Цифрова телевизия от Мтел – как и за какво плащам


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Вече съм избрал Мобилтел за мой доставчик на услугата “цифрова телевизия”, но всички тези клаузи от Общите условия ми звучат толкова объркващо. Надявам се да намеря отговори на въпросите си в следващите редове.

Като за начало е добре да си изясня значението на понятието  “медиен център” – това е устройството, което получавам и чрез което ползвам услугата “цифрова телевизия”. Като потребител имам право  да получа повече от едно устройство по един договор, когато ще ползвам услугата на повече от един телевизионен приемник. Устройството не мога да  използвам за друга услуга или извън територията на Република България.

Услугата цифрова телевизия се предоставя посредством сключването на писмен договор – лично от мен или чрез пълномощник. Тук мога да прочета повече относно нужните документи за сключване на договора и изискванията към пълномощните.

В срок от тридесет работни дни от сключването на договора Доставчикът е длъжен да ми осигури достъп, като най-рано това може да стане в седем работни дни след  сключване на договора. Първоначалното свързване става по два начина:

  • от мен като потребител самостоятелно, ако отговарям  на предварително обявените условия за ползване на услугата и декларирам това писмено;
  • от специализирани технически екипи. Вторият начин е препоръчителен.

Като мое задължение е на определeната дата и час за първоначално свързване аз лично или мой представител (пълнолетно физическо лице) да бъда на адреса, където ще се инсталира медийният център.

Плащане. Ето какво дължа!

  • Първоначална такса за свързване и осигуряване на достъп. Тя не се възстановява.
  • Месечна абонаментна такса – предплаща се ежемесечно, кaто е различна съобразно избрания потребителски план. Месечната такса се възстановява съответно 1/30 част за всеки 24-часов период, в който има прекъсване на обслужването и нямам достъп до услугата “цифрова телевизия”.
  • Цена за ползване на услугите, съобразно избрания от мен план.

За начина на плащане и санкции при неизпълнение на задължението за плащане мога да видя тук. Като потребител съм длъжен в 7 – дневен срок от настъпване промяна на адреса, на който ползвам услугата, както и промяна на други идентификационни данни – име, лична карта, да уведомя писмено Мобилтел. Смяна на адрес за ползване на услугата цифрова телевизия се заплаща в размер на 40.00 лева.

Важно! Ако се изкуша да използвам предоставеното ми устройство – медиен център, за цел, различна от предназначението му, нося отговорност за причинените повреди на самото устройство, както и за причинените смущения в  мрежата. 

Ако при повреда на устройството, която не се дължи на мое виновно действие или бездействие, не уведомя незабавно Мобилтел, дължа обезщетение, което се определя в зависимост от вида на повредата. Ако устройството е до такава степен повредено, че е станало негодно за понататъшното му използване, следва да възстановя неговата стойност по цени съгласно действащия ценоразпис на Мобилтел. Същата стойност дължа и при загуба, кражба или повреда, която е следствие на мое виновно поведение.

В този дух са и някои от договорните ми задължения – да уведомявам доставчика за всички повреди, да не предприемам самосиндикално действия по отстраняването на възникнали повреди. 

Длъжен съм да върна предоставеното устройство:

  • В 7-дневен срок от прекратяване на договора за цифрова телевизия (ако не изпълня това задължение, дължа неустойка в размер на пазарната стойност на оборудването, посочена в ценоразписа на Мтел.
  • В 7-дневен срок от предоставяне на ново оборудване.

Услугата цифрова телевизия ми дава право за възпроизвеждане на аудио-визуални произведения от компютър на телевизионен приемник, но само посредством указан от Мтел софтуер.

Внимание! При регистрирано прекомерно използване на тази услуга Мтел има право след предварително уведомяване да спре достъпа до услугата до изсясняване на причините за прекомерното използване. Ако недобросъвестно съм предизвикал това прекомерно използване, то следва да заплатя дължимото. Прекомерно е такова използване, което значително надвишава обема на потреблението на  същата услуга, резлизирано през предходни периоди.

Осигуряването на поддръжка и поправка на предоставеното оборудване е задължение на Мтел, в случай че повредата не е настъпила по моя вина. Ако аз или трети лица с виновните си действия сме повредили предоставените устройства, разходите, направени при посещение на технически екип, са за моя сметка.

Отговарям, ако съм използвал крайни устройства, непредоставени от Мтел и с това съм причинил вреди на мрежата.

Прекратяване на договора:

  • в изброените тук случаи;
  • при неизпълнение от страна на Мобилтел. А такова е налице, когато: ми се предоставя лошо качество на услугата в рамките на пет последователни дни; има техническа възможност, а не се отстраняват повредите на оборудването и на мрежата; не се спазва времето за първоначално предоставяне на услугата. При тези хипотези имам право да прекратя договора с двадесетдневно писмено предизвестие.

Приятно гледане!

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

Общи условия за взаимоотношенията между  “Мобилтел” ЕАД и потребителите на услугата “Цифрова телевизия”, предоставяна от “Мобилтел” ЕАД” дата 01.09.2014г.

т.5, раздел I – дефиниция за “медиен център”;

т.11, раздел II – необходими  документи за сключване на договора от физически лица и фирми;

т.23, раздел III – относно срок за осигуряване на услугата;

т.24, раздел III – относно начините на свързване;

т.29, раздел III – относно задължението на потребителя за осигуряване на присъствие на адреса при монтиране на устройството;

т.30, раздел IV – относно цени и начин на плащане;

т.46, раздел VI – относно отговорността на абоната при използване на устройството не по предназначение;

т.48, раздел VI – относно отговорността на абоната при загуба и/или кражба на устройството;

т.52, раздел VI – относно задължения за уведомяване при повреди;

т.76, раздел VIII – относно задължението на Мтел да осигурява поддръжка на устройството;еля,

т.81, раздел IX – относно отговорността на потребителя при използване на устройство, непредоставено от Мтел;

т.87.1., раздел X – относно прекратяване на договора при неизпълнение от страна на Мтел;

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.