Права и задължения при ипотечен кредит от Уникредит Булбанк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В предходна статия научих какви са необходимите документи, условия и останалите формалности при сключване на договор за ипотечен кредит с Уникредит Булбанк. Договорът е вече сключен, но не по-малко са тънкостите при правата и задълженията на  страните и по отношение погасяването на кредита, за които е добре да съм наясно.

Права и задължения на Банката

Тя е длъжна да ми предоставя информация относно усвояването и издължаването на кредита, като ми представя извлечение при поискване от моя страна или от упълномощено от мен лице (с нотариално заверено пълномощно). Данни за кредита имат право да получават и трети лица, например: чичо ми, който е  ипотекирал имота си  в полза на банката. Ако получа извлечение и считам, че има грешка в данните, имам 15-дневен срок за оспорване пред банката.

Когато погася кредита си, банката е длъжна да даде съгласие за заличаване на вписаната в Имотния регистър ипотека върху имота. Съгласието на банката се издава при искане от моя страна.

Ако извърша нарушения по усвояването на кредита или по договора за ипотека (например ипотекирам имота повторно) и след като писмено бъда поканен от банката, не предприема действия по отстраняване на нарушенията, последната има право:

 • временно да спре кредита ми;
 • да обяви вземането си за останалата сума по кредита за изискуемо, тоест да бъда задължен да изплатя цялата останала сума за връщане наведнъж;
 • ако банката ми дължи пари (например по договор за влог), може да не ми ги изплати и с тази сума да  покрие моя дълг към нея.

Моите права и задължения като кредитополучател. Задължен съм:

 • да предоставям актуална информация относно финансовото си състояние на банката, сметките ми в други банки и други кредити;
 • ако поради различни причини стойността на ипотекирания имот спадне, съм длъжен при покана на банката или  да заплатя съответна част от дълга си, така че стойността на имота да е равносилна на дълга ми, или да дам допълнително обезпечение (по вид, стойност и в срок, посочени от банката);
 • ако срещу мен се водят съдебни дела или има постъпили покани да заплатя дължими суми на други мои длъжници, съм длъжен да представя информация на банката;
 • длъжен съм да си плащам в срок данъците;
 • с подписването на договора за кредит се счита, че съм се съгласил да не продавам, да не ипотекирам имота  повторно, ако имотът е земеделска земя не мога да учредявам право на строеж върху него и да не предоставям права върху ипотекирания имот в полза на трети лица, което означава да не отдавам имота под наем, аренда без изричното разрешение на банката.

С подписването на договор за кредит давам съгласието си банката да предостави на трето за договора лице (например фирма, която събира вземания) правото да събира дължимите от мен суми към банката.

Условия за издължаване на кредита

Главницата погасявам ежемесечно съгласно погасителния ми план. Имам право да погася кредита предсрочно, но тогава дължа и комисионна с размер, определен в договора и съответната тарифа към деня на погасяването.

Когато съм превел сума, която не е достатъчна да погаси цялата месечна вноска, първо се погасяват комисионни, лихви, главница. Има възможност да уговоря и друг ред на погасяване в индивидуалния си договор.

Вариантите за предсрочното погасяване на кредита са:

 • погасявам си вноски в поредност от последната към първата според погасителния ми план и ако това погасяване на води до намаляване срока на договора с повече от една година;
 • погасявам по равно част от всички погасителни вноски, така че погасяването да води до намаляване на срока на кредита с повече от една година.

Предсрочна изискуемост на кредита и принудително събиране

Да бъде предсрочно изискуем кредитът означава: аз като получател на паричната сума не съм изпълнил дадени договорни задължения – не връщам вноски съгласно погасителния план или не предоставям допълнително имущество като гаранция, когато банката е изискала такова. Тъй като банката не е сигурна дали ще може да си вземе парите обратно, то тя има право да си събере цялата сума, която й дължа наведнъж. Това може да стане, ако аз доброволно платя или по съдебен път. Кога банката има право на такива действия?

 • Не изпълнявам в срок задължението си за погасяване на кредита.
 • Не предоставям допълнително имущество като гаранция в полза на банката, когато тя изисква такова.
 • Когато съм длъжник на други лица, не си плащам и те са предприели законни действия (по съдебен ред) да си съберат парите.
 • Когато не изпълнявам задълженията си по застраховките на ипотекираното имущество.
 • Предоставил съм неверни данни, неистински доументи на банката.
 • Ако се налага да платя такса за подновяване на вписването на ипотеката и не я заплатя.
 • Когато аз като собственик на  ипотекирания имот, респективно трето лице, което е собственик, не изпълняваме задълженията си по договора за ипотека или не полагаме нужната грижа за имота, напр. не го поддържам в добро състояние.
 • Не изпълнявам изискванията по индивидуалния договор за кредит.

Когато не си плащам погасителните вноски, банката събира вземанията си от сметки, които имам в нея или ако банката ми дължи пари – напр. ако имам влог, тя си прихваща нейното задължение с моето. Банката може да си събере парите, като насочи изпълнението и към имота, който съм ипотекирал (нали това е целта на ипотеката?!). Ако стана неплатежоспособен, банката да си вземе дължимите пари от стойността на този имот.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

”Oбщи условия, при които Уникредит Булбанк” АД предоставя ипотечни кредити на физически лица” от 23.07.2014г.

РазделVI, т.19, т.19.1 – относно условия за издължаване на кредита;

Раздел VII, т.24.1, т.24.2 – относно задължението на банката да ми предоставя инфомация относно усвояване  и погасяване на кредита;

Раздел VII, т.24.4 – относно задължението на банката да даде съгласие за заличаване на ипотеката, учредена върху имота, след изплащане на кредита;

Раздел VII, т.25.1, 25.2 – относно правата на банката при неизпълнение на моите задължения по кредита;

Раздел VII, т.27 – относно задължението на кредитополучателя да информира банката за финансовото си състояние;

Раздел IV – относно задължението на кредитополучателя при необходимост да предостави допълнително обезпечение;

Раздел VII,т.27.3.2, т.27.3.3. – относно задължението на кредитополучателя да информира банката за водени срещу него съдебни дела, покани за доброволно изпълнение на задължения или на принудително такова;

Раздел VIII, т.27.4 –  задължението на кредитополучателя да плаща данъци;

Раздел VIII, т.27.5 – относно съгласието на кредитополучателя банката да е;

прехвърли вземането си към него на трето лице;

Раздел VIII, т.28 – относно съгласието на кредитополучателя да не прех

върля собствеността и/или да обременява имота с тежести без предварително съгласие на банката;

Раздел IX, т. 29.1, 29.2,т.29.5,т.29.6, т. 29.8 – относно правото на банката да обяви кредита за предсрочно изискуем;

Раздел IX, т. 32, т.33.1 – относно начините, по които банката си събира вземанията по кредита при принудително изпълнение.

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.