Моите права и задължения и тези на Виваком


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Като потребител на телекомуникационни услуги в България мога да избирам между 3 телекома при осъществяване на връзката ми с останалия свят. Днес съм се спрял на Виваком и ще се поразровя по-надълбоко из иначе толкова скучните им общи условия.

И така нека започна с основните ми  задължения по договора. Най-важното в един договор е спазването на условията и клаузите, залегнали в него. Това важи и за двете страни, както за мен като потребител, така и за телекома. При подписването на договор, винаги се налага да предоставя личните си данни, които по-късно се използват от компанията за различни уведомления. Мое задължение е да уведомявам, ако настъпят промени с предоставяните от мен данни в 7-дневен срок.

Мое задължение е заплащането за предоставените ми услуги, което се очаква в 18-дневен срок от издаване на фактурата. В противен случай  дължа неустойка.

В договорите обикновено е предвидена и клауза, в случай че стана жертва на кражба или на собствената си разсеяност и загубя SIM картата си. В подобни ситуации е достатъчно да позвъня на телефона за работа с клиенти (123) и да уведомя телекомуникационната компания. В допълнение се налага да ги уведомя и писмено в 2-дневен срок от момента на кражбата. Важно е да действам мигновено и да осъществя устното  уведомление възможно най-бързо, тъй като от този момент нататък не дължа разходите за използваните  услуги.

Задължения на Виваком:

 • Да извърши първоначалното ми включване към мрежата в срок от 48 часа от сключване на договора ми /от активиране  на СИМ картата ми. Ако не спази срока, възстановява част от цената  за първоначално включване.
 • Да ми възстанови неоснователно платени суми, както и да ми изплати обезщетение в размер 1/30 от месечната ми сметка, ако е налице прекъсване на обслужване по мрежата, което не се дължи на изключителни обстоятелства (напр. изключително силно заметресение, нанесло повреди върху мрежата) и което продължи повече от 8 часа на денонощие.
 • Дължи обещетение и в случай на пренасяне на номера без съгласието ми.

След задълженията идва ред и на правата на двете страни.

Виваком има право:

 • Да извършва промени в номера ми, ако се налага, като е длъжен да ме уведоми писмено 30 дни предварително.
 • Да разширява предлаганите услуги, като ме уведоми 2 дни преди датата, от която настъпват промените или да ги стеснява с 30-дневно уведомление. При подобна ситуация имам право на писмено възражение, с което мога да прекратя договора.
 • Да прекъсва връзката за поддържането на мрежата, като ме уведоми 2 дни предварително.

Виваком има право едностранно да прекрати договора в случаите, когато:

 • не съм погасил задълженията си;
 • използвам предоставените услуги, за да печеля нерегламентирано;
 • наруша по какъвто и да е начин някоя от клаузите по договора;
 • изпращам заплашителни или фалшиви съобщения;

Виваком има право да измени или допълни общите условия, като ги публикува 30 дни преди влизането им в сила на интернет страницата си. Изменения и допълнения по индивидуалните договори се правят от двете страни чрез взаимно съгласие.

Моите права:

В случай, че не съм съгласен с начислените ми задължения, мога:

 • чрез писмено искане да поискам подробно писмено извлечение, което се издава в 7-дневен срок от подаване на искането;
 • да оспоря дължимата сума  в срок от 3 месеца от издаването й, като това не ме освобождава от плащане.

Имам право на обезщетение за възпрепятстване от ползване на мрежата, ако последното  е продължило повече от 8 часа на денонощие в размер на 1/30 от месечната сметка. За целта подавам писмено искане, в което е посочена банкова сметка. Връщането се извършва в срок от 10 дни, като банковите разноски са за моя сметка. Виваком си запазва правото да приспадне сумата, която трява да върне към следващата ми сметка или към задълженията ми по други. Ако сумата, която трябва да получа, надвишава текущите ми задължения, връща ми се остатъкът или се приспада от бъдещите ми сметки.

Имам право да извършвам промени по отношение на абонаметния си план, да се откажа или да използвам допълнителни услуги, чрез допълнително споразумение.

При неизпълнение на отговорностите, поети от Vivacom, имам право да сигнализирам в Комисията за регулиране на съобщенията, както и да отправя писмена жалба към Vivacom.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” EАД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS (“Общи условия”) (последни изменения от 24.05.2013 г.):

т. 68 – относно предоставянето на изменения по данни;

т. 71 – относно действия ми при кражба или загуба;

т. 87 – относно задължението на Виваком за първоначално включване;

т. 102.2 – относно неустойка за прекъсване на услугата;

т. 103 – относно дължима неустойка при пренасяне на номера без съгласието на абоната;

т. 78 – относно промяна в номера ми;

т. 79 – относно разширяване / стесняване спектъра на предоставените услуги;

т. 80 – относно планираните прекъсвания;

т. 140 – относно прекратяване на договора;

т. 61 – относно подробната фактура;

т. 113 – относно сроковете за плащане;

т. 57 – относно промени в плана ми;

Мария е част от Юридическия факултет към Университета за национално и световно стопанство. Широкият спектър от интереси са причината да премине през множество стажове в Българска агенция за инвестиции, Административен съд София - град, Софийски районен съд и други държавни институции и частни кантори.