Одобряване на заявлението, усвояване и погасяване на кредита, задължения на “Кредисимо”


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Освен кредитоспособността ми, има ли нещо друго, което “КРЕДИСИМО” проверява?

“КРЕДИСИМО” изисква от мен да декларирам, че срещу мен няма започнати изпълнителни производства при частен съдебен изпълнител, че не съм поръчител по други заеми и кредити, че нямам задължения към работодатели, държавни и финансови институции, които са изискуеми преди падежа на кредита, освен тези, за които съм уведомил “КРЕДИСИМО” чрез заявлението. Освен това искат да декларирам, че не съм неплатежоспособен или обявен в несъстоятелност, че срещу мен няма започнати съдебни или арбитражни дела и че не са ми известни обстоятелства, които биха довели до такива. Самото деклариране става посредством заявлението.

А какво става, ако не разкрия цялата информация в заявлението?

Ако “КРЕДИСИМО” разбере, че не съм бил изчерпателен в заявлението преди да получа кредит, просто ми отказва да сключим договор. Ако вече имаме договор, “КРЕДИСИМО” може да го развали без предварително предизвестие, като поиска предсрочно да изплатя всичко, което дължа към момента и ще дължа до края на кредитния период като главница, лихви и такси по кредита. За това ще получа уведомление по електронната поща или чрез смс.

Дължа ли такси за разглеждане на заявлението?

Ако сключа договор чрез партньор на “КРЕДИСИМО”, то той няма право да ми иска никакви такси и комисиони за съдействието, което ми е предоставил във връзка с кандидатстването за кредит.

Как ще разбера, че са ме одобрили и най-вече – кога?

“КРЕДИСИМО” ще ме уведоми по телефона, чрез смс или по електронната поща, че съм одобрен за получаване на кредит. Ако съм предоставил обезпечение, с което да гарантирам, че ще изпълня задълженията си по кредита, трябва да ме уведомят в срок от 24 часа от предоставянето му. Ако не съм предоставил такова обезпечение – срокът е 14 дни от подаване на заявлението. Ако заявлението ми бъде отхвърлено, също ще разбера в тези срокове. Ако до изтичане на сроковете не получа уведомление, се смята, че заявлението ми е отхвърлено. “КРЕДИСИМО”  няма задължение да мотивира отказа си да ми предостави кредит.

Вече съм одобрен за кредит. Какво следва по-нататък?

След като получа уведомление, че съм одобрен за кредит, трябва да сключим договор с “КРЕДИСИМО”. Това става в зависимост от начина, по който съм кандидатствал. Договорът може да бъде сключен в електронна форма, като бъде записан на траен носител – магнитен или друг носител, позволяващ съхранението и възпроизвеждането на съответния договор; по телефона; или хартиен носител. Когато договорът е на хартия, той трябва да е в два екземпляра, а аз трябва да подпиша и всяка една страница от общите условия.

Откога се смята за сключен договорът?

Договорът се смята за сключен, след като съм получил уведомлението, че съм одобрен за получаване на кредит или след като го подпиша на хартия. Когато искам да платя с кредита за покупката на стоки, той започва да ме обвързва, след като получа закупените стоки.

Какво трябва да знам за сключването на договора?

“КРЕДИСИМО” има право да ми предложи кредит при други условия, различни от тези, които съм посочил в заявлението. Ако съм съгласен с тях и искам да получа такъв кредит, трябва да подам заявление отново, посочвайки предложените ми условия, и да премина през процедурата за одобрение и сключване на договора отново.

Всички суми, получени от мен, ще се смятат за кредит по реда на общите условия на “КРЕДИСИМО”, освен ако изрично не се прилага друга договорка между мен и “КРЕДИСИМО”.

Не съм искал никакъв кредит, а от “КРЕДИСИМО” настояват, че имам сключен договор. Как да се защитя? А ако все пак съм поискал кредит, но при различни условия и не съм подписвал договора, който “КРЕДИСИМО” твърди?

Имам право да подам възражение в срок от 48 часа от най-ранно настъпилото измежду:

  • получаването на уведомление за одобрение;
  • получаването на сума по банковата ми сметка или уведомлението, че мога да получа сумата в брой от офис.

В този случай нямам право да се разпореждам с парите и трябва да ги върна, ако  “КРЕДИСИМО” потвърдят, че е станала грешка. Ако сумата ми е предоставена по банков път, то следва да я върна на “КРЕДИСИМО” в този 48-часов срок. Ако все пак използвам парите, ще се счита, че не съм  подавал възражение.

Мога ли да погася предсрочно кредита си?

В този случай заплащам главницата, дължимите лихви и такси, които са уговорени по кредита.

Кога не дължа и кога дължа обезщетение или неустойка за предсрочно погасяване на кредита?

КРЕДИСИМО няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на кредита, когато:

  • погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран;
  • погасяването е извършено чрез плащане по застрахователен договор, чиято цел е да гарантира връщането на кредита;
  • договорът за кредит е под формата на овърдрафт.

Следва да имам предвид, че ако реша да погася кредита си предсрочно и то в период, в който лихвеният процент е фиксиран, ще трябва да заплатя обезщетение на КРЕДИСИМО за евентуалните разходи, породени от предсрочното погасяване. Ако оставащият период на договора за кредит е повече от 1 година КРЕДИСИМО има право на обезщетение в размер 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита. А ако оставащият период от договора е по-малко от 1 година КРЕДИСИМО има право на 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит. В случай, че претърпените от КРЕДИСИМО загуби от предсрочното погасяване на кредита, превишат тези обезщетения, КРЕДИСИМО ще има право на по-голямо обезщетение.

Важно е да внимавам при попълването на информацията за погасяване на кредита, защото ако не е възможно да се идентифицира от кого е плащането, “КРЕДИСИМО” смята, че не съм платил в срок, дори компанията да е получила парите. Ако сумата не е достатъчна да погася всички дължими суми, първо се покриват разноските, направени от “КРЕДИСИМО”, после лихвите, включително лихвите за забава и най-накрая самата главница.

Изтеглих кредит от “КРЕДИСИМО”, но възникнаха допълнителни разходи. Мога ли да изтегля още един кредит?

Ако искам нов кредит, трябва да мина процедурата по одобрение отново. В този случай изрично в заявлението трябва да изразя съгласието си с новия кредит да погася предишния с всички дължими по него суми. За новия кредит, дори да е от същия вид, ще се прилагат актуалните към момента общи условия, а не тези по предишния кредит.

Какви задължения поема “КРЕДИСИМО” със сключването на договора?

Измежду всички задължения, предвидени в договора и законодателството, особено важно е задължението на “КРЕДИСИМО” да ми предостави точна и коректна информация за заплатените от мен суми, когато поискам такава и да публикува цялата информация за продуктите, които предоставя на сайта си, както и къде и кога мога да внасям вноските по кредита си.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия за предоставяне на кредити:

Раздел IV.
чл. 2 – 2.4
– относно предоставянето на информация в заявлението за кредит
чл. 3 – относно “КРЕДИСИМО”
чл. 3 – относно уведомлението за одобрение за предоставяне на кредит
чл. 5 – относно последиците от предоставянето на неверни данни

Раздел V.
чл. 2
– относно формата на сключване на договора
чл. 3 – относно момента на сключване на договора
чл. 4 – относно предоставянето на кредит при различни условия
чл. 5  – относно паричната сума, предоставена от “КРЕДИСИМО”
чл. 6 – относно оспорването, че заемополучателят не е подавал заявление или че няма сключен договор за кредит

Раздел VI.
чл. 6
– относно предсрочното погасяване
чл. 7 – относно попълването на информация за погасяването на кредита
чл. 8 – относно поредността на погасяване на вземанията

Раздел VII.
чл. 11
– относно предоставянето на нов кредит

Раздел VIII.
чл. 1
– относно предоставянето на информация от страна на “КРЕДИСИМО”
чл. 4.3.2 – относно обезщетението при предсрочно погасяване на кредита

Раздел IX.
чл. 1
– относно възможността за такси за посреднически услуги

# Закон за потребителския кредит:

чл. 32, ал. 3 – относно случаите, в които потребителят няма право на обезщетение или неустойки при предсрочно погасяване на кредита

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.