Сключване, изменение и прекратяване на договора с Близу. Приемане на Общите условия без подпис – да, възможно е.


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Дори отношенията с големите компании освен начало, имат и край. Искам да се чувствам комфортно докато ползвам услугите на своя оператор, затова е добре да знам повече за начина, по който действат и се променят договорът и общите условия. Иначе ще трябва да очаквам с огромно нетърпение края от самото начало.

В началото беше договорът

Договорите, които предлага Близу, са срочни – за до 12 или до 24 месеца. Дори и да не ми харесва, полагайки подписа си, поемам отговорност за целия период. Ако на десетия месец реша, че нещо не ми харесва, не мога да спра да плащам таксите си или да изхвърля цифровия приемник през прозореца.

Много е важно да зная, че когато срочният договор изтече, той не прекратява действието си и няма необходимост да подписвам нов срочен договор. Той става безсрочен. Безсрочният договор е много по-удобен за потребителите. Той дава възможност да бъде прекратен с едномесечно предизвестие. Ако не ми предложат неустоими промоции, за мен е по-добре да имам договор, който във всеки момент мога да прекратя по своя воля.

Общите условия на Близу са неразделна част от договора, който подписах. Но те са задължителни за мен дори и да не съм полагал подписа си никъде, ако ползвам на практика услугите на оператора. По този начин чрез мълчаливо съгласие съм ги приел и трябва да ги спазвам. Подобна ситуация може да възникне например ако монтажен екип е пристигнал у дома, монтирал е кабели и телевизията е тръгнала, но трябва да подпиша договор в офис на оператора. Вече използвам услугите и имам задължения, например да пазя техниката или да не променям конфигурацията на оборудването, да заплатя стойността на ползваните от мен услуги и т.н. Т.е. ползването на услугите е друго възможно начало на отношенията ми с Близу.

Въпреки че Общите условия са неразделна част от договора, Близу няма задължение да ме запознава лично с тях. Моя отговорност е да ги потърся в офисите на оператора или на страницата му в Интернет и да се запозная с тях.

Промяната

Страните могат да правят изменения и допълнения в срочните и в безсрочните си договори само с двустранни писмени споразумения (анекси). Това се отнася само до текста на договора. За измененията в Общите условия правилата на играта са различни и е необходимо повече внимание.

Общите условия биха могли да се променят по предложение на потребителя или на Близу. Но важен детайл е, че Близу има право да ги променя при няколко точно изброени обстоятелства и едно твърде общо – „други причини“. Това на практика означава всякакви причини. Може да има изненади, затова трябва да следя измененията. Някои от тях ми дават право да прекратя срочния си договор без да дължа неустойка.

Как? Услугите на Близу са телевизия, Интернет и телефон. За мен имат значение само промените, свързани с услугите, които ползвам. Ако нямам Интернет от Близу, очевидно промяна, свързана с него, не може да е причина да прекратя договора си. Важно уточнение е, че промяната трябва да засяга Общите условия. Така например, ако ползвам телевизия и Близу спре да излъчва любимимия ми канал, това не ми дава право да прекратя договора си, защото списъкът с излъчваните канали не се съдържа в Общите условия. Но причина за прекратяване би могла да бъде промяна, свързана с удължаване на срока за отстраняване на повреда по инсталацията.

Кога? Когато прави изменения на Общите условия, Близу ги обявява отново в търговските си центрове и на страницата си в Интернет. Така компанията приема, че ме уведомява по „подходящ начин“. Трябва да се информирам навреме за измененията, защото има срокове, в които бих могъл да прекратя договора си. 30 дни след обявяването на измененията те влизат в сила. От момента на влизане в сила тече важен срок от един месец. В него мога да заявя писмено, че не приемам промените и да прекратя договора си без санкции, в случай че имам право. Ако пропусна този срок, Близу смята, че съм съгласен с внесените по Общите условия промени.

Краят

Срочният договор може да бъде прекратен:

  • по взаимно съгласие (малко вероятна възможност);
  • едностранно от Близу с 30-дневно предизвестие;
  • с изтичането на срока на договора. За да се възползвам от тази опция, трябва да уведомя писмено оператора 30 дни преди изтичането на срока;
  • от мен.

Но в последния случай трябва да платя неустойка в размер на таксите, които дължа по договора до края на срока му. Например: ако договорът ми е за срок от 12 месеца, а аз реша да го прекратя на деветия месец, дължа на Близу парите за такси за трите оставащи до края на договора месеца.

Прекратяването на безсрочния договор е много по-лесно – с едномесечно предизвестие и за двете страни. Тук условията са равноправни.

Въпреки отчайващо объркващите разлики между Общите условия и договора, все пак има нещо общо и сигурно – когато договорът бъде прекратен и съм изпълнил всичките си задължения по него, мога да забравя и Общите условия.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи Условия на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги

чл. 1.1. – относно Общите условия като неразделна част от договора и момента, в който стават задължителни
чл. 1.2. – относно публикуването, влизането в сила и действието на Общите условия
чл. 1.3. – относно приемането на Общите условия
чл. 1.5. – относно внасянето на промени в Общите условия
чл. 1.6. – относно уведомяването на потребителите за изменения в Общите условия
чл. 1.7. – относно правото на потребителите да прекратят индивидуалния си договор при изменение в Общите условия
чл. 1.8. – относно приемането на Общите условия от страна на потребителите
чл. 4 – относно срочните договори
чл. 4.3. – относно трансформирането на срочните договори в безсрочни
чл. 5.1. – относно прекратяването на договора по взаимно съгласие
чл. 5.2. – относно прекратяването на договора едностранно от Близу
чл. 5.3. – относно прекратяването на договора едностранно от потребителя
чл. 5.5. – относно измененията и допълненията в срочните договори
чл. 6.1. – относно прекратяването на безсрочен договор
чл. 6.3. – относно измененията и допълненията в безсрочните договори

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.