане на потребител

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.