Правила за издаване и използване на банкови карти от Уникредит Булбанк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Имам нужда от пари – тегля от банкомата, нямам пари в джоба, но имам карта – плащам сметката в магазина с нея, плащам покупка  в нета с картата си. Изброяването може да продължи дълго. По-важно е да разбера как да се сдобия с тази “чудна пластика”, какви права и задължения ми носи притежаването й.

За да получа банкова карта, независимо дебитна или кредитна, подавам писмено искане за издаване. Издава ми се основна карта, открива ми се и разплащателна сметка, ако вече нямам. Ако заявя, банката издава и допълнителна карта на непълнолетен (на моето дете например). Мога да поискам издаване и на повече от една допълнителни карти, но аз като държател на основната съм задължен да плащам таксите по обслужването на всички. Следва да посоча дневен и седмичен лимит на допълнителните карти. Имайки карта, мога да извършвам плащания по безброй знайни и незнайни начини, стига пари да имам.

Освен обичайните услуги – теглене на пари от банкомат, плащане в търговски обект, плащане на стоки и услуги в интернет,  банката предлага и някои по-екзотични. Така нареченото “безконтактно плащане”. От термина става ясно – плаща се, като картата се доближи на 2-3 сантиметра до специално устройство без картата да минава през последното, или това е един по-съвършен начин за безкасово плащане. Има и друга интересна услуга – “депозит на пари в брой” – това е вноска по моята кредитна карта или по разплащателна сметка, обслужваща дебитната ми карта. Мога да се възползвам от тази услуга само на банкомати, които я поддържат. “Cash М” превод – нареждане  на пари към сметка на друго лице чрез банкомат,  устройството поддържа услугата.

Условия:

 • минимум на превода 10.00 лева, максимум 400.00 лева, но винаги сума, кратна на 10;
 • въвеждам четирицифрен код и телефонния номер на получателя /по желание и моя/;
 • уведомявам получателя за избрания от  мен код, както и че средствата могат да се изтеглят в 7-дневен срок от превода.

Ако в този период получателят не усвои сумата, банката е длъжна да ми върне последната по сметката в срок от два работни дни.

Банката блокира  “Cash М” превода:

 • при три пъти сгрешен, който и да е код от необходимите за изтегляне на превода;
 • изтича 7-дневния срок, в който превода е валиден;
 • при съмнения, че картата на получателя се използва от друго неоправомощено  за това лице.

Картите се издават за срок от четири години, в рамките на пет работни дни от датата на откриване на сметката. Имам възможност за експресно издаване в рамките на четиридесет и осем часа. Картата е собственост на банката и следва да я върна в 30-дневен срок от прекратяването на договора. До 10-то число на последния месец на валидност на картата банката по нейна самоинициатива ми издава нова. Ако не желая  нова карта, съм длъжен минимум два месеца преди изтичане на валидността, писмено да уведомя банката. Карта не се издава/преиздава чрез пълномощник.

При кражба веднага съм длъжен да уведомя банката чрез център за контакт с клиенти. Ако не сторя това, то аз ще си понеса последиците от неправомерните действия на крадците по моята сметка. Пет дни от уведомлението по телефон съм длъжен да подам писмено искане за блокиране.

Банката има право да ми блокира картата:

 • когато съм съобщил за кражба/изгубване;
 • нарушавам си договора;
 • не плащам дължими суми по договора;
 • когато срещу имуществото ми е насочено принудително изпълнение и компетентен орган ми е запорирал сметките;
 • съображения за сигурност;

Задълженията ми като картодържател са:

 • да не използвам картата за покупка на стоки и услуги, чието използване е забранено със закон;
 • да полагам грижа за съхранението на картата, да я пазя от механични, електромагнитни и други въздействия;
 • много е важно при промяна адреса за кореспонденция да уведомя банката, тъй като последната е предвидила, че връчените от нея на стария ми адрес уведомления се считат достигнали до знанието ми.

Азбучно известно е и Уникредит ми напомня, че при загуба, кражба, фалшифициране на картата или кражба на пин код, секретна парола за плащания в интернет, аз понасям загубите до 300.00 лева.

Някои по-важни права на банката са:

 • правото на иск срещу мен като картодържател, ако ми е възстановила  стойността на загубената сума и установи, че съм действал чрез измама, или съм проявил небрежност;
 • ако някоя платежна операция не е изпълнена точно в срок до 13 месеца от задължаването на сметката ми, след като уведомя банката, тя е длъжна да я изпълни точно.

Ако проверявайки транзакциите си по картата, видя, че са налице такива, които аз не съм извършвал, съм длъжен да уведомя банката писмено с формуляр за рекламация по образец в рамките на 30-дневен срок от узнаването на извършената транзакция. Банката ми съобщава становището си в  7-дневен срок от подаването.

Ако оспорването ми се окаже безпочвено дължа такса за неоснователна рекламация. Ако аз не съм съгласен със становището на банката, спорът може да се отнесе за разрешаване от Помирителна комисия за платежни спорове към Комисия за защита на потребителите и от компетентния съд.

Мога да прекратя договора си едностранно с едномесечно писмено предизвестие. През този месец банката си събира служебно от сметката всички плащания, които съм забавил и дължими такси. При прекратяването аз, като потребител, имам една доста добра защита, дадена ми от закона.
Когато прекратявам безсрочен рамков договор или такъв, чийто срок е по-дълъг от 12 месеца, не мога да бъда задължен да заплащам такси или неустойки за прекратяването, ако са изтекли 12 месеца от сключването на договора.

По безсрочен договор банката прекратява последния с двумесечно писмено предизвестие.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

“Общи условия за банкови карти на физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти”

Раздел 2,т.2.1. – относно искане за издаване на карта;

Раздел2,т.1.2,т.2.1,  – относно възможността за издаване на допълнителна банкова карта;

Раздел 2, т.3.13.3. – относно правото на държателя по основната карта да установява лимити по допълнителните;

Раздел 2, т.2.5.4. – относно услугата “безконтактно плащане”;

Раздел 2, т.2.5.11. – относно услугата –  “депозит на пари в брой”;

Раздел 2, т.2.5.12. – относно услугата “Cash – M превод”;

Раздел 6,т.6.1.15. – относно условията на извършване на “Cash – M превод”;

Раздел 7, т. 7.2.7.  – относно кога банката блокира картата ми при “Cash – M превод”;

Раздел 3,т. 3.2. – относно срокове за издаване на картата;

Раздел 3, т.3.7. – относно  задължението ми да уведомя банката  при изтичане срока на валидност на картата за нежеланието ми да продължа ползването на последната;

Раздел 4, т.4.3. – относно задълженията ми при кражба на карта;

Раздел 5 – относно случаите, когато банката има право да блокира картата;

Раздел 6 – относно задълженията ми на картодържател;

Раздел 7, т. 7.2.6. – правото на иск на банката при измамни действия от моя страна относно кражба/загуба на карта респективно пари от сметка;

Раздел 8, т. 8.1,т.8.4. – относно действията при извършени неоснователни транзакции;

чл.44 Закона за платежните услуги и платежните системи – относно правото и сроковете за прекратяване на договора;

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.