Спиране на водата (Преустановяване или прекратяване на доставянето)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Ако мога да перифразирам известната максима за хляба и ножа, във ВиК оператора е и водата, и властта да бъде спряна. За щастие, тази власт е ограничена от правила. Има точно определени случаи, в които подаването на вода може да бъде преустановено или прекратено.

“Софийска вода“ има право да я спира без предупреждение в тези случаи:

 • При авария, свързана с водопровода или канализацията, но за не повече от 8 часа.
 • При спиране на тока, когато той е необходим за подаването или набавянето на вода, например в помпена станция. Продължителността на спирането зависи от момента, в който работата на тока ще бъде възстановена.
 • При наводнения, земетресения, бури и всякакви други бедствия.
 • При аварии, които са довели до повреда във водопровода.
 • Когато качеството на водата е опасно за здравето.
 • В случай на пожар, ако се наложи по-голямо количество водата да бъде насочено към мястото на пожара.
 • Ако орган разпореди това.

В останалите предвидени случаи „Софийска вода“ е длъжна да ме предупреди за спирането на водата. В някои от тях – с писмено уведомление, което да ми връчи лично.
Личното връчване включва възможността куриерът или представителят на “Софийска вода” да връчи срещу подпис уведомлението не само на мен, но и на пълнолетен член на семейството ми, дори на съсед, ако той се съгласи, а също така и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Ето кои са те:

 • ако се установи, че са нарушени правилата, свързани с монтажа на ВиК инсталации;
 • ако се установи умишлена повреда на частта от водопровода, която се „управлява“ от „Софийска вода”;
 • ако съм се включил незаконно към водопровода или канализацията.

В други случаи операторът е длъжен да ме предупреди най-малко 24 часа предватително, чрез средствата за масово осведомяване или  по друг подходящ начин:

 • когато се присъединява нов потребител;
 • ако е въведен режим на водата;
 • при извършване на планирани ремонти и всякакви планирани дейности, свързани с водопровода. Предупреждението се изисква, ако спирането е за по-дълго време от 8 часа.

Има и една специфична причина за спиране на водата, която е свързана с неизпълнение на задължението ми да платя сметката си в срок. Преди да спре водата ми, ВиК операторът е длъжен да спази следните изисквания:

 1. Да издаде фактура, в която е посочен размерът на неплатеното задължение. Фактурата се смята за покана от негова страна да платя доброволно.
 2. Да ми я връчи лично, чрез куриер или  чрез свой представител. За да бъде доказано връчването, се изисква подписът ми. Фактурата може да бъде връчена и на упълномощено от мен лице, (“Софийска вода” трябва да е уведомена за упълномощаването) на пълнолетен член от семейството ми. Ако не бъда намерен на адреса си, може да бъде връчена дори на съсед, който е съгласен да ми я предаде.

След като получа фактурата за неплатеното задължение, имам 30 дни да я платя. Ако не платя до изтичането на този срок, ВиК операторът е длъжен да ме уведоми със съобщение за датата, на която водата ми ще бъде спряна. Съобщението трябва да ми бъде връчено по вече разгледания начин. Датата на спирането е най-рано 15 дни, след като съм получил уведомлението.

Ако съм затруднен да платя задълженеито си, има възможност със „Софийска вода“ да сключим споразумение за разсрочено плащане. Ако спазвам уговореното в споразумението, операторът няма право да спре водата ми. И обратното – ако не го спазвам, се връщаме в началната позиция и „Софийска вода“ ще ми издаде и връчи  фактура, която трябва да платя в 30-дневен срок. Водата не може да бъде спряна, ако с това се нарушават правата и законните интереси на други потребители, с които сме в режим на етажна собственост.

Последната опция е спиране на водата по моя инициатива. Например, ако искам да спра водата в апартамент, който не ползвам. За целта трябва да подам мотивирано писмено заявление. Представител на оператора ще постави пломба на спирателния кран, намиращ се пред моя водомер. При подаването на заявлението, показанията на водомера ще бъдат отчетени. Възможно е при следващото отчитане показанията да се различават от записаните. В този случай ще дължа стойността на водата, изразходвана според показанията. Сумата ще се смята за просрочено задължение, считано от датата, в която отчитането е спряно (датата, на която съм подал заявлението).

Когато водата е спряна по моя вина (например не съм платил сметката си или съм се включил незаконно към водопровода), само ВиК операторът има право да възстанови подаването. Трябва да е отстранена причината за спирането и да съм платил разноските по прекъсването и възстановяването на подаването на вода. „Софийска вода“ трябва да го направи до три работни дни, след като съм се издължил.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на “Софийска вода” АД – глава втора, раздел първи

чл. 36, т. 1  – относно преустановяването на подаването или отвеждането на вода в случаите на авария
чл. 36, т. 2 – относно преустановяването на подаването или отвеждането на вода в случаите на прекратяване на електрозахранването
чл.36, т. 3 – относно преустановяването на подаването или отвеждането на вода в случаите на стихийни бедствия
чл.36, т.4 – относно преустановяването на подаването или отвеждането на вода в случаите на възникнали пожари
чл. 36, т. 5 – относно преустановяването на подаването или отвеждането на вода в случаите на издадено от компетентен орган решение
чл. 37, ал.1 – относно случаите, при които ВиК операторът е длъжен да ме предупреди за спирането на водата.
чл. 37, ал.1, т.1 – относно случаите, при които са установени действия, в нарушение на нормативните изисквания, свързани с ВиК инсталациите
чл. 37, ал. 1, т.2 – относно случаите, при които е установена умишлена повреда на съоръженията и мрежите, които се експлоатират от ВиК оператора
1, т.5чл. 37, ал. 1, т.3 – относно случаите на незаконно присъединяване към ВиК системите
чл. 37, ал.  – относно случаите, при които се присъединява нов потребител
чл. 37, ал. 1, т. 6 – относно случчаите, при които е въведен режим на водата
чл. 37, ал. 1, т. 7 – относно случаите, при които се извършват планирани ремонти, профилактика или други планирани дейности, свързани с водопровода
чл. 37, ал. 2 – относно случаите, при които се връчва писмено уведомление
чл.38, ал. 1 – относно преустановяването на ВиК услугите в случаите, в които не съм платил задълженията си в срок.
чл. 38, ал. 2 – относно възможността за сключване на споразумение за разсрочено плащане
чл. 38, ал. 3 – относно задължението на ВиК оператора да не преустановява предоставянео на услуги, когато потребителят изпълнява задълженията си по споразумението за разсрочено плащане
чл. 38, ал.4 – относно действията, които ВиК операторът има право да предприеме, в случай, че потребителят не изпълнява задълженията си по споразумението за разсрочено плащане
чл. 38, ал. 5 – относно задължението на ВиК оператора да не преустановява подаването на ВиК услуги в сгради – етажна собственост, когато с това се нарушават права и законни интереси на други потребители
чл. 40 – относно временното или постоянно спиране на водата по моя инициатива
чл. 41 – относно случаите, при които подаването на вода е спряно по моя вина и условията, при които се възсатновява
чл. 65, ал. 2, т.3 – относно връчването на фактурата за неплатеното от мен задължение.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.