Пренасяне на номер към Мтел


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Преносимост на номерата  е услуга, която ми позволява като потребител на мобилни услуги  да запазя номера си при смяна на един  мобилен оператор с друг.

При какви условия Мобилтел  може да стане мой мобилен оператор?

Първата стъпка е подавам заявление по образец до мобилния оператор и заплащам еднократна потребителска такса.

Съдържание на заявлението: Освен обичайните раквизити, а именно лични данни за физически лица – три имена и ЕГН – ако съм непълнолетен, се изисква и съгласие на родителите ми или попечителите ми. Ако упражнявам свободна професия и ползвам мобилната услуга в това си качество, трябва да предоставя и код по регистър Булстат. Фирмите представят наименование, ЕИК и данни на представляващото ги лице.

Важно! Имам възможност изрично да заявя, че желая процедурата по пренасяне да стартира от момента на подаване на заявлението.  В противен случай принципът е, че  процедурата започва седем календарни дни след подаване на заявлението.

Изисква се да подам и декларация за верността на предоставените от мен данни. Декларирам също, че от датата на пренасяне на номерата ще  прекратя договора си с предходния доставчик, както и че ще изпълня всички задължения към него.

Изисква се да подпиша и декларация – информирано съгласие, че ако процедурата по преносимост на номерата се прекрати преждевременно, то договорът между мен  и предходния мобилен оператор се счита действащ, а  упълномощаването на Мобилтел се счита оттеглено.

Имам възможност със заявлението да упълномощя  Мтел да прекрати от мое име и за моя сметка договора между мен  и предходния ми мобилен оператор, като самото заявление за пренасяне на номера се счита за предизвестие за прекратяване на договора.

Внимание! Ако в заявлението пренасям повече номера и ако налице са основания за спиране/отказ на процедурата по преносимост по отношение на част от включените номера, то мога да дам изрично съгласие процедурата по пренасяне на останалите номера да продължи. Нямам ограничение относно броя номера, които мога да   заявя за пренасяне с една процедура.

Ако по време на процедурата по преносимост все още имам задължения към предходния мобилен оператор и ако Мтел даде съгласието си, мога да упълномощя последният да  заплати дължимото по договора от мое име  и за моя сметка.

Заявлението за пренасяне на номер с всички описани реквизити подавам лично или чрез пълномощник.

При пренасяне на номера следва да имам предвид някои рискове например невъзможност за използвам  включените безплатни минути от предходния ми тарифен план, загуба на кратки текстови съобщения или мултимедийни такива, които не съм изтеглил; възможно е да се изгубя използвани  допълнителни услуги, имам възможност за запазване или смяна на вида на сметката.

С подаване на заявлението се смята, че съм уведомен за възможните основания за отказ за пренасяне на номерата, причини за забавяне на преносимостта, влошено качество на електронната съобщителна услуга в деня на пренасянето.

Ако си оттегля заявлението за пренасяне, последиците са: заплатената цена не подлежи на възстановяване, а аз съм длъжен да върна предоставените ми крайни електронни съобщителни устройства.

При подадено заявление за пренасяне на номера Мобилтел сключва договор за предоставяне на мобилни услуги под условие, че техническата процедура по пренасяне на номера завърши успешно.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

Общи условия за взаимоотношенията между “Мобилтел” ЕАД и абонатите и потребителите на обществени мобилни наземни мрежи на “Мобилтел”ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE. от дата 30.06.2014г.

РазделXII:

чл.70, чл. 72 – относно  подаване и съдържание на заявлението за пренасяне на номера;

чл. 73 – относно упълномощаване на Мтел да прекрати предишния ми договор;

чл. 79а – относно оттегляне на заявлението

чл.81 – относно основанията за отказ за пренасяне на номерата;

чл. 85 – относно пренасяне на повече от един номер;

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.