Откриване, промяна и закриване на партида


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Ако отскоро съм горд собственик на имот, трябва да открия партида на свое име към “Софийска вода”. Мога да го направя дори да съм с по-скромен статут на ползвател или наемател. За начало, в 30-дневен срок трябва да подам заявление по образец, което ще намеря в сайта на ВиК оператора. Освен това се налага да предоставя всички данни от личната си карта, адрес на имота, който ще бъде обслужван от “Софийска вода”, адрес за кореспонденция, телефон, както и документ, който доказва правата ми (например нотариален акт, договор за наем). Може партидата да е на името на фирма. Тогава се изисква информация за наименованието, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето, което го представлява, БУЛСТАТ/ЕИК, банкова сметка, документ, доказващ правата върху имота. Ако съм едноличен търговец, ще прибавя и ЕГН. В случай, че съм изпълнил прилежно изискванията, ще получа нова партида с потребителски номер.

Възможно е да притежавам права върху имота съвместно с други лица, например да сме съсобственици. Може заедно да извършваме всички действия, свързани с партидата или да упълномощим някого. Ако имотът ни се ползва от няколко лица, Софийска вода открива отделна партида на всеки от нас, след като представим документ за правата си. NB! Това е платена услуга на оператора. Ако сме решили да се възползваме от нея, трябва да се уговорим за разпределението на отчетените количества вода чрез споразумителен протокол. Тази уговорка е в зависимост от нашата воля, а също от начина и времето, през което всеки от нас ползва имота. В протокола може да се уговори, че отговарям за количествата за сезона, в който аз ползвам имота или за определена част от общо изразходваното количество.

В случай че само един от нас използва имота, най-добре това да бъда аз. Партидата ще бъде открита на мое име, въз основа на споразумение между ВиК оператора и всички нас или пълномощника ни, в случай че сме избрали такъв. Ако отсъстват част от съсобствениците, само присъстващите подават декларация, т.е. отсъствието на съсобственик не е пречка за откриването на партидата.

След всички усилия по откриването на партида, е възможно да се наложи тя да бъде променена или закрита и всичко да започне отначало. Промяна на партидата се налага винаги, когато има промяна в правата, които притежавам над един имот.

-собственост
-наем
-право на ползване
-право на безвъзмездно ползване

  1. Когато стана собственик или наемател на даден имот е нормално да прехвърля на свое име и партидата за водата. Същото трябва да направя и ако получа право на ползване. В последния случай, въпреки че  не съм собственик на имота, имам право да го използвам съгласно предназначението му. Например да живея в къщата/апартамента или да засадя насаждения в градината и да събирам получените плодове. Ето защо като ползвател трябва да имам собствена партида. Но дори и имотът да не е вече моя собственост, мога да взема нещата в свои ръце и да подам заявление за закриване на партидата си. И в двата случая трябва да предоставя документ, който доказва промяната на статуса на имота. И за тези задължения се прилага срокът от 30 дни от датата на промяната. Важи за стария и за новия собственик/ползвател. Пропускането на срока не е фатално. “Софийска вода” няма да откаже да смени името на титуляра на партидата. Но новият собственик/ползвател ще поеме административните разходи по промяната.

Бившият собственик / ползвател, както и аз, в качеството си на новия, сме длъжни отново в 30-дневен срок да представим пред “Софийска вода” документа, който доказва сключената сделка.  Ако това задължение не бъде изпълнено, аз, като нов собственик / ползвател, съм длъжен да заплатя всички задължения, възникнали след датата на промяна на собствеността. Имаме и едно полезно право – да получим след поискване от “Софийска вода” справка за всички задължения по партидата към съответния момент.

На стария собственик / ползвател ще бъде издадено от Софийска вода известие за сумите, които той дължи или пък е надвнесъл. Трябва  да изчисти задълженията и да закрие партидата си. Ако Софийска вода му дължи сума, дружеството  от своя страна е длъжно да я възстанови.

  1. Промяна на партидата трябва да се извърши и когато наемам имот. Трябва да подам заявление за откриване на партида. Срокът е 30 дни от настъпването на събитието, което изисква промяната. Такова събитие е сключването на договора за наем. Трябва да представя него или друг документ, който доказва правата ми. Изисква се и декларация от собственика, с която се съгласява да отговаря заедно с мен за пълния размер на задълженията ми към “Софийска вода”. ВиК операторът ще открие партида на мое име и ще закрие старата, стига предишният наемател да е заплатил задълженията си. Ако в срока аз, като нов наемател, не поискам откриване на партида, собственикът също може да  го направи, като представи същите документи.
  1. Ако съм наследник на потребител на “Софийска вода”, който е починал, или имам права върху имот на починал човек (въз основа на договор за издръжка и гледане или дарение), в 30-дневен срок съм длъжен да подам заявление за промяна на партидата, като представя и удостоверение за наследници или документ за собственост. При повече от един наследник, новата партида е на името на този от нас, който е определен със споразумение помежду ни. Може и да бъде открита партида на всеки от нас, като количествата изразходвана вода ще бъдат разпределени пропорционално на частта от общия имот, която притежава всеки от нас. Малка подробност – и в този случай разпределението по индивидуалните ни партиди се заплаща.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на “Софийска вода” АД – глава осма

чл. 2, ал. 2относно случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица
чл. 56, ал. 1 – относно данните, с които се идентифицират потребителите
чл.56, ал.2 – относно изискването на попълнено заявление по образец и предоставяне на необходимите данни от моя страна, за да ми бъде открита партида и да получа номер
чл.56, ал. 4 – относно откриването на партида, когато правата на потребител се притежават от няколко лица
чл. 56, ал. 5 – относно случаите, при които имотът се ползва от няколко лица
чл. 57, ал. 1 – относно задължението за подаване на заявление по образец за закриване, промяна или откриване на партида при промяна на собствеността или на вещното право
чл. 58, ал. 1 – относно подаването на заявление за промяна на партидата  при смърт на потребител
чл. 58, ал. 2  – относно откриването на партида и разпределението при повече от един наследник в случаите на смърт на потребител
чл. 59, ал.1 – относно задължението за подаване на заявление за промяна на партидата при промяна в наемното правоотношение
чл. 59, ал.2 – относно закриването на партидата на стария потребител само в случай, че е платил всичките си задължения към ВиК оператора
чл.59, ал. 3 – относно правото на собственика на имота да подаде заявление за откриване на партида, в случай, че наемателят не изпълни това свое задължение в предвидения срок
чл. 60 – относно случаите, при които няма споразумение за солидарна отговорност между собственика на имота и наемателя
чл. 61, ал. 1 – относно правото на предишния и/или новия собственик или ползвател да поиска и получи от ВиК оператора справка за задълженията по партидата към съответния момент
чл. 61, ал. 3 – относно задължението на ВиК оператора да издаде на предишния собственик или ползвател кредитно или дебитно известие
чл.61, ал.4 – относно задължението на предишния собственик или ползвател да закрие партидата си като заплати задълженията си към ВиК оператора и относно задължението на ВиК оператора да му възстанови надвенесени суми, ако има такива
чл. 61, ал. 5 – относно задължението на новия собственик да заплати всички задължения след датата на промяна на собствеността в случаите, в които не са изпълнени задълженията за подаване на заявления в срок.

# Закон за собствеността

чл. 56 ЗСотносно понятието право на ползване.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.