Шест неща, които могат да доведат до предсрочна изискуемост на кредита ми


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Когато веднъж съм се обвързал с договор за потребителски кредит с Профи Кредит, най-мъдрото нещо, което мога да направя, е да следвам порядъчно погасителния си план и постепенно да изплатя задължението си. За жалост обаче плащането на вноските ми не е единственото условие, за да може отношенията ми с компанията да приключат тихо и безболезнено. В редица случаи заемът ми може да бъде обявен за предсрочно изискуем, а плановете ми за постепенно погасяване – осуетени.

 

На първо място следва да съм наясно какво точно означава обявяването на един кредит за предсрочно изискуем.

Най-общо казано – отнема ми се възможността да изплатя на вноски взетата като заем сума. Предсрочната изискуемост е един вид наказание на длъжника за нарушаване на някое от неговите задължения. От друга страна, понякога тя може да играе роля на застраховане на лицето отпуснало кредит, че в бъдеще длъжника му няма да се окаже напълно неплатежоспособен. Когато фирмата за бързи кредити обяви заема ми за предсрочно изискуем, тя ще се опита да събере всичко, което й се дължи по възможно най-бърз начин. Следва да знам, че този вид компании често се сблъскват със суми, които трябва да бъдат взети на момента и поради тази причина са развили доста добри умения в съответната насока.

 

Първата хипотеза на обявяване на кредит за предсрочно изискуем е класическата – при забавяне на плащане от моя страна. Ако закъснея с повече от 30 дни, погасителният ми план се ликвидира, а също така ми се начислява неустойка в размер на 35% от оставащата главница по кредита. (12.3; 12.4) По-подробно – тук.

 

Много хора мислят, че това е и единственият случай, в който може да се иска моментално връщане на заема. Всъщност това далеч не е така, а принципната разлика между тази хипотеза на предсрочна изискуемост и останалите е, че при тях неустойка от 35%, а и в какъвто и да е друг размер, не следва да се начислява.

 

Втората причина, поради която мога да бъда заставен да платя всичко на момента е, в случай че забавя плащането на сума към Профи Кредит, която е различна от месечната ми вноска. Тези пари обаче все пак трябва да са свързани с моя договор за потребителски кредит, а не произтичащи от някакво друго отношение между мен и компанията. (12.5.1)

 

Случаите, в които съм предоставил грешна информация при слючването на договора ми за кредит пък са третият вид случаи, в които настъпва предсрочна изискуемост. Няма значение дали съм предоставил грешната информация нарочно или не. Също така няма значение коя моя лична информация точно не съм предоставил коректно. Това може да е адресът ми или работодателят, при който съм посочил, че се трудя – и в двата случая (стига Профи Кредит да разбере) парите по кредита ще ми бъдат искани на момента. (12.5.3)

 

Четвърта възможност за предсрочна изискуемост – срещу мен започва изпълнително дело или са ми наложени обезпечителни мерки. Това са случаите, в които не съм бил изряден в някои други мои парично оценими отношения или поне има сериозна вероятност за това. Ако срещу мен например е издаден изпълнителен лист, чрез който съдия-изпълнител ще заплати на някого дълговете ми чрез имуществото ми, може да ми бъде поискан заемът към Профи Кредит. Същото може да се случи ако над някакво мое имущество е наложена възбрана или запор. (12.5.4) Явно лошите неща не идват сами, но от Профи Кредит няма как да ми влезнат в положение – чрез предсрочната изискуемост в тези ситуации от компанията искат да се застраховат, че в бъдеще няма да се окаже, че не мога да им платя нищо.

 

Да наруша някое от задълженията си по сделката с Профи Кредит е петата възможност кредитът ми да бъде обявен за предсрочно изискуем. (12.5.2) Наистина това е една доста широка хипотеза, защото задължения по договора имам – колкото ми душа иска. Все пак ето едни от най-възможните грешни стъпки, които мога да направя:

  • Да не известя фирмата за промяна в личните ми данни, които съм предоставил при сключване на сделката. Освен, че те отначало трябва да са коректно предоставени, трябва и винаги да са актуални. Става въпрос най-вече за: смяна на телефонен номер; прекратяване на трудовия договор; промяна на работодател, промяна на постоянен/настоящ адрес или адрес за кореспонденция. Длъжен съм да съобщя на Профи Кредит до 5 дни от настъпването на промяната! (8.2)
  • Да не плащам сметките си редовно. Да, наистина! Ако не плащам някоя от сметките за битовите си нужди, някоя задължителна осигуровка или просто задължение към държавата и Профи Кредит разбере за това е напълно възможно кредитът ми да бъде обявен за предсрочно изискуем. (8.4.1)
  • Да не уведомя Профи Кредит, че срещу мен са стартирали обезпечителни или изълнителни дела, които могат да намалят имуществото ми. Следствието от това уведомяване обаче отново следва да бъде същото – предсрочна изискуемост на кредита. Това трудно би могло да ме стимулира да уведомявам когото и да било, но все пак фигурира като мое задължение в договорите, които съм подписал. (8.4.2)
  • Да обеднявам умишлено или сериозно да рискувам това да се случи. Майтапът настрана – едва ли някой нарочно иска да стане беден, но има други житейски ситуации, които на практика водят до същия резултат. Такава е например дарението на имущество от моя страна. Профи Кредит биха били силно притеснени от щедростта ми и без уговорки кредитът ми може да бъде обявен за предсрочно изискуем. Това е възможно да се случи също ако: обезпечавам чужд дълг, отказвам се от някакви мои парично оценими права (като отказът от наследство), отпускам кредит на някого или взимам друг паричен заем от друго лице. (8.4.3) Да, наистина често се случва поради различни причини да теглим кредити от повече от едно място – дали за да платим предишни задължения, или пък за да задоволим неотложна потребност. Направя ли го обаче докато имам заем към Профи Кредит, рискувам сериозно да бъда изправен пред непреодолима бариера – плащане на наистина голяма сума наведнъж.

 

Шестият вариант цялата сума да бъде искана преждевременно е в случай на моята смърт или поставяне под пълно/ограничено запрещение. Доста коравосърдечно от страна на Профи Кредит, но безспорно практично. В случай, че се спомина – наследниците ми ще трябва да платят всичко наведнъж, а не на вноски. (12.5.5)

Поставянето под запрещение касае случаите, в които държавата преценява, че не мога сам да се грижа за собствените си работи – поради умствена болест или нещо подобно. В такъв случай ми се назначава настойник или попечител и той трябва да се заеме с изплащането на сумата наведнъж. Това обаче става не чрез негови ресурси, а управлявайки моето имущество и пари.
Важно! Всички задължения, които имам по кредита важат и за моя солидарен длъжник – поръчител. Ако той не изпълни някое от тях предсрочната изискуемост отново може да стане факт.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация

 

Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

чл. 12.4 – относно размера на неустойката при обявяване на предсрочна изискуемост поради забава

чл. 12.5.1 – относно предсрочната изискуемост при забавяне на плащания, различни от месечната вноска

чл. 12.5.2 – относно предсрочната изкискуемост при нарушение на задължения по кредита от страна на длъжника

чл. 12.5.3 – относно предсрочната изкискуемост при предоставяне на неверни лични данни от страна на длъжника

чл. 12.5.4 – относно предсрочната изкискуемост при налагане на обезпечителни или изпълнителни мерки спрямо длъжника от страна на трето лице

чл. 12.5.5 – относно предсрочната изкискуемост при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение на длъжника

чл. 8.2 – относно задължението на клиента да уведомява своевременно кредитора за промени в личните му данни

чл. 8.4.1 – относно задължението на длъжника да заплаща всички свои публични задължения

чл. 8.4.2 – относно задължението на длъжника за уведомяване на кредитора за започнали срещу първия обезпечителни/изпълнителни мерки

чл. 8.4.3 – относно задължението на длъжника да не способства за намаляването на личното му имущество

# ЗЛС

чл.5 – относно случаите на назначаване на настойник/попечител

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.