Овърдрафт по банкова карта в Сибанк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Какво е овърдрафт кредит по банкова карта?

В началото имам разплащателна сметка в дадена банка с определена наличност. Искам обаче да си купя нещо, което струва малко повече от наличността ми по сметката. В такъв случай, ако имам договор с банката за овърдрафт по банкова карта, мога да изтегля повече пари от картата си, отколкото е наличността в нея. За ползването на кредита над моята наличност заплащам лихви. При овърдрафт картата мога да не надвишавам наличността си при теглене и така няма да се налага да плащам лихви, за разлика от кредитните карти например.

За какво мога да ползвам овърдрафт банкова карта?

СИБАНК предоставя овърдрафт банкова карта с цел финансиране на текущи нужди.

Например за покупка на стоки, за образование, пътуване и т.н.

Как банката обезпечава интересите си?

Мога да  получа овърдрафт карта като учредя залог върху трудово възнаграждение по специални кредитни програми на банката, да учредя залог върху възнагражденията си, ако упражнявам свободна професия или чрез залог на депозит. СИБАНК може да поиска да учредя залог и върху настоящи и бъдещи вземания по сметки в банката.

На какви условия трябва да отговарям, за да получа овърдрафт кредит?

СИБАНК има строги изисквания към евентуалните кредитополучатели. Трябва да съм редовен палтец на държавата, да покривам съществуващите си кредити, да получавам стабилен доход от заплата, хонорари или пенсии в приемлив за банката размер, ако няма да предоставя обезпечение.

Трябва ли да плащам нещо, за да получа информация за кредитите на СИБАНК?

СИБАНК предоставя информация за условията си преди да е сключен договор с кредитополучателя напълно безплатно.

Какъв кредит мога да получа и как се усвоява?

Овърдрафт кредитът зависи от предоставените обезпечения и кредитоспособността ми. За да усвоя кредита, трябва да учредя договорените обезпечения в полза на банката и да заплатя съответните такси. Банката ще ги удържи служебно от наличността ми по банкова сметка в СИБАНК или чрез овърдрафта, ако нямам достатъчно наличност, а може и чрез резервната ми сметка (т. нар. авоар).

Мога да ползвам овърдрафта по всякакъв удобен за мен начин за срока на договора, включително и с револвиране.

Колко ще ми струва овърдрафт кредит по карта от СИБАНК?

Върху овърдрафт сумата се начислява годишна фиксирана лихва (лихва, която остава непроменена за целия период на кредита) или плаваща (с течение на периода на кредита, тя се променя) лихва, която се определя индивидуално. Плаващата лихва е сбор от референтен лихвен процент плюс уговорена в договора надбавка. Референтният лихвен процент се индексира 2 пъти годишно – към 30 юни и към 31 декември. Общото изменение за година не може да доведе до разлика от 0,5% в абсолютна стойност между действащия до момента и новия референтен лихвен процент. Освен всичко това, трябва да имам предвид и годишния процент на разходите, който се изчислява по законово определена формула и зависи от размера на кредитния ми лимит.

А ако не ми харесва новият размер на лихвата?

Банката е длъжна да ме уведоми за тази промяна преди тя да е влязла в сила и да ми съобщи новия размер на погасителната вноска, който трябва да внасям от следващия промяната месец. Ако не съм съгласен с промяната, мога да уведомя СИБАНК за това и да прекратя договора, като следва да изплатя целия кредит предсрочно.

А допълнителни такси?

За да сключа договор за овърдрафт кредит по карта, трябва да заплатя такса за разглеждане. Освен това имам такси за предоговаряне на условията по договора. Трябва да заплащам и таксите по обслужването на банковата сметка, стандартните такси за теглене и внасяне, както и всички разходи по обезпеченията в полза на банката. Ако нямам наличност по сметката за погасяване на задълженията за такси и комисионни, СИБАНК може служебно да събере дължимите такси и комисиони и от сумата на разрешенията по кредит.

Как се погасява кредит в СИБАНК?

Срокът и падежната дата се определят индивидуално в договора ми. Всяко постъпване на суми по сметката ми ще се използва за покриване на овърдрафт кредита ми, като ако в договора ми има такава опция, мога да се възползвам от възможността за револвиране на част от задължението. Лихвите дължа всеки месец до 20-то число.

А как да се откажа от договора?

Имам право да се откажа от договора до 14 дни след сключването му, без да давам обяснения и да дължа наказателни такси. За целта трябва да уведомя писмено банката и да върна получените суми, заедно с дължимите лихви до датата на пълното погасяване на кредита. В този случай банката няма да ми върне платените такси и комисионни.

Какво друго трябва да знам?

В случай, че в договора за кредит и в Общите условия за отпускане на потребителски кредит пише нещо различно, с предимство се ползва написаното в договора. Настоящите общи условия следва да са съобразени с действащото законодателство, а в случай на противоречия с предимство се ползват законите. Банката може да променя общите си условия, като следва да уведоми а това потребителите, предоставяйки информация по интернет и в банковите си салони.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия за предоставяне на потребителски кредит-овърдрафт по банкова карта на физически лица:

чл. 2 –  относно целите на кредитиране

чл. 3.1 –  относно овърдрафт кредит обезпечен със залог на бъдещи вземания

чл. 3.2 –  относно овърдрафт кредит обезпечен с депозит

чл. 4 –  относно изискванията към кредитополучателя

чл. 5 – относно изискванията към дохода на кредитополучателя с доход от трудови правоотношения

чл. 6 – относно изискванията към дохода на кредитополучателя с доход от свободна професия

чл. 7 –  относно предоставяне на преддоговорна информация

чл. 8 –  относно размера, срока и валутата на кредита

чл. 9 –  относно годишния процент на разходите

чл. 10 –  относно усвояването на кредита

чл. 11 –  относно начина на ползване на кредита

чл. 12 – относно лихвите, таксите и комисионните

чл. 13 – относно формирането на плаваща лихва

чл. 14 – относно определянето на референтен лихвен процент

чл. 15 – относно уведомяването на кредитополучателя за промяна на референтния лихвен процент

чл. 17 –  относно таксите и комисионните, дължими по овърдрафт кредита

чл. 18 –  относно допълнителните такси

чл. 19 –  относно допълнителните комисионни

чл. 20 –  относно погасяването на кредита

чл. 21 – относно възможностите за револвиране на кредита

чл. 22 –  относно начисляването на дължима лихва

чл. 23 –  относно правото на отказ от договора

чл. 24 –  относно таксите при отказ от договора

чл. 25 – относно предимството на договора пред общите условия

чл. 26 – относно предимството на законите пред общите условия

чл. 27 – относно правото на банката да променя общите си условия

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.