Услугите на Близу. Какво дължа за тях и кога?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Непрекъснато съм под обстрел – замерват ме с безброй примамливи предложения, с най-добрите услуги. На пръв поглед, трябва само да се протегна и да взема онова, което ми предлагат. Но всъщност искам да проуча в детайли какво включват услугите на оператора, който избрах и най-важното – колко ще ми струва удоволствието да ги ползвам.

Основните стандартни услуги, които мога да ползвам от Близу самостоятелно или в пакет, са телевизия и радио, интернет, телефон. Допълнителните са пренос на сигнали, видео по поръчка, допълнителен приемник, телевизионен справочник и др. За да поръчам допълнителна услуга, логично се налага да съм абониран за някоя от основните. Когато договорът ми за основната услуга се прекрати, прекратява се и този за допълнителната.

За да се наслаждавам на тези блага, Близу инсталира необходимата техника или активира съответната услуга. Може би с цел да не ме разглези, операторът  извършва на адреса ми “стандартна първоначална инсталация”, която има известни ограничения.

 • За телевизия – до два телевизионни приемника (декодери). Трябва да платя за всеки допълнителен приемник, както и ако искам да ми направят ръчна настройка на каналите, т.е. да ги подредят по начин, различен от фабричния.
 • За Интернет – за един компютър или един рутер, предоставен от Близу. Скоростта на Интернет не е гарантирана.
 • За телефон – един телефонен апарат.

Инсталацията се извършва в срок от  30 дни след сключването на договора, стига да осигуря достъп до съответните помещения. Трябва и предварително да обсъдя с етажната собственост откъде ще минават кабелите в общите части. Все пак монтажните екипи нямат задължение да водят полемика със съседите ми.

По отношение на крайните устройства има разнообразни възможности:

 • да ги купя от Близу  с 12-месечна гаранция;
 • да ги наема (остават собственост на Близу и съм длъжен да ги върна след като договорът бъде прекратен);
 • да ги ползвам за срока на договора си срещу парична гаранция или дори безплатно. И в този случай остават собственост на Близу.
 • да ползвам оборудване, което е купено от магазин или от друга фирма, стига да отговаря на техническите изисквания.

Услугите, които предлага Близу са чудесни. Но искам да знам какво и кога дължа за тях. Цените, тарифите и начина на отчитане на услугите са в ценовата листа. Близу има право да променя ценовата листа, но това не може да се отрази на вече сключения от мен договор. Е, ако междувременно таксата за някоя услуга бъде намалена, ще съжалявам за тази стабилност.

И така, ето какви са сумите, които е възможно да дължа:

 • Цена за инсталиране или активиране на услугите. Плаща се при сключването на договора. Ако не е подписан в офис, а например вкъщи, срокът е 5 дни.
 • Фиксирана месечна такса за услугите, които ползвам. Тя се плаща до 15-то число на месеца, в който ги ползвам, а не през следващия месец. За първия календарен месец, в който е сключен договорът ми, ще платя такса, пропорционална на времето, в което съм ползвал услугата. Например ако съм сключил договора си на 15-то число от месеца, ще платя само половината от уговорената такса. Ако е имало повреда и в резултат прекъсване на услуга и съм уведомил Близу, операторът ще приспадне (NB! ако подам искане) от месечната ми такса сума, пропорционална на времето, през което не съм ползвал услугата.
 • Сума за използвания от мен телефон (в случай че ползвам такъв). За разлика от таксите за другите услуги, тази сума се заплаща до 15-то число на месеца, следващ този, в който телефонът е ползван. Това е разбираемо, тъй като дължимата сума всеки месец е различна. Тя се определя въз основа на ценовата листа и проведените от мен разговори. Както и при мобилните оператори, има лимит, в рамките на който мога да ползвам телефона. При превишаването му Близу ограничава изходящите ми обаждания. За да ползвам отново телефона си мога или да внеса сума, (гаранционен депозит) или да платя задълженията си. Иначе Близу може да прекрати договора ни или да ограничи достъпа ми до някои от услугите или до всички. Ако съм внесъл депозит, той остава при оператора и мога да  поискам писмено от него да приспадне сумата от таксите, които дължа за следващия месец/месеци. Има и вариант да получа депозита обратно в брой при прекратяването на договора ни, стига да нямам задължения към Близу по друг договор, който сме сключили. Близу има право да изисква от мен да внеса депозит, ако надвишавам лимита си или често забравям да платя сметките си.
 • Други такси – изречение, съдържащо неизброими възможности.
 • Суми, дължими за наетото от мен или дадено за ползване оборудване.
 • Суми извън стандартната инсталация – ако за адреса ми е необходим кабел, по-дълъг от 30 метра (за жилищни сгради или кооперации) и 40 метра (за къщи), трябва да платя за всеки допълнителен метър кабел. В случай че адресът ми е на разстояние повече от 40 метра от мрежата на Близу (например разпределителна кутия) или пожелая да бъдат инсталирани повече от три точки, ще бъде монтиран усилвател на сигнала за моя сметка.

Заплащането на дължимите суми се извършва в брой в офисите на Близу, по банков път или чрез система за електронно разплащане. Ако имам няколко задължения, при плащането погасявам най-старото. А ако случайно съм платил повече отколкото дължа, надплатеното може да ми бъде върнато, след направено писмено искане от моя страна.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

Общи Условия на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги

чл. 2.1. – относно телевизията и радиото, предлагани като основна услуга от страна на Близу
чл.2.2. – относно интернет, предлаган като основна услуга от Близу
чл. 2.3. – относно обществената телефонна услуга, предлагана като основна от Близу
чл. 4.4. – относно допълните услуги, които Близу предлага
чл. 2.4а – относно изискването за използване на допълнителна услуга задължително в комбинация с основна и относно прекратяването на договора за допълнителната услуга едновременно с този за основната
чл. 2.7. – относно срока за извършване на Стандартната инсталация
чл. 2.8. – относно изграждането на до 3 точки за свързване към крайни устройства при първоначалната стандартна инсталация, инсталирането на усилвател за моя сметка и относно заплащането на допълнителен кабел
чл. 2.9.1. – относно предоставяните от Близу при първоначалната Стандартна инсталация услуги (за телевизия)
чл. 2.9.2 – относно предоставяните от Близу при първоначалната Стандартна инсталация услуги (за Интернет)
чл. 2.9.3. – предоставяните от Близу при първоначалната Стандартна инсталация услуги (за телефон)
чл. 3 – относно възможността да закупя от Близу крайни устройства
чл. 3.1. – относно възможността да наема или да взема за ползване от Близу крайни устройства
чл. 3.2. – относно възможността да закупя от трето лице и друга фирма крайни устройства
чл. 3.3. – относно документите, в които може да бъдат отразени условията и цените за предоставените от Близу под наем или за ползван крайни устройства
чл. 3.4. – относно собствеността на отдадените под наем или за ползване крайни устройства
чл. 7.1. – относно цената за инсталиране или активиране на услуга и срока за плащането им
чл. 7.2. – относно фиксираната месечна абонаментна цена за ползваните от мен услуги
чл. 7.3. – относно срока за плащане на цента за месечно потребление на телефонна услуга
чл. 8 – относно ценовата листа
чл. 8.1. – относно предоставянето на ценовата листа
чл. 8.2. – относно промяната на ценовата листа и правилото, че тя не засяга заварените договори.
чл. 9. – относно заплащането на задълженията и погасяването на най-старото задължение
чл. 9.3. – за необходимостта от изрично писмено искане от моя страна за възстановяване на надвзети суми
чл.12.21. – относно задължението на Близу да приспадне от месечната ми такса сума, пропорционална на времето, през което не съм ползвал определена услуга, ако е имало проблем с мрежата и съм подал уведомление за това
чл. 17.1. – относно кредитния лимит при използването на телефонната услуга
чл. 17.2. – относно превишаването на кредитния лимит
чл. 17.3. – относно възобновяването на услугите и последиците от неизпълнението на задълженията на потребителя
чл. 17.4. – относно внесения депозит и възможността за възстановяването му
чл. 17.5. – относно възстановяването на дължими суми от страна на Близу само в случа й, че не дължа на оператора суми по други договори, сключени между нас
чл. 17.6 – относно възможността Близу да изиска от мен внасянето на депозит
чл. 19.3. – относно дефиницията на понятието “крайни устройства”
чл. 19.9.3. – относно стандартната инсталация и необходимостта от монтиране на усилвател за моя сметка

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.