Какво е “Кредисимо”, какви са условията и редът за кандидатстване за кредит?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

“Пари до минути, изцяло онлайн, ясни условия, без такси” – току-що видях рекламата на “КРЕДИСИМО” по телевизията, а спешно ми трябват пари.

Какво трябва да знам за “КРЕДИСИМО”?

“КРЕДИСИМО” АД е юридическо лице, финансова институция. Това значи, че то е вписано в регистъра на БНБ и може законно да предоставя кредити на физически лица (кредитополучатели).

Как да разбера какви са условията за кредит на “КРЕДИСИМО”?

“КРЕДИСИМО” предоставя кредити според своите Общи условия. В някои случаи може да постигна индивидуални уговорки с “КРЕДИСИМО”, които трябва да са писмени. Кредитите се отпускат и погасяват в български левове. Важно е да знам, че според “КРЕДИСИМО” една година съдържа 360 дни и така фирмата изчислява годишните срокове.

Какви са условията и редът за отпускане на заем от “КРЕДИСИМО”?

За да кандидатствам за кредит трябва да имам заявление, което съдържа личните ми данни, електронната ми поща, телефон, вид и размер на кредита, за който кандидатствам, неговият срок и начинът, по който ще усвоя сумата по кредита, както и наименованието на кредитния продукт, при условията на който желая да ползвам кредита. Заявлението е задължително и за него има образец. Мога да кандидатствам за кредит през сайта на “КРЕДИСИМО” ( www.credissimo.bg), по телефона или в някой от офисите на фирмата. Във всички случаи обаче заявлението трябва да бъде подадено електронно.

Когато кандидатствам онлайн, попълвам заялението сам. Ако искам да си купя стока онлайн и да ползвам кредит за нея, част от информацията се прехвърля автоматично от сайта на продавача към сайта на “КРЕДИСИМО”. Когато съм избрал да ползвам възможността за кандидатстване в офис или по телефона, служител на “КРЕДИСИМО” попълва данните ми в електронното заявление.

За какво мога да ползвам кредита на “КРЕДИСИМО”? Мога ли например да си платя сметките за ток и вода чрез него?

С кредит от “КРЕДИСИМО” мога да покрия задълженията си към  обществените доставчици на услуги като електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикации, кабелни и мобилни оператори, СОТ и т.н. “КРЕДИСИМО” нарича фирмите, доставящи тези услуги “доставчици”. За да им платя чрез кредит, трябва да отбележа в заявлението, че ще ползвам кредита именно за това, да напиша кое задължение покривам и към кой доставчик, а също така и партидни  и/или  абонатни номера, ако има такива.

А дали мога да направя подарък на близък човек чрез кредит от “КРЕДИСИМО”?

“КРЕДИСИМО” дава възможност кредитът или част от него да бъде изплатен не на мен, а на друго лице, което аз посоча. За да стане това, трябва да посоча в заявлението имената и ЕГН-то на лицето, което да получи сумата, както и начинът, по който това ще стане.

Ако пък купувам стоки онлайн с кредит от “КРЕДИСИМО”, данните за търговеца автоматично се прехвърлят от неговата интернет страница към електронното заявление от сайта на “КРЕДИСИМО”.

“КРЕДИСИМО” не носи отговорност, ако сбъркам при попълването на данните и сумите по кредита погасят друго задължение или отидат не при лицето, на което съм искал да ги пратя.

Как да съм сигурен, че получавам цялата необходима информация?

“КРЕДИСИМО” изпраща на електронната ми поща стандартен европейски формуляр с всичко, което е важно да знам за техните кредити в четим и ясен вид, на български език.

За какво служи т.нар. стандартен европейски формуляр?

СЕФ дава възможност на потребителя, т.е. на мен като заемател, да осмисля условията на желания кредит и да преценя дали този кредит ще бъде подходящ за мен. Всички кредитори (в това число и “Кредихелп”) са длъжни да предоставят СЕФ по определен образец, за да могат потребителите бързо и лесно да успеят да сравнят условията на предлаганите кредити. СЕФ следва да съдържа:

  • максимален размер на кредита или искана сума;
  • информация кога и по какъв начин потребителят ще получи парите;
  • срок на договора за заем;
  • размер и брой на погасителните вноски;
  • общата сума, която потребителят следва да върне;
  • обезпечение;
  • фиксиран или променлив лихвен процент;
  • годишен процент на разходите (Той показва разликата в цената на два кредита и включва главницата, заедно с лихви, такси, комисионни и всички останали разходи).

Освен това получавам информацията и от служител по телефона, когато кандидатствам чрез него или на хартия, ако съм избрал да кандидатствам в офис. На електронния ми адрес или на хартия получавам и проект на договор за кредит.

Съгласен съм с общите условия и проекта за договор. Какво следва?

Когато се съглася с условията за отпускане на кредит, трябва да потвърдя това. Ако кандидатствам онлайн, трябва да маркирам съответния бутон. При кандидатстване по телефона ще получа указания как да потвърдя с електронно съобщение, в което ми е изпратен и проект на договора. При кандидатстване в офис трябва да подпиша договора и да въведа в електронното заявление кода, предоставен ми от “КРЕДИСИМО”.

С потвърждаването се смята, че съм подписал договора и съм съгласен с всички негови условия. Ако трябва да предоставя обезпечение, имам 48 часа от подаване на заявлението (а не от потвърждаването на договора) да сключа договор за поръчителство.  

А на какви хора отпуска кредити “КРЕДИСИМО”?

“КРЕДИСИМО” преценява кредитоспособността, т.е. възможността ми да върна получения кредит и според резултатите от проверката преценява дали може да ми отпусне пари или не. За целта “КРЕДИСИМО” използва не само данните от централния кредитен регистър, но и всички други достъпни бази данни и регистри на Камарата на частните изпълнители, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Главна Дирекция Гражданска регистрация, Административно Обслужване и др. Ако прецени, че няма да ми отпусне кредит, “КРЕДИСИМО” ще ме уведоми веднага, но няма задължение да ми обясни защо ми отказва.

В хода на проверката “КРЕДИСИМО” има право и да направи събеседване и да поиска други лични данни и информация за мен.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

# Общи условия за предоставяне на кредити:

Раздел I.
чл. 1
– относно “КРЕДИСИМО”
чл. 2 – относно “КРЕДИСИМО”
чл. 4 – относно валутата, в която се предоставят кредитите
чл. 5 – относно сроковете

Раздел III.
чл. 1
– относно начините за кандидатстване за кредит
чл. 2 – относно заявлението за кандидатстване за кредит
чл. 3 – относно попълването на заявлението за кандидатстване за кредит
чл. 4 – относно възможността да заплатя на доставчик на услуги посредтсвом пари от “КРЕДИСИМО”
чл. 4. 1 – относно възможността друго лице да получи парите по кредита
чл. 4. 2 – относно договорите за продажба на стоки
чл. 5  – относно отговорността за грешки, при попълване на данни
чл. 6 – относно предоставянето на Стандартен европейски формуляр
чл. 7  – относно изискванията за предоставяне на преддоговорна информация
чл. 9 – относно подаването на заявление за отпускане на кредит
чл. 11 – относно действията по подаване на заявлението

Раздел IV.
чл. 1
– относно преценяването на кредитоспособността
чл. 1. 1– относно възможността за събеседване с кредитополучателя

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.