Лихви, погасяване и удължаване на кредит, предоставен от Вивус.бг


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Проблемът за лихвата при институциите за бърз кредит винаги е бил актуален. Със своите общи условия Вивус.бг гарантира, че лихвата остава непроменена за целия срок на договора за кредит, но при условие че не взимам нов кредит в рамките на кредитния лимит. Същият не може да надвишава 650 лева (например сключвам договор за кредит за 350 лева и по всяко време може да кандидатствам за останалата част до 650 лева , а именно: 300 лева). Тези 300 лева ще взема под формата на допълнителен кредит. Съгласно общите условия допълнителният кредит не може да е по-малък от 50 лева, а горна граница е единствено кредитният лимит. Получаването на допълнителен кредит представлява промяна в сключения от мен договор. Нужно е да сключа нов договор за кредит, като всички параметри по съществуващия договор за кредит, с изключение на общата дължима сума по кредита и лихвата остават непроменени. Със сключването на нов договор, наложен заради допълнителния кредит, ще ми се начислят пропорционални лихви и такси.

Точният размер на лихвата е посочен единствено в Специалните условия, предоставяни с договора след регистрация в уеб-страницата на Вивус.бг и попълване на заявление за отпускане на кредит. Всички подробности относно лихвите се уреждат в специалните условия, които при противоречие с общите условия ги заместват. В същите специални условия е уреден и срокът за връщане на кредита. Мое задължение е да плащам своевременно вноските ми, както и да върна целия кредит, но не по-късно от датата на погасяване.

Всички такси, свързани с плащанията и преводите на средства по сметката на Вивус.бг, са за моя сметка.

Актуална информация за погасяването на дължимата от мен сума, както и начислените лихви и друга информация за изпълнението на договора за кредит, е налична по всяко време в личния ми профил в интернет страницата на Вивус.бг. Мое право е да получа при поискване безплатно извлечение от погасителния план по кредита, посочващо изплатените и оставащи дължими вноски. Извлечението посочва падежа и условията за погасяването им, както и разбивка на всяка сума, посочваща главница – основното задължение и лихва, изчислена въз основа на приложимия лихвен процент. Това мое право е изключително важно, тъй като е свързано и с превеждането на частични вноски по сметката на Вивус.бг и следенето на оставащия дълг. Моя отговорност е да запиша коректно в графата „Основание” – имената ми, номера на договора за кредит и какво е плащането ми: изцяло погасяване, удължаване или частична вноска. След като преведа вноската по сметката на Вивус.бг, те ще ме уведомяват по избрания от мен начин – емайл или СМС.

При всички случаи Вивус.бг погасява задължението ми в следната последователност: лихви, разноски, главница. Първо ще платя всички лихви по кредита, след това са разноските и таксите (например такса експресно разглеждане на искането ми за кредит или такса за удължаване на кредита) и чак след това ще погася главницата по договора.

Ако желая, мога да погася целия кредит предсрочно, но е задължително да уведомя Вивус.бг 5 дни преди датата на погасяването. Ще ми бъде изпратена преизчислена информация за дължимата сума, от която ще бъде приспадната част от лихвата по кредита.

Имам право да удължа срока за връщане на кредита със 7, 14 или 30 календарни дни. Правото на удължаване на срока за връщане на кредита се счита за упражнено, когато заплатя по сметката на Вивус.бг таксата за удължаване преди датата на падежа. За целта ще се наложи да сключа ново споразумение за промяна на вече съществуващия договор за кредит. Таксата за удължаване се изчислява както следва: 7 дни – 7.5% от непогасената главница по кредита; 14 дни – 11.5% от непогасената главница по кредита; 30 дни – 19% от непогасената главница по кредита. Например при 100.00 лева непогасена главница сумата, която дължа като такса за удължаване, е както следва: 7.50 лева, 11.50 лева, 19.00 лева.

От изключителна важност е да да следя частичните погасявания и да погасявам задълженията си точно, за да мога да използам правата си относно предсрочно погасяване, удължаване на срок или допълнителен кредит.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

чл. 6.1 – относно непроменяемостта на лихвата
чл. 8.1 – относно граници на допълнителен кредит
чл. 8.2 – относно сключването на договор за допълнителен кредит
чл. 8.3 – относно сключването на договор за допълнителен кредит и задължението за плащане на пропорционални такси и лихви
чл. 9.1 – относно задължението за точно изпълнение
чл. 9.4 – относно поемането на всички разходи по кредита
чл. 9.6 – относно актуалната информация по кредита
чл. 9.7 – относно реквизити при плащане към Вивус.бг
чл. 9.8 – относно ред за погасяване на задължението
чл. 10.1 – относно предсрочното погасяване
чл. 10.2 – относно предсрочното погасяване
чл. 11 – относно удължаване на срока за връщане

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.