Отговорност на банката при изпълнение на платежни операции


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Случвало ли ви се е да попаднете в ситуация, при която, въпреки че сте направили всичко – попълнили сте си правилно платежното нареждане и сте предоставили всички документи преводът да не се осъществи, и да закъснеете с наема си за 3 дни?

Чия е отговорността при тези случаи ще ви разкрием сега!

КОГА СА ИЗПЪЛНЕНИ ПРАВИЛНО ПРЕВОДИТЕ?

Според общите условия на Ти Би Ай Банк ЕАД преводните нареждания са изпълнени тогава, когато то е изпълнено в съответствие с “уникалния идентификатор”.

Важно е да посочим тук, че при сбъркан уникален идентификатор отговорността е размита до такава степен, че е трудно да се определи чия точно е тя.

КОГА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИ ПРЕВОДИТЕ?

Според т. 9.3 от общите условия преводът е неизпълнен тогава, когато поради посочване на грешни или неточни данни той не може да бъде изпълнен. Тогава, в зависимост от това чия е вината имам две възможности:

  1. Ако банката е посочила грешен или неточен идентификатор банката е длъжна да възстанови парите по сметката на клиента в следващия работен ден.

Пример: Аз си подавам платежното нареждане за да си платя глоба, но банката е сбъркала при обработката му. Тогава в рамките на следващия работен ден парите, които съм превел се връщат обратно в сметката ми.

Тук се включват и случаите, когато без да има платежно нареждане, банката е извършила превод или съгласието за операцията не е дадено изобщо, въпреки че има нареждане. Тогава Банката е длъжна да възстанови парите по сметката.

ВАЖНО! Ти Би Ай Банк ЕАД няма задължение да ме уведомява за такива грешки, а аз сам трябва да следя за тях и да изискам от нея да ги поправи, а самото възстановяване на парите става в 10-дневен срок от подаването на искането за поправянето на грешката, освен ако Банката не ми откаже. Но това всъщност не е така, тъй като в т.9.13 е посочен друг срок – 21 дни след като съм доказал че нещо с превода не е наред.

ВНИМАНИЕ! Когато съм в качеството на платец (когато пускам нареждането и искам да се преведат едни пари към друга сметка) Банката носи отговорност за точната обработка на нареждането и превеждането на парите. Трябва да следя внимателно парите и движението по сметките си, тъй като отново и тук тя няма задължение да ме уведомява и трябва да поискам от нея да се поправят грешките!

ВАЖНО! Аз, според общите условия на банката, нямам право да искам възстановяване на цялата сума по извършен превод, като се позовавам на курсовете за обмяна на валута, тъй като съм се съгласил с начина на формиране на обменните курсове, посочен в общите условия. Също така нямам право да искам възстановяване на цялата сума, когато съм осигурил на разположение на банката информация за предстоящото преводно нареждане най-малко 28 дни преди превода.

Или иначе казано, ако съм подал преводно нареждане, със срок за изпълнение след 30 дни, няма да мога да го оттегля и да искам възстановяване на сумата по сметката си след 2-ия ден след подаването на нареждането.

  1.  Ако съм посочил грешен идентификатор – Банката в рамките на дължимата грижа трябва да възстанови парите.

Интересното е, че нещата при общите условия на Ти Би Ай Банк са пообърнати леко – от една страна, когато те допуснат грешка, вие трябва да им кажете че има такава и да поискате да я поправят. А когато Вие сте допуснали грешка – те “в рамките на дължимата грижа” ще си я поправят сами.

В случай че не сте потребител по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, а например инцидентно ви се е наложило да пуснете нареждане през Ти Би Ай Банк ЕАД, и преводът не е минал, както трябва, вие трябва да докажете, че нещата с превода не са наред, да покажете къде точно е грешката и тогава евентуално ще ви бъдат възстановени парите.

В случай че не съм потребител (т.е. съм само наредител или инцидентно ми се е наложило да поискам някаква услуга от тази банка) и въпреки законовите предписания, банката може да реши, че няма да ми дава информация за извършената услуга безплатно и ще ви начисли такса, тя ще определи по свое усмотрение кога е разрешен превода и кога не, тя ще определи как точно ще докажете че превода не е разрешен;  въпреки че не съм запазил документа за превода (само в случай, че преводът е над 300 лева) тя може да реши че няма да ви възстанови парите и т.н.

И заради това трябва да внимавам при превод да не се обърка нещо и да следя за това да ми предоставят пълната информация (в това число и уникалния идентификатор)!

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

Закон за платежните услуги и платежните системи

чл. 49 – относно приложимите такси при изпълнение на платежните услуги.

чл. 49, ал. 1 – относно начисляването на приложимите такси за платежните услуги

чл. 51, ал. 1 – относно разрешаване на платежните операции;

чл. 56 – относно доказване на точното и автентично изпълнение на платежната операция;

чл. 58 – относно отговорността на платеца за неразрешени операции;

чл. 59 – относно възстановяване на средства по платежна операция, извършена по инициатива на или чрез получателя;

чл.  62 – относно неотменимостта на платежното нареждане;

чл. 68 – Неизпълнение и неточно изпълнение на платежни операции при плащания, наредени от платеца

чл. 69 – Неизпълнение и неточно изпълнение на платежни операции при плащания, наредени от получателя

чл. 70, ал. 1 – приложението на всички тези разпоредби е изключено с ОУ на банката.

#ОУ на Ти Би Ай Банк ЕАД

Раздел IХ. ОТГОВОРНОСТ

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.